Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT EL CS SK SL

IP/09/1694

Brussel, 11 november 2009

Buitensporigtekortprocedures: stabiliteits- en groeipact als anker voor budgettaire exitstrategieën

Overeenkomstig de krachtens het EU-Verdrag aan de Europese Commissie toevertrouwde bevoegdheden betreffende het begrotingstoezicht heeft de Commissie de Raad vandaag voorgesteld Oostenrijk, de Tsjechische Republiek, Duitsland, Slowakije, Slovenië, Nederland en Portugal uiterlijk tot 2013 de tijd te geven om hun buitensporige begrotingstekort te corrigeren. Voor België en Italië, die in 2009 eveneens een tekort van meer dan 3% van het bbp zullen boeken, geldt een kortere termijn, namelijk tot 2012: het tekort is in beide landen weliswaar relatief klein, maar de schuldquote is er aan de hoge kant. De Commissie is ook nagegaan of er in Griekenland, Spanje, Frankrijk, Ierland en het Verenigd Koninkrijk "effectief gevolg" is gegeven aan de aanbevelingen die de Raad in april 2009 tot de betrokken landen heeft gericht. Zij stelt voor dat de Raad concludeert dat Griekenland geen effectief gevolg aan de aanbevelingen heeft gegeven. Voor de overige vier landen kan worden geconcludeerd dat zij wel actie hebben ondernomen, maar dat de verslechtering van de economische situatie ten opzichte van de Commissieprognoses van januari rechtvaardigt dat de gedane aanbevelingen worden herzien en dat de gestelde termijnen derhalve overeenkomstig het stabiliteits- en groeipact met een jaar worden verlengd, namelijk tot 2013 voor Frankrijk en Spanje, tot 2014 voor Ierland en tot het begrotingsjaar 2014/2015 voor het Verenigd Koninkrijk.

" We zijn het er allemaal over eens dat heldere en geloofwaardige exitstrategieën moeten worden uitgestippeld om de wegens de crisis enorm gestegen overheidstekorten en –schulden af te bouwen. Het stabiliteits- en groeipact fungeert als anker voor dergelijke exitstrategieën, zowel via de buitensporigtekortprocedure als via de stabiliteits- en convergentieprogramma's die in januari 2010 zullen worden ingediend. De toepassing van het pact en de opstelling van dergelijke strategieën zijn niet alleen verenigbaar met de bestendiging van de stimuleringsmaatregelen om het economische herstel in 2010 te ondersteunen, maar ook noodzakelijk om te vermijden dat de lange rente stijgt en daardoor de kosten van de schuldendienst en de financieringskosten van huishoudens en bedrijven toenemen, waardoor een rem zou worden gezet op het economisch herstel zelf," aldus de heer Joaquín Almunia, het Commissielid bevoegd voor economische en monetaire zaken, die eraan toevoegde: " De vandaag voorgestelde termijnen zijn naar mijn mening dan ook passend en realistisch".

Op achtereenvolgende bijeenkomsten van de Europese Raad en van de G20 is op het hoogste niveau bevestigd dat de houdbaarheid van de overheidsfinanciën moet worden verzekerd zodra het herstel van de ergste economische krimp sinds de tweede wereldoorlog een feit is. De Europese Raad heeft tevens bevestigd dat het stabiliteits- en groeipact (SGP) het anker is voor de budgettaire exitstrategieën die door de lidstaten moeten worden uitgestippeld en gecoördineerd. De herziening van het SGP in 2005 biedt thans de nodige flexibiliteit tijdens de heersende crisis en maakt het mogelijk een gedifferentieerde aanpak te volgen al naargelang de relatieve budgettaire manoeuvreerruimte waarover de diverse lidstaten beschikken.

Uit de economische najaarsprognoses blijkt dat de gemiddelde begrotingssituatie in de EU is verslechterd van -0,8% van het bbp in 2007 (het beste cijfer in 30 jaar tijd) tot -2,3% in 2008, het jaar waarin de financiële crisis in een algehele economische crisis uitmondde. Verwacht wordt dat dit percentage dit jaar zal verdrievoudigen tot -6,9% en verder zal oplopen tot -7,5% in het jaar 2010, dat grotendeels in het teken van het stimuleren van de economie zal staan omdat het herstel fragiel blijft. Aangenomen wordt dat de overheidsschuld tijdens dezelfde periode met ruim 20 procentpunten van het bbp zal toenemen en zal blijven stijgen als de tekorten al beginnen af te nemen.

