Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1703

V Bruselu dne 12. listopadu 2009

Změna klimatu: zpráva o pokroku ukazuje, že EU splní nebo i překoná cíle snižování emisí podle Kjótského protokolu

Podle výroční zprávy Komise o plnění cílů z Kjóta je EU na dobré cestě ke splnění závazků vyplývajících z Kjótského protokolu v oblasti snižování nebo omezování emisí skleníkových plynů. Poslední prognózy ukazují, že EU-15 cíl 8% snížení emisí splní. Deset z dvanácti zbývajících členských států EU má rovněž individuální závazky v rámci Kjótského protokolu. Podle prognóz sníží své emise o 6 až 8 % oproti úrovni výchozího roku. Tohoto cíle dosáhne díky kombinaci přijatých politik a opatření, nákupu emisních kreditů z projektů ve třetích zemích, získání povolenek a kreditů od účastníků systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS) a činností v oblasti lesnictví, které absorbují uhlík z ovzduší.

Komisař pro životní prostředí Stavros Dimas prohlásil: „Tyto prognózy potvrzují čelní postavení EU při plnění našich mezinárodních závazků v oblasti boje proti klimatickým změnám. Ukazují, že EU-15 je na dobré cestě ke splnění cíle stanoveného v Kjótu na období 2008–2012. A díky balíčku opatření EU v oblasti klimatu a energetiky, který byl letos přijat, jsme již zavedli klíčová opatření k mnohem většímu snížení emisí do roku 2020, a to o 20 % ve srovnání se stavem v roce 1990. To ještě žádná jiná oblast na světě neudělala. Snížení o 20 % však k zabránění nebezpečné změny klimatu nestačí, proto se EU zavázala, že dosáhne snížení až o 30 % za předpokladu, že ostatní velcí znečišťovatelé přispějí spravedlivým dílem ke splnění ambiciózní celosvětové dohody o klimatu uzavřené v prosinci v Kodani. Nejdůležitější je, aby naši partneři v průmyslovém světě a velké rozvíjející se ekonomiky dodržovaly své povinnosti.“

Závazky z Kjóta

Na základě Kjótského protokolu se 15 zemí, které byly členskými státy EU v době schválení Kjótského protokolu (tzv. EU-15), zavazuje snížit své společné emise skleníkových plynů v letech 2008–2012 o 8 % ve srovnání s určeným výchozím rokem (ve většině případů je jím rok 1990). Tento společný závazek byl převeden na různé vnitrostátní cíle snižování emisí v jednotlivých státech EU-15, přičemž tyto cíle jsou podle evropských právních předpisů závazné.

Společný cíl pro emise v zemích EU-27 neexistuje. Deset ze dvanácti členských států, které přistoupily k EU v letech 2004 a 2007, má v rámci Kjótského protokolu individuální závazky na snížení emisí do období 2008–2012 o 6 % nebo o 8 % oproti úrovni výchozího roku. Žádný cíl na snížení emisí nemá pouze Kypr a Malta.

Prognózy pro EU-15 a EU-27

Jak bylo oznámeno v květnu (viz IP/09/851 ), byly emise skleníkových plynů v zemích EU-15 v roce 2007 – posledním roce, pro nějž jsou k dispozici úplné údaje – o 5,0 % nižší než úroveň výchozího roku. To kontrastuje s více než 44% hospodářským růstem za stejné období. V EU-27 celkově se emise mezi výchozím rokem a rokem 2007 snížily o 12,5 %.

Evropská agentura pro životní prostředí navíc odhaduje, že v roce 2008 se emise v zemích EU-15 dále sníží až o 6,2 % ve srovnání s hodnotami výchozího roku. Odhaduje se, že emise v zemích EU-27 jsou v současné době o 13,6 % nižní než je úroveň výchozího roku.

Zpráva Komise o plnění cílů 1 vycházející z nejnovějších prognóz 2 členských států ukazuje, že se díky stávajícím politikám a opatřením, která již byla provedena, očekává v zemích EU-15 za období 2008–2012 snížení emisí o 6,9 % v porovnání s výchozím rokem.

Plány deseti členských států EU-15 nakoupit kredity z projektů zaměřených na snižování emisí uskutečněných ve třetích zemích v souladu s tržním mechanismem Kjótského protokolu (mezinárodní obchodování s emisemi, mechanismus čistého rozvoje a nástroj společné implementace) by znamenaly další snížení o 2,2 %. Tím by celkové snížení dosáhlo 9,0 % 3 , a překonalo tak cíle EU vyplývající z Kjótského protokolu. Předpokládá se, že získání povolenek a kreditů od účastníků systému EU ETS přinese snížení o další 1,4 %.

Plánované zalesňování a obnova lesů, které vytvářejí biologické „nádrže“ absorbující oxid uhličitý z ovzduší, by přispělo k dalšímu snížení emisí o 1,0 %.

Dále probíhají diskuse o dodatečných politikách a opatřeních, jejichž provedení by přineslo další snížení o 1,6 %. Celkem by to znamenalo snížení o zhruba 13,1 % 3 , což by zajistilo bezpečnostní rozpětí dostačující pro dosažení cíle snížit emise o 8 %.

Prognózy ukazují, že všech deset států EU-12, které si stanovily cíle podle Kjótského protokolu, své závazky splní nebo i překoná.

Současná nejistota týkající se trvání a závažnosti hospodářského poklesu a jeho dopadu na emise by mohla vést k přehodnocení prognóz, jakmile budou vyhlídky jasnější. Kromě toho je možné, že prognózy v některých členských státech podhodnocují budoucí snížení emisí, protože dosud neberou v úvahu balíček opatření EU v oblasti klimatu a energetiky, který byl letos přijat (viz IP/09/628 ).

