Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT EL CS SL

IP/09/1694

V Bruseli 11. novembra 2009

Opatrenia postupu pri nadmernom deficite: Pakt stability a rastu ako záchytný bod pre fiškálne stratégie ukončenia krízy

Európska komisia dnes v súlade s právomocami v oblasti dohľadu nad rozpočtom, ktoré sa jej priznávajú na základe Zmluvy o Európskej únii, navrhla Rade, aby ustanovila rok 2013 ako konečnú lehotu na korekciu deficitov rozpočtu v Rakúsku, Českej republike, Nemecku, na Slovensku, v Slovinsku, Holandsku a Portugalsku. Pre Belgicko a Taliansko, ktoré budú mať v roku 2009 takisto deficit nad úrovňou 3 %, sa z dôvodu relatívne obmedzeného rozsahu deficitov a existencie vysokých pomerov verejného dlhu požaduje skoršia konečná lehota, a to rok 2012. Komisia takisto hodnotila, či boli v reakcii na odporúčania Rady z apríla tohto roku prijaté „účinné opatrenia“ v Grécku, Španielsku, Francúzsku, Írsku a Spojenom kráľovstve. Navrhla Rade, aby prijala záver, že Grécko neprijalo účinné opatrenia. V prípade ostatných štyroch krajín sa môže vyvodiť záver, že opatrenia prijali , ale zhoršená hospodárska situácia v porovnaní s predpoveďami útvarov Komisie z januára je dôvodom na revidovanie existujúcich odporúčaní, a preto sa konečné lehoty predlžujú o rok v súlade s predpokladmi v Pakte stability a rastu, t. j. rok 2013 pre Francúzsko a Španielsko, rok 2014 pre Írsko a rozpočtový rok 2014/15 pre Spojené kráľovstvo.

„Všetci sme sa zhodli, že je potrebné navrhnúť jasné a dôveryhodné stratégie ukončenia krízy s cieľom znížiť deficity a dlhy verejných financií, ktoré sa z dôvodu krízy dramaticky zvýšili. Pakt stability a rastu poskytuje pre takéto stratégie ukončenia záchytný bod, a to prostredníctvom postupu pri nadmernom deficite, ako aj prostredníctvom programov stability a konvergenčných programov, ktoré sa oznámia v januári budúceho roku. Uplatňovanie paktu a vypracovanie takýchto stratégií nie je iba v súlade s pokračujúcimi stimulačnými opatreniami s cieľom posilniť oživenie hospodárstva v roku 2010. Je potrebné aj s cieľom zabrániť zvyšovaniu dlhodobých úrokových sadzieb, ktorými by sa zvýšili výdavky na splácanie dlhov a finančné náklady pre rodiny a spoločnosti, čím by sa zabrzdilo aj samotné oživenie hospodárstva,“ povedal komisár pre hospodárske a menové záležitosti Joaquín Almunia. „ Som presvedčený, že dnes navrhnuté konečné lehoty sú primerané a realistické“.

Po sebe nasledujúce zasadnutia Európskej rady a skupiny G20 na najvyššej úrovni potvrdili nutnosť obnoviť udržateľnosť verejných financií ihneď po tom, ako sa zaistí dosiahnutie oživenia po najväčšom hospodárskom poklese od druhej svetovej vojny. Európska rada takisto potvrdila, že Pakt stability a rastu (PSR) je pilierom pre fiškálne stratégie ukončenia krízy, ktoré musia vypracovať a koordinovať členské štáty. Revízia PSR z roku 2005 poskytuje v súčasnej kríze potrebnú flexibilitu a umožňuje diferencovaný prístup v závislosti od relatívneho fiškálneho priestoru na manévrovanie jednotlivých členských štátov.

