Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1703

Брюксел, 12 ноември 2009 г.

Изменение на климата: доклад за напредъка показва, че ЕС е в график за изпълнението или дори за преизпълнение на целта по Протокола от Киото за намаление на емисиите

Както показва годишният доклад на Европейската комисия относно напредъка в областта на емисиите, ЕС е на път да изпълни своите ангажименти по Протокола от Киото за намаляване или ограничаване на емисиите на парникови газове. Последните прогнози показват, че ЕС-15 ще изпълни своята цел по Протокола от Киото за намаление на емисиите с 8 %; 10 от останалите 12 държави-членки на също имат индивидуални ангажименти по Протокола. Предвижда се, че те ще изпълнят тези ангажименти за намаление на своите емисии със 6 или 8 % спрямо равнищата от базовата година. Това ще бъде постигнато чрез комбинация от: въздействието на вече предприетите политики и мерки, закупуване на кредити за намаление на емисии от проекти в трети страни, придобиване на квоти и кредити от страна на участниците в Европейската система за търговия с емисии (EU ETS), както и горскостопански дейности, водещи до поглъщане на въглероден диоксид от атмосферата.

Комисарят по околната среда Ставрос Димас заяви: „Тези прогнозни данни допълнително циментират водещата позиция на ЕС в изпълнението на нашите международни задължения за борба с изменението на климата. Те показват, че ЕС-15 е на път да изпълни своята цел по Протокола от Киото за периода 2008—2012 г. А с пакета от документи на ЕС в областта на изменението на климата и енергетиката, приет по-рано тази година, ние вече сме определили ключовите мерки за постигането до 2020 г. на много по-голямо намаление, с поне 20 % спрямо равнищата от 1990 г. Никой друг регион в света все още не е направил нещо подобно. Но едно намаление с 20 % не би било достатъчно за предотвратяване на опасно изменение на климата, поради което ЕС изрази готовност за по-голямо намаление — в размер на 30 %, при положение че други страни с големи емисии дадат своя справедлив принос, с оглед на постигането на глобално споразумение във връзка с климата през декември тази година в Копенхаген. От решаващо значение е нашите партньори в индустриализирания свят и големите бързоразвиващи се икономики да действат съгласно своите отговорности.“

Ангажиментите по Протокола от Киото

Съгласно Протокола от Киото, 15-те държави, които вече членуваха в ЕС при сключването на Протокола (ЕС-15), се ангажираха да намалят своите общи емисии на парникови газове, отделяни през периода 2008—2012 г., с 8 % под равнищата от избрана базова година (в повечето случаи това е 1990 г.). Този колективен ангажимент бе конкретизиран в диференцирани национални цели по отношение на емисиите за всяка една държава-членка от ЕС-15, които са обвързващи съгласно законодателството на ЕС.

За емисиите на ЕС-27 няма колективна цел . Десет от дванадесетте държави-членки, присъединили се към ЕС съответно през 2004 г. и 2007 г., имат индивидуални ангажименти по Протокола от Киото — да намалят своите емисии през периода 2008—2012 г. със 6 % или 8 % под равнищата от базовата година. Само Кипър и Малта нямат цели по отношение на емисиите.

Прогнозите за ЕС-15 и ЕС-27

Както бе съобщено през май тази година (вж. IP/09/851 ), емисиите на парникови газове от ЕС-15 в 2007 г. — последната година, за която са налице пълни данни — бяха с 5,0 % по-ниски от равнищата през базовата година. Това постижение се откроява при съпоставка с постигнатия икономически растеж през същия период, който възлезе на около 44 %. За ЕС-27 като цяло, намалението на емисиите от 2007 г. спрямо базовата година бе с 12,5 %.

Също така, съгласно оценки на Европейската агенция за околната среда, емисиите на страните от ЕС-15 в 2008 г. са намалели допълнително и са били със 6,2 % под равнищата от базовата година. Съответната оценка за емисиите на ЕС-27 е, че те са с 13,6 % по-малки в сравнение с равнището от базовата година.