Dále je třeba zlepšit metodiku používanou při odhadování účinku EU ETS. Přesnější prognózy účinku EU ETS vyžadují rozsáhlé a důsledné metodiky a vytváření předpokladů.

Odhady emisí skleníkových plynů je třeba posuzovat z hlediska již dosaženého snížení, které za období 1990–2007 činilo 9 % v zemích EU-27 a 4 % v zemích EU‑15. Máme-li do roku 2020 dosáhnout cíle snížení o 20 nebo dokonce 30 %, musí se snahy o snižování v celé EU urychlit.

Další informace:

Zpráva o plnění cílů je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/environment/climat/gge_progress.htm

Internetové stránky GŘ pro životní prostředí týkající se změny klimatu:

http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

Tiskové prohlášení Evropské agentury pro životní prostředí:

http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases

Projected EU-15 4 emissions for non-ETS sectors expressed as annual average 2008-2012

Member State

Base-year emissions (BY)

Kyoto or burden-sharing target

Projections of non-ETS emissions with existing policies and measures

Projections of non-ETS emissions with additional policies and measures

Kyoto or burden-sharing target for the non-ETS sectors

Removals from carbon sink activities

Use of Kyoto mechanisms at government level

Kyoto target for the non-ETS sectors, including carbon sinks and Kyoto mechanisms

Gap between non-ETS projections with existing policies and measures and initial Kyoto target

Gap between non-ETS projections with additional policies and measures and Kyoto target including carbon sinks and Kyoto mechanisms

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Mt CO 2 -eq.

Mt CO 2 -eq.

% change from BY

Mt CO 2 -eq.

Mt CO 2 -eq.

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Austria

79,0

68,8

-13,0%

59,1

57,9

38,1

48,2%

0,7

0,9%

9,0

11,4%

47,8

60,4%

21,0

26,6%

10,2

12,9%

Belgium

145,7

134,8

-7,5%

79,9

79,7

76,3

52,4%

0,0

0,0%

4,4

3,0%

80,7

55,4%

3,6

2,5%

-1,1

-0,7%

Denmark

69,3

54,8

-21,0%

36,4

36,4

30,3

43,7%

2,2

3,2%

4,2

6,1%

36,7

52,9%

6,2

8,9%

-0,2

-0,3%

Finland

71,0

71,0

0,0%

35,4

34,9

33,4

47,1%

0,6

0,8%

1,4

2,0%

35,4

49,9%

1,9

2,7%

-0,6

-0,8%

France

563,9

563,9

0,0%

409,5

382,0

431,1

76,5%

4,1

0,7%

0,0

0,0%

435,2

77,2%

-21,6

-3,8%

-53,2

-9,4%

Germany

1.232,4

973,6

-21,0%

463,2

443,7

520,5

42,2%

4,5

0,4%

0,0

0,0%

525,1

42,6%

-57,3

-4,7%

-81,4

-6,6%

Greece

107,0

133,7

25,0%

63,9

61,5

64,6

60,4%

1,1

1,1%

0,0

0,0%

65,8

61,5%

-0,7

-0,7%

-4,3

-4,0%

Ireland

55,6

62,8

13,0%

49,9

46,4

40,5

72,9%

2,2

4,0%

3,6

6,5%

46,4

83,4%

9,4

16,8%

0,0

0,0%

Italy

516,9

483,3

-6,5%

316,3

308,1

281,6

54,5%

10,2

2,0%

17,1

3,3%

308,9

59,8%

34,7

6,7%

-0,8

-0,2%

Luxembourg

13,2

9,5

-28,0%

10,6

10,4

7,0

53,1%

0,0

0,0%

3,7

28,1%

10,7

81,2%

3,6

27,2%

-0,3

-1,9%

Netherlands

213,0

200,3

-6,0%

125,1

125,1

112,8

52,9%

0,1

0,1%

13,0

6,1%

125,9

59,1%

12,4

5,8%

-0,8

-0,4%

Portugal

60,1

76,4

27,0%

50,9

50,4

41,6

69,1%

4,7

7,7%

4,8

8,0%

51,1

84,9%

9,4

15,6%

-0,7

-1,1%

Spain

289,8

333,2

15,0%

226,6

217,4

180,9

62,4%

5,8

2,0%

31,8

11,0%

218,6

75,4%

45,7

15,8%

-1,2

-0,4%

Sweden

72,2

75,0

4,0%

43,7

42,9

52,2

72,4%

2,1

3,0%

0,0

0,0%

54,4

75,4%

-8,6

-11,9%

-11,5

-16,0%

United Kingdom

776,3

679,3

-12,5%

362,2

362,2

433,1

55,8%

4,0

0,5%

0,0

0,0%

437,1

56,3%

-70,9

-9,1%

-74,9

-9,6%

EU-15

4.265,5

3.924,3

-8,0%

2.335,7

2.266,0

2.348,0

55,0%

42,4

1,0%

93,1

2,2%

2.483,5

58,2%

-12,3

-0,3%

-217,4

-5,1%

1 :

Pokrok při dosahování cílů Kjótského protokolu . Sdělení Komise. KOM(2009) 630.

2 :

Na základě sloučení prognóz, které provedla Evropská agentura pro životní prostředí.

3 :

Zaokrouhleno.

4 :

As a majority of EU-12 Member States did not submit differentiated emission projections for the ETS and the non-ETS sectors, they are not included in the table.


Side Bar