Z jesenných hospodárskych predpovedí vyplýva, že priemerná rozpočtová pozícia v EÚ sa prepadla z –0,8 % HDP v roku 2007, najpriaznivejšej pozície za posledných 30 rokov na –2,3 % v roku 2008, teda v roku, kedy finančná kríza prerástla do rozsiahlej hospodárskej krízy. Očakáva sa, že v tomto roku sa tento údaj strojnásobí na –6,9 % a ďalej sa zvýši na –7,5 % v roku 2010, ktorý zostane predovšetkým stimulačným rokom, pretože oživenie je stále krehké. Verejný dlh sa má v rovnakom období zvýšiť o viac ako 20 percentuálnych bodov HDP a má naďalej stúpať a to aj potom, keď začnú klesať deficity.

Vývoj od druhého štvrťroku 2009 a ukazovatele z prieskumu naznačujú, že EÚ sa dostáva z recesie. V jesenných predpovediach sa poukazuje na to, že v roku 2011 zaznamená HDP v EÚ kladný rast vo výške 1,6 %, čím výrazne prekračuje v súčasnosti odhadovaný potenciál, vďaka čomu sa uvedený rok stáva rokom, v ktorom by členské štáty, ktoré tak ešte neurobili, mali začať s konsolidáciou.

Hodnotenie účinných opatrení

Komisia dnes preskúmala opatrenia, ktoré prijalo päť krajín – Francúzsko, Grécko, Írsko, Španielsko a Spojené kráľovstvo, ktoré sa podrobili postupu pri nadmernom deficite v apríli, a to na základe odporúčaní K omisie podľa článku 104 ods. 7 Zmluvy o Európskej únii, ktoré boli vypracované na základe hospodárskych predpovedí predložených 19. januára.

V prípade Grécka sa Komisia domnieva, že neboli prijaté účinné opatrenia, pretože výrazné zhoršenie rozpočtovej pozície v roku 2009 (–12,7 % podľa jesennej predpovede v porovnaní s –3,7 %, ku ktorým sa zaviazala predchádzajúca vláda) je hlavne výsledkom nedostatočnej reakcie gréckych orgánov. Na strane výdavkov sa v plnení rozpočtu na rok 2009 poukazuje na rozsiahle prekročenia výdavkov (2,5 percentuálneho bodu HDP) v roku 2009, z ktorých sa viac ako polovica pripisuje vyšším ako plánovaným výdavkom na kompenzácie zamestnancom a zvýšeným kapitálovým výdavkom. Komisia preto odporúča Rade, aby v súlade s článkom 104 ods. 8 zmluvy prijala záver, že Grécko neprijalo účinné opatrenia.

V prípade Francúzska, Írska, Španielska a Spojeného kráľovstva sa dospelo k záveru, že sa prijali účinné opatrenia. Z dôvodu neočakávaných hospodárskych udalostí, inými slovami z dôvodu zhoršenia globálnej krízy na prelome roku, ktoré ovplyvnili saldo rozpočtu nad rámec kontroly zo strany vlád, sa však existujúce konečné lehoty a následná ročná štrukturálna úprava stali nerealistickými. Za týchto podmienok PSR dovoľuje Rade, aby na základe návrhu Komisie vydala revidované odporúčania vrátane revidovanej konečnej lehoty. Konečné lehoty sa preto pre túto skupinu predĺžili o jeden rok.

Komisia konkrétne odporúča, aby sa od roku 2010 v súlade so zámerom vlády Francúzsko zameralo na dosiahnutie ambicióznej ročnej rozpočtovej úpravy v priemernom rozsahu 1,25 percentuálneho bodu HDP s cieľom znížiť deficit pod hodnotu 3 % referenčnej hodnoty v zmluve do roku 2013 . To by malo napokon prispieť k tomu, aby verejný dlh, ktorý sa pravdepodobne v rokoch 2008 až 2011 zvýši o 20 percentuálnych bodov na 87 % HDP, začal klesať.

V prípade Írska Komisia odporúča, aby vláda špecifikovala konsolidačné opatrenia v rozpočte na rok 2010 v súlade s balíkom oznámeným v doplnkovom rozpočte z apríla a aby zaistila priemernú ročnú štrukturálnu rozpočtovú úpravu v rozsahu 2 percentuálnych bodov HDP počas rokov 2010 – 2014 . Malo by sa tým zrýchliť znižovanie deficitu, ak sa hospodárske alebo rozpočtové podmienky zlepšia oproti súčasným očakávaniam a využiť každá príležitosť nad rámec štrukturálnej úpravy na zrýchlenie znižovania pomeru hrubého verejného dlhu k referenčnej hodnote 60 % HDP.