Uit de ontwikkelingen sinds het tweede kwartaal van 2009 en op een enquête gebaseerde indicatoren blijkt dat de EU de recessie achter zich laat. Volgens de najaarsprognoses is er in 2011 in de EU sprake van een positieve bbp-groei van 1,6%, een percentage dat ruim boven het geraamde huidige potentieel ligt. 2011 is dan ook het jaar dat de lidstaten met de consolidatie een aanvang moeten maken, als zij dit nog niet hebben gedaan.

Assessment of effective action

The Commission examined today the action taken by five countries - France, Greece, Ireland, Spain and the United Kingdom - that were put under the Excessive Deficit Procedure (EDP) in April, on the basis of Commission recommendations under104(7) of the EU Treaty that took as a basis the economic forecasts presented on 19 January.

For Greece, the Commission considers that no effective action has been taken as the strong deterioration in the budgetary position in 2009 (-12.7%, according to autumn forecast, versus the -3.7% committed by the previous government) is mostly the result of an insufficient response by the Greek authorities. On the expenditure side, the 2009 budget execution points to sizeable expenditure overruns (2½ percentage points of GDP) in 2009 of which more than half is attributed to higher-than-budgeted outlays for compensation of employees and increased capital spending. The Commission, therefore, recommends the Council to conclude that Greece has not taken effective action, according to Art 104(8) of the Treaty.

In the case of France, Ireland, Spain and the UK it concluded that effective action had been taken. However, due to unexpected economic events, in other words the worsening global crisis at the turn of the year, which impacted the budget balance beyond the control of the governments, the existing deadlines and implied annual structural adjustment have become unrealistic. In these circumstances, the SGP permits the Council to issue revised recommendations including a revised deadline, on the basis of a Commission proposal. The deadlines have therefore been extended by one year for this group.

Specifically, the Commission recommends that, starting in 2010 in line with the government's intention, France aims for an ambitious annual budgetary adjustment effort of 1 ¼ percentage points of GDP, on average, to reduce the deficit below the 3% Treaty reference value by 2013 . This should contribute to eventually put the public debt - which is on course for increasing by 20 pp to 87% of GDP between 2008 and 2011 - on a declining path.

For Ireland, the Commission recommends that the government specifies consolidation measures in the budget for 2010 in line with the package announced in the April supplementary budget, and ensures an average annual structural budgetary adjustment of 2 pps of GDP over the period 2010- 2014 . It should accelerate the reduction of the deficit if economic or budgetary conditions turn out better than currently expected and seize every opportunity, beyond the structural adjustment, to accelerate the reduction of the gross debt ratio towards the 60% of GDP reference value.

Spain needs to ensure an average annual budgetary adjustment effort of 1¾ pps of GDP starting in 2010 to correct the deficit below 3% in 2013. This is also needed to halt the rise in the government debt ratio, which is expected to surpass 60% in 2010 from less than 40% in 2008. Spain is also encouraged to pursue reforms of its pensions and health-care systems, given the current risks to the long-term sustainability of its public finances.

The deadline for the United Kingdom, which was already in EDP before the crisis, is extended to the 2014/15 fiscal year, which would represent an average annual structural budgetary adjustment of 1¾ pps of GDP between 2010/11 and 2014/15 . The UK authorities have already confirmed the planned reversal in 2010/11 of several fiscal stimulus measures. The 2009 budget also included plans for more ambitious fiscal consolidation from 2011/12 onwards driven by tighter spending plans. All this is needed in view of the expected increase in the public debt to almost 90% of GDP by the end of 2011/12, from 52% in 2008.

Nieuwe buitensporigtekortprocedures

Ten aanzien van Oostenrijk, België, de Tsjechische Republiek, Duitsland, Italië, Nederland, Portugal, Slovenië en Slowakije is in oktober een BTP ingeleid omdat hun tekorten volgens de plannen in 2009 de referentiewaarde zouden overschrijden. Voor de meeste lidstaten van deze groep wordt in de aanbevelingen overeenkomstig artikel 104, lid 7, gepleit voor een correctie in 2013, waardoor er sprake is van een haalbare jaarlijkse structurele aanpassingsinspanning die in de lijn ligt van hun respectieve risico's voor de begrotingssituatie. In twee gevallen, namelijk België en Italië, is het tekort weliswaar relatief klein, maar is er in het licht van een tot grote hoogte stijgende schuldquote in combinatie met hoge rentelasten een kortere termijn, namelijk tot 2012, vastgesteld. Drie lidstaten, namelijk Duitsland, Oostenrijk en Nederland, wordt aanbevolen in 2011 een aanvang te maken met de consolidatie, zodat zij de geplande stimuleringsmaatregelen in 2010 kunnen doorvoeren.