Докладът на Европейската комисия за напредъка 1 , основаващ се на най-новите прогнози от държавите-членки 2 показва, че благодарение на съществуващите политики и мерки — т.е. мерките, които вече са въведени — се очаква емисиите на ЕС-15 през периода на поети задължения (2008—2012 г.) да намалеят със 6,9 % под равнищата от базовата година.

Плановете на 10 от страните в ЕС-15 да закупят емисионни кредити от проекти за намаление на емисиите, реализирани в трети страни по трите посочени в Протокола от Киото пазарни механизми — международна търговия с емисии, Механизма за чисто развитие и Инструмента за съвместно изпълнение — биха осигурили допълнителни намаления на емисии с 2,2%. Така цялостното намаление ще достигне 9,0 % 3 и по този начин ангажиментът по Протокола от Киото ще бъде преизпълнен. Допълнително намаление с 1,4 % ще дойде и от квотите и кредитите, които ще придобият индустриалните оператори, обхванати от Европейската система за търговия с емисии (EU ETS).

Планираните дейности за залесяване и възстановяване на гори, при които се създават биологични „поглътители“, поглъщащи въглероден диоксид от атмосферата, ще доведат до допълнително намаление с 1,0 %.

Обсъжданите понастоящем допълнителни политики и мерки, ако бъдат цялостно приложени, ще доведат до допълнително намаление с до 1,6 %. Така цялостното прогнозно намаление би достигнало 13,1 %, 3 което би осигурило значителен резерв за постигането на целта за намаление с 8 %.

Предвижда се, че всичките десет държави-членки от ЕС-12, които имат цели по Протокола от Киото, ще изпълнят или преизпълнят своите ангажименти.

В момента съществува неопределеност по отношение на прогнозите за продължителността и силата на икономическата рецесия, а следователно и на нейното въздействие върху емисиите; това би могло да доведе до преразглеждане на прогнозите за емисиите в бъдеще, когато ситуацията бъде изяснена. Освен това, възможно е в прогнозите на някои държави-членки бъдещите намаления на емисиите да са подценени, тъй като в тези прогнози не се отчита въздействието на приетия по-рано тази година пакет от документи в областта на изменението на климата и на енергетиката (вж. IP/09/628 ).

Също така, необходимо е допълнително да се подобри методиката, използвана за оценка на въздействието на Европейската система за търговия с емисии (EU ETS). За да може този ефект да бъде оценен по-точно са необходими стабилни и последователни методики и допускания.

Прогнозите за емисии те на парникови газове следва да бъдат разглеждани в съпоставка с вече постигнатите реални намаления, които за периода от 1990 г. до 2007 г. са съответно: намаление с 9 % за ЕС-27 и намаление с 4 % за ЕС-15. Следователно, за да може в бъдеще да бъде постигната целта за намаление на емисиите до 2020 г. с 20 % или дори с 30 %, ще е необходимо значително да бъде ускорено полагането на съответните усилия в целия ЕС.

Допълнителна информация:

Докладът за напредъка е на разположение както следва:

http :// ec . europa . eu / environment / climat / gge _ progress . htm

на основната уебстраница, посветена на изменението на климата, на ГД „Околна среда“:

http :// ec . europa . eu / environment / climat / home _ en . htm

http :// www . eea . europa . eu / pressroom / newsreleases

Projected EU-15 4 emissions for non-ETS sectors expressed as annual average 2008-2012

Member State

Base-year emissions (BY)

Kyoto or burden-sharing target

Projections of non-ETS emissions with existing policies and measures

Projections of non-ETS emissions with additional policies and measures

Kyoto or burden-sharing target for the non-ETS sectors

Removals from carbon sink activities

Use of Kyoto mechanisms at government level

Kyoto target for the non-ETS sectors, including carbon sinks and Kyoto mechanisms

Gap between non-ETS projections with existing policies and measures and initial Kyoto target

Gap between non-ETS projections with additional policies and measures and Kyoto target including carbon sinks and Kyoto mechanisms

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Mt CO 2 -eq.