Španielsko musí zaistiť dosiahnutie priemernej ročnej rozpočtovej úpravy v rozsahu 1,75 percentuálneho bodu HDP počnúc rokom 2010 s cieľom znížiť deficit pod hodnotu 3 % v roku 2013 . Je to potrebné a s cieľom zastaviť rast pomeru verejného dlhu, ktorý by mal podľa očakávaní v roku 2010 prekročiť 60 %, a to z hodnoty nižšej ako 40 % v roku 2008. Španielsko sa takisto povzbudzuje k tomu, aby vzhľadom na súčasné riziká v oblasti dlhodobej udržateľnosti svojich verejných financií uskutočnilo reformy svojho dôchodkového systému a systému zdravotnej starostlivosti.

V prípade Spojeného kráľovstva , ktoré bolo v postupe pri nadmernom deficite už pred krízou, sa konečná lehota predĺžila na fiškálny rok 2014/15, ktorý bude v rokoch 2010/11 až 2014/15 predstavovať priemernú ročnú štrukturálnu rozpočtovú úpravu v rozsahu 1,75 percentuálneho bodu HDP. Orgány Spojeného kráľovstva už potvrdili plánovanú zmenu niektorých fiškálnych stimulačných opatrení v roku 2010/11. V rozpočte na rok 2009 sú takisto zahrnuté plány ambicióznejšej fiškálnej konsolidácie od roku 2011/12 motivované prísnejšími výdavkovými plánmi. Toto všetko je potrebné vzhľadom na očakávané zvýšenie verejného dlhu takmer na 90 % HDP do konca roka 2011/12, a to z 52 % v roku 2008.

Nové postupy pri nadmernom deficite

V prípade Belgicka, Českej republiky, Holandska, Nemecka, Portugalska, Rakúska Slovenska, Slovinska a Talianska sa postupy pri nadmernom deficite začali v októbri na základe plánovaných deficitov nad referenčnou hodnotou v roku 2009. Pre väčšinu členských štátov v tejto skupine sa v odporúčaniach podľa článku 104 ods. 7 navrhuje korekcia do roku 2013, ktorou by sa zabezpečila ročná štrukturálna úprava, ktorá je realizovateľná a zároveň v súlade s ich príslušnými rizikami týkajúcimi sa fiškálnej pozície. V dvoch prípadoch, a to v prípade Belgicka a Talianska, sa z dôvodu relatívne obmedzeného rozsahu deficitov a existencie vysokých pomerov verejného dlhu spolu s rozsiahlym zaťažením úrokovej sadzby požaduje skoršia konečná lehota, a to rok 2012. Trom členským štátom, konkrétne Nemecku, Rakúsku a Holandsku, sa odporúčalo, aby začali s konsolidáciou v roku 2011 s cieľom umožniť zavedenie plánovaných stimulačných opatrení v roku 2010.

Rakúsko, Holandsko a Nemecko majú vďaka relatívne dobrej východiskovej pozícii v oblasti verejných financií možnosť pokračovať so stimulačnými opatreniami v roku 2010, ako sa plánovalo. Odporúča sa im, aby svoj deficit v roku 2013 znížili pod úroveň 3 % aby rozpočtovú konsolidáciu začali v roku 2011. To by znamenalo priemernú ročnú štrukturálnu úpravu v rozsahu od 0,5 do 0,75 percentuálneho bodu HDP v rokoch 2011 – 2013.