Dankzij een betrekkelijk goede uitgangspositie wat de overheidsfinanciën betreft, hebben Oostenrijk, Duitsland en Nederland voldoende manoeuvreerruimte om de stimuleringsmaatregelen zoals gepland in 2010 voor te zetten. Deze landen wordt dan ook aanbevolen hun tekort in 2013 tot onder de 3% terug te dringen, waarbij in 2011 een aanvang wordt gemaakt met de begrotingsconsolidatie. Dit impliceert dat over de periode 2011-2013 een gemiddelde jaarlijkse structurele begrotingsaanpassing van ½ à ¾ procentpunt van het bbp moet worden gerealiseerd.

Voor België heeft de Commissie ook de op 21 september ingediende actualisering van het stabiliteitsprogramma voor de periode 2008-2013 onderzocht. Het aanpassingstraject is vanaf 2011 aan neerwaartse risico's onderhevig omdat de onderliggende maatregelen niet voldoende zijn gespecificeerd en omdat het Belgische programma op optimistische macro-economische aannames is gebaseerd. De Raad wordt verzocht België aan te bevelen het begrotingstekort in 2012 terug te dringen tot minder dan 3% in het licht van de schulddynamiek. Om dit doel te bereiken, dienen de Belgische autoriteiten de tekortreducerende maatregelen door te voeren zoals in de ontwerpbegroting voor 2010 is gepland, en tevens de voorgenomen aanpassingsinspanning voor 2011 en 2012 te intensiveren, zodat over de periode 2010-2012 een gemiddelde jaarlijkse structurele aanpassing van ¾ procentpunt van het bbp wordt gerealiseerd.

In the case of the Czech Republic , Slovakia and Slovenia , the Commission considers that the deficit should be corrected by 2013 . The authorities should therefore implement the deficit reducing measures in 2010 as planned in the draft budget laws, ensure a structural annual average adjustment of ¾ to 1% of GDP over the period 2010-2013 and for the Czech Republic and Slovakia to reinforce the medium-term budgetary framework to avoid expenditure overruns, while Slovenia should reduce the risks to the long-term sustainability of public finances.

For Italy, the Commission believes 2012 is an appropriate deadline in view of a very high debt ratio and related interest payments. It recommends that the government implements the budgetary measures in 2010 as planned in the three-year fiscal package confirmed in the DPEF 2010-2013, and ensures an average annual structural budgetary adjustment of ½ pps of GDP over the period 2010-2012. Italy's debt is expected to reach 115% of GDP in 2009.

In the case of Portugal, t he Commission recommends that the deficit be brought below 3% in 2013, which means an average annual structural budgetary adjustment of 1¼ pps of GDP over the period 2010-2013. Any improvement in the situation should be used to accelerate the reduction of the deficit and the debt ratio, which is expected to reach 90% in 2011. Portugal is also invited to reinforce the enforceable nature of its medium-term budgetary framework and improve budgetary execution.

Bepaling van de termijnen

De voorgestelde termijnen garanderen een gelijke behandeling van de lidstaten , terwijl tegelijkertijd met hun uiteenlopende budgettaire manoeuvreerruimte rekening wordt gehouden. De vereiste gemiddelde jaarlijkse inspanning wordt berekend op basis van alle factoren die relevant zijn voor de verwezenlijking van de doelstellingen van het begrotingsbeleid, beginnende met de omvang van het tekort en de schuld, en tevens uitgaande van andere indicatoren, zoals de stand van de lopende rekening, de omvang van de latente verplichtingen van de financiële sector, rentebetalingen, risicopremies en de verwachte verandering in de leeftijdsgerelateerde uitgaven op middellange termijn. Van landen met grote imminente houdbaarheidsrisico's wordt een snellere begrotingsaanpassing verlangd, zodat zij wederom toegang tot marktfinanciering krijgen. Het aanpassingstraject moet er ook toe bijdragen dat de schuldquote terugkeert naar de in het Verdrag vastgelegde drempel van 60% van het bbp in landen waar deze drempel was overschreden.

Alle desbetreffende documenten zijn te vinden op:

http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=_m2

Voor een beknopt overzicht van de schuld- en tekortcijfers voor 2008 en de prognoses voor 2009-2011, zie persmededeling IP/09/1663 over de najaarsprognoses en het volledige document op:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article16132_en.htm


Side Bar