Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT CS SK SL

IP/09/1694

Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2009

Διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος: το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, θεμέλιο για τις δημοσιονομικές στρατηγικές εξόδου από την κρίση

Βάσει των εξουσιών δημοσιονομικής επιτήρησης που της έχουν ανατεθεί από τη συνθήκη της ΕΕ, η Επιτροπή πρότεινε σήμερα στο Συμβούλιο το 2013 ως προθεσμία για τη διόρθωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων στην Αυστρία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, την Σλοβακία, την Σλοβενία, τις Κάτω Χώρες και την Πορτογαλία. Για το Βέλγιο και την Ιταλία, που θα έχουν επίσης έλλειμμα άνω του 3% το 2009, λόγω του συγκριτικά περιορισμένου ύψους των ελλειμμάτων και των υψηλών δεικτών χρέους απαιτήθηκε να καθοριστεί πλησιέστερη προθεσμία, το 2012. Η Επιτροπή, ανταποκρινόμενη στις συστάσεις του Συμβουλίου του περασμένου Απριλίου, αξιολόγησε επίσης κατά πόσον αναλήφθηκε «αποτελεσματική δράση» από την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Προτείνει στο Συμβούλιο να συμπεράνει ότι η Ελλάδα δεν ανέλαβε αποτελεσματική δράση. Για τις υπόλοιπες τέσσερεις χώρες, είναι δυνατόν να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι ανέλαβαν δράση, αλλά η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης συγκρινόμενη με τις προβλέψεις της Επιτροπής του Ιανουαρίου δικαιολογεί την αναθεώρηση των υφιστάμενων συστάσεων και κατά συνέπεια την παράταση των προθεσμιών κατά ένα έτος όπως προβλέπεται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, δηλ. 2013 για την Γαλλία και την Ισπανία, 2014 για την Ιρλανδία και το οικονομικό έτος 2014/15 για το Ηνωμένο Βασίλειο.

« Όλοι συμφωνήσαμε επί της ανάγκης κατάρτισης σαφών και αξιόπιστων στρατηγικών εξόδου από την κρίση για τον περιορισμό των δημόσιων ελλειμμάτων και του χρέους, που έχουν αυξηθεί δραματικά λόγω της κρίσης. Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης παρέχει την βάση για τέτοιες στρατηγικές εξόδου από την κρίση αφενός μέσω της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος και αφετέρου με τα προγράμματα σταθερότητας και σύγκλισης που θα κοινοποιηθούν τον προσεχή Ιανουάριο. Η εφαρμογή του Συμφώνου και η κατάρτιση των εν λόγω στρατηγικών δεν είναι μόνο συμβατή με την συνέχιση των μέτρων τόνωσης για την ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης. Απαιτείται επίσης για να αποφευχθεί αύξηση στα μακροπρόθεσμα επιτόκια κάτι που με τη σειρά του θα προκαλούσε αύξηση των δαπανών εξυπηρέτησης του χρέους και των δαπανών χρηματοδότησης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, αναστέλλοντας την ίδια την οικονομική ανάκαμψη ,» δήλωσε ο επίτροπος οικονομικών και νομισματικών υποθέσεων κ. Joaquin Almunia. « Πιστεύω ότι οι προθεσμίες που προτείνονται σήμερα είναι σκόπιμες και ρεαλιστικές ».

Σε διαδοχικά Ευρωπαϊκά Συμβούλια και συνόδους του G20 επιβεβαιώθηκε, στο υψηλότερο επίπεδο, η ανάγκη αποκατάστασης της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών μόλις εξασφαλιστεί η ανάκαμψη από την μεγαλύτερη οικονομική συρρίκνωση από την εποχή του 2 ου Παγκοσμίου Πολέμου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει επίσης επιβεβαιώσει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ως τη βάση για τις δημοσιονομικές στρατηγικές εξόδου από την κρίση που πρέπει να καταρτίσουν και να συντονίσουν τα κράτη μέλη. Η αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης του 2005 παρέχει την αναγκαία ευελιξία κατά την παρούσα κρίση και επιτρέπει διαφοροποιημένες προσεγγίσεις ανάλογα με τα σχετικά δημοσιονομικά περιθώρια ελιγμών των κρατών μελών.