V prípade Belgicka Komisia takisto skúmala doplnenie k Programu stability na roky 2008 – 2013 predložené 21. septembra. Táto úprava je od roku 2011 vystavená riziku poklesu, čo vyplýva zo skutočnosti, že východiskové opatrenia nie sú dostatočne špecifikované a že belgický program vychádza z priaznivých makroekonomických predpokladov . Rada sa vyzýva, aby odporúčala Belgicku znížiť v roku 2012 deficit rozpočtu pod úroveň 3 % vzhľadom na dynamiku dlhu. S týmto cieľom by belgické orgány mali vykonať opatrenia znižujúce deficit v návrhu rozpočtu na rok 2010 a posilniť plánovanú úpravu v rokoch 2011 a 2012, čím by sa zaistila priemerná ročná štrukturálna úprava o 0,75 percentuálneho bodu HDP počas rokov 2010 – 2013.

V prípade Českej republiky , Slovenska a Slovinska sa Komisia domnieva, že deficit by sa mal odstrániť do roku 2013 . Orgány by preto mali v roku 2010 vykonať opatrenia znižujúce deficit, ako sa plánovalo v návrhu rozpočtových zákonov, zaistiť štrukturálnu ročnú priemernú úpravu v rozsahu 0,75 až 1 % HDP počas rokov 2010 – 2013 a v prípade Českej republiky a Slovenska posilniť strednodobý rozpočtový rámec s cieľom vyhnúť sa prekročeniam výdavkov, zatiaľ čo Slovinsko by malo znížiť riziká v oblasti dlhodobej udržateľnosti verejných financií.

V prípade Talianska sa Komisia domnieva, že rok 2012 predstavuje vhodnú konečnú lehotu vzhľadom na veľmi vysoký pomeru dlhu a príslušných úrokových splátok. Odporúča sa, aby vláda vykonávala rozpočtové opatrenia v roku 2010 v súlade s plánom v trojročnom fiškálnom balíku potvrdenom v DPEF 2010 – 2013 a aby počas rokov 2010 – 2012 zaistila priemernú ročnú štrukturálnu rozpočtovú úpravu v rozsahu 0,5 percentuálneho bodu HDP. Očakáva sa, že dlh Talianska dosiahne v roku 2009 115 % HDP.

V prípade Portugalska Komisia odporúča, aby sa deficit v roku 2013 znížil pod úroveň 3 %, čo znamená priemernú ročnú štrukturálnu rozpočtovú úpravu v rozsahu 1,25 percentuálneho bodu HDP počas rokov 2010 – 2013. Akékoľvek zlepšenie situácie by sa malo využiť na zrýchlenie znižovania deficitu a pomeru dlhu, ktoré má podľa očakávania v roku 2011 dosiahnuť 90 %. Portugalsko by malo tiež posilniť záväznú povahu svojho strednodobého rozpočtového rámca a zlepšiť plnenie rozpočtu.

Výpočet konečných lehôt

Navrhovanými konečnými lehotami sa zaisťuje rovnaké zaobchádzanie s členskými štátmi, pričom sa zohľadňuje ich rôzne rozpočtové rozpätie pri manévrovaní. Požadované priemerné ročné úsilie sa vypočíta na základe všetkých relevantných faktorov pre dosiahnutie cieľov fiškálnej politiky. Tieto zahŕňajú úroveň deficitu a dlhu, ako aj iné ukazovatele, ako napr. stav bežného účtu, úroveň podmienených záväzkov finančného sektora, úrokové splátky, rizikové prirážky a očakávanú zmenu výdavkov súvisiacich so starnutím obyvateľstva v strednodobom horizonte. V prípade krajín s vysokými bezprostrednými rizikami v oblasti udržateľnosti sa požaduje rýchlejšia rozpočtová úprava s cieľom opäť získať prístup k trhovým financiám. Postup úpravy by mal podľa ustanovenia zmluvy takisto prispieť k dosiahnutiu úrovne dlhu vo výške 60 % HDP v krajinách, kde bola táto úroveň prekročená.

Všetky príslušné dokumenty sú prístupné na:

http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=_m2

Pre rýchly prehľad údajov o dlhu a deficite v roku 2008 a predpovedí na roky 2009 – 2011 pozri tlačovú správu z jesennej predpovede IP/09/1663 a celý dokument na:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article16132_en.htm


Side Bar