Mt CO 2 -eq.

% change from BY

Mt CO 2 -eq.

Mt CO 2 -eq.

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Austria

79,0

68,8

-13,0%

59,1

57,9

38,1

48,2%

0,7

0,9%

9,0

11,4%

47,8

60,4%

21,0

26,6%

10,2

12,9%

Belgium

145,7

134,8

-7,5%

79,9

79,7

76,3

52,4%

0,0

0,0%

4,4

3,0%

80,7

55,4%

3,6

2,5%

-1,1

-0,7%

Denmark

69,3

54,8

-21,0%

36,4

36,4

30,3

43,7%

2,2

3,2%

4,2

6,1%

36,7

52,9%

6,2

8,9%

-0,2

-0,3%

Finland

71,0

71,0

0,0%

35,4

34,9

33,4

47,1%

0,6

0,8%

1,4

2,0%

35,4

49,9%

1,9

2,7%

-0,6

-0,8%

France

563,9

563,9

0,0%

409,5

382,0

431,1

76,5%

4,1

0,7%

0,0

0,0%

435,2

77,2%

-21,6

-3,8%

-53,2

-9,4%

Germany

1.232,4

973,6

-21,0%

463,2

443,7

520,5

42,2%

4,5

0,4%

0,0

0,0%

525,1

42,6%

-57,3

-4,7%

-81,4

-6,6%

Greece

107,0

133,7

25,0%

63,9

61,5

64,6

60,4%

1,1

1,1%

0,0

0,0%

65,8

61,5%

-0,7

-0,7%

-4,3

-4,0%

Ireland

55,6

62,8

13,0%

49,9

46,4

40,5

72,9%

2,2

4,0%

3,6

6,5%

46,4

83,4%

9,4

16,8%

0,0

0,0%

Italy

516,9

483,3

-6,5%

316,3

308,1

281,6

54,5%

10,2

2,0%

17,1

3,3%

308,9

59,8%

34,7

6,7%

-0,8

-0,2%

Luxembourg

13,2

9,5

-28,0%

10,6

10,4

7,0

53,1%

0,0

0,0%

3,7

28,1%

10,7

81,2%

3,6

27,2%

-0,3

-1,9%

Netherlands

213,0

200,3

-6,0%

125,1

125,1

112,8

52,9%

0,1

0,1%

13,0

6,1%

125,9

59,1%

12,4

5,8%

-0,8

-0,4%

Portugal

60,1

76,4

27,0%

50,9

50,4

41,6

69,1%

4,7

7,7%

4,8

8,0%

51,1

84,9%

9,4

15,6%

-0,7

-1,1%

Spain

289,8

333,2

15,0%

226,6

217,4

180,9

62,4%

5,8

2,0%

31,8

11,0%

218,6

75,4%

45,7

15,8%

-1,2

-0,4%

Sweden

72,2

75,0

4,0%

43,7

42,9

52,2

72,4%

2,1

3,0%

0,0

0,0%

54,4

75,4%

-8,6

-11,9%

-11,5

-16,0%

United Kingdom

776,3

679,3

-12,5%

362,2

362,2

433,1

55,8%

4,0

0,5%

0,0

0,0%

437,1

56,3%

-70,9

-9,1%

-74,9

-9,6%

EU-15

4.265,5

3.924,3

-8,0%

2.335,7

2.266,0

2.348,0

55,0%

42,4

1,0%

93,1

2,2%

2.483,5

58,2%

-12,3

-0,3%

-217,4

-5,1%

1 :

Напредъкът към постигане на целите по Протокола от Киото . Съобщение от Комисията. COM(2009) 630

2 :

На база сумиране на тези прогнози, направено от Европейската агенция за околната среда.

3 :

Това е закръглена стойност.

4 :

As a majority of EU-12 Member States did not submit differentiated emission projections for the ETS and the non-ETS sectors, they are not included in the table.


Side Bar