Από τις φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις προκύπτει ότι η μέση δημοσιονομική κατάσταση στην ΕΕ από -0,8% του ΑΕΠ το 2007, την καλύτερη κατάσταση της τριακονταετίας, αυξήθηκε σε -2,3% το 2008, έτος κατά το οποίο η χρηματοπιστωτική κρίση μετατράπηκε σε οικονομική κρίση μεγάλων διαστάσεων. Τα ποσοστό αυτό αναμένεται να τριπλασιαστεί στο -6,8% φέτος και να αυξηθεί περαιτέρω σε -7,5% το 2010, χρονιά που θα παραμείνει κατά μεγάλο μέρος έτος κινήτρων επειδή η ανάκαμψη θα είναι ευαίσθητη. Κατά την ίδια περίοδο το δημόσιο χρέος προβλέπεται ότι θα αυξηθεί πάνω από 20 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ και θα συνεχίσει να αυξάνεται ακόμη και όταν τα ελλείμματα αρχίσουν να μειώνονται.

Η εξέλιξη μετά το δεύτερο τρίμηνο του 2009 και δείκτες βάσει ερευνών δείχνουν ότι η ΕΕ εξέρχεται από την ύφεση. Από τις φθινοπωρινές προβλέψεις προκύπτει θετική αύξηση του ΑΕΠ στην ΕΕ κατά 1,6% το 2011, πολύ περισσότερο από τις εκτιμώμενες σημερινές δυνατότητες, έτσι ώστε το έτος αυτό να ξεκινήσει η εξυγίανση και στα κράτη μέλη στα οποία δεν έχει ακόμη αρχίσει.

Αξιολόγηση της αποτελεσματικής δράσης

Η Επιτροπή εξέτασε σήμερα τη δράση που ανέλαβαν πέντε χώρες – Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο – οι οποίες είχαν υπαχθεί στην διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος τον Απρίλιο, βάσει των συστάσεων της Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 104 παράγραφος 7 της συνθήκης ΕΕ, στις οποίες ως βάση χρησιμοποιήθηκαν οι οικονομικές προβλέψεις που ανακοινώθηκαν στις 19 Ιανουαρίου.

Για την Ελλάδα , η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν αναλήφθηκε αποτελεσματική δράση δεδομένου ότι η έντονη επιδείνωση την δημοσιονομικής κατάστασης το 2009 (-12,7% σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις, έναντι της δέσμευσης της προηγούμενης κυβέρνησης για -3,7%) οφείλεται κυρίως σε ανεπαρκή ανταπόκριση των ελληνικών αρχών. Όσον αφορά το σκέλος των δαπανών, από την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2009 προκύπτουν μεγάλες υπερβάσεις δαπανών ( 2½ εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ ) το 2009, περισσότερο από το ήμισυ των οποίων οφείλεται σε υψηλότερες των προϋπολογισθεισών αμοιβές εργαζομένων και σε αυξημένες δαπάνες κεφαλαίου. Συνεπώς η Επιτροπή προτείνει στο Συμβούλιο να συμπεράνει ότι η Ελλάδα δεν ανέλαβε αποτελεσματική δράση σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 8 της Συνθήκης.

In the case of France, Ireland, Spain and the UK it concluded that effective action had been taken. However, due to unexpected economic events, in other words the worsening global crisis at the turn of the year, which impacted the budget balance beyond the control of the governments, the existing deadlines and implied annual structural adjustment have become unrealistic. In these circumstances, the SGP permits the Council to issue revised recommendations including a revised deadline, on the basis of a Commission proposal. The deadlines have therefore been extended by one year for this group.

Specifically, the Commission recommends that, starting in 2010 in line with the government's intention, France aims for an ambitious annual budgetary adjustment effort of 1 ¼ percentage points of GDP, on average, to reduce the deficit below the 3% Treaty reference value by 2013 . This should contribute to eventually put the public debt - which is on course for increasing by 20 pp to 87% of GDP between 2008 and 2011 - on a declining path.

For Ireland, the Commission recommends that the government specifies consolidation measures in the budget for 2010 in line with the package announced in the April supplementary budget, and ensures an average annual structural budgetary adjustment of 2 pps of GDP over the period 2010- 2014 . It should accelerate the reduction of the deficit if economic or budgetary conditions turn out better than currently expected and seize every opportunity, beyond the structural adjustment, to accelerate the reduction of the gross debt ratio towards the 60% of GDP reference value.

Spain needs to ensure an average annual budgetary adjustment effort of 1¾ pps of GDP starting in 2010 to correct the deficit below 3% in 2013. This is also needed to halt the rise in the government debt ratio, which is expected to surpass 60% in 2010 from less than 40% in 2008. Spain is also encouraged to pursue reforms of its pensions and health-care systems, given the current risks to the long-term sustainability of its public finances.

The deadline for the United Kingdom, which was already in EDP before the crisis, is extended to the 2014/15 fiscal year, which would represent an average annual structural budgetary adjustment of 1¾ pps of GDP between 2010/11 and 2014/15 . The UK authorities have already confirmed the planned reversal in 2010/11 of several fiscal stimulus measures. The 2009 budget also included plans for more ambitious fiscal consolidation from 2011/12 onwards driven by tighter spending plans. All this is needed in view of the expected increase in the public debt to almost 90% of GDP by the end of 2011/12, from 52% in 2008.

New EDP procedures

For Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, Italy, the Netherlands, Portugal, Slovenia and Slovakia, the EDPs were opened in October based on planned deficits above the reference value in 2009. For most Member States in this group, the recommendations under Art 104(7) propose a correction by 2013, which provides an annual structural adjustment that is both feasible and in line with their respective risks to fiscal position. In two cases, Belgium and Italy, the comparatively limited size of the deficits, the existence of high-rising debt ratios together with large interest rate burden, call for an earlier deadline of 2012. Three Member States, namely Germany, Austria and the Netherlands, are recommended to start consolidation in 2011, to allow for the planned stimulus measures in 2010 to be implemented.

Austria, Germany and the Netherlands , thanks to relatively good starting public finance position, have scope to continue with stimulus measures in 2010, as planned, and are recommended to bring their deficit to below 3% in 2013 , with budgetary consolidation beginning in 2011. This would imply an average annual structural adjustment ranging from ½ to ¾ pps of GDP over the period 2011-2013.

For Belgium the Commission has also examined the complement to the Stability Programme for the period 2008-2013, submitted on 21 September. The adjustment path is subject to downside risk as of 2011, stemming from the fact that the underlying measures are not sufficiently specified and that the Belgian programme is based on favourable macroeconomic assumptions. The Council is invited to recommend to Belgium to bring the budget deficit below 3% in 2012 in the light of the debt dynamics. To this end, the Belgian authorities should implement the deficit-reducing measures as planned in the draft budget for 2010, and strengthen the planned adjustment in 2011 and 2012, ensuring an average annual structural adjustment of ¾ pps of GDP over the period 2010-2013 .

In the case of the Czech Republic , Slovakia and Slovenia , the Commission considers that the deficit should be corrected by 2013 . The authorities should therefore implement the deficit reducing measures in 2010 as planned in the draft budget laws, ensure a structural annual average adjustment of ¾ to 1% of GDP over the period 2010-2013 and for the Czech Republic and Slovakia to reinforce the medium-term budgetary framework to avoid expenditure overruns, while Slovenia should reduce the risks to the long-term sustainability of public finances.

For Italy, the Commission believes 2012 is an appropriate deadline in view of a very high debt ratio and related interest payments. It recommends that the government implements the budgetary measures in 2010 as planned in the three-year fiscal package confirmed in the DPEF 2010-2013, and ensures an average annual structural budgetary adjustment of ½ pps of GDP over the period 2010-2012. Italy's debt is expected to reach 115% of GDP in 2009.

In the case of Portugal, t he Commission recommends that the deficit be brought below 3% in 2013, which means an average annual structural budgetary adjustment of 1¼ pps of GDP over the period 2010-2013. Any improvement in the situation should be used to accelerate the reduction of the deficit and the debt ratio, which is expected to reach 90% in 2011. Portugal is also invited to reinforce the enforceable nature of its medium-term budgetary framework and improve budgetary execution.

Υπολογισμός των προθεσμιών

Οι προτεινόμενες προθεσμίες εξασφαλίζουν την ισότιμη αντιμετώπιση των κρατών μελών ενώ λαμβάνουν υπόψη τα διαφορετικά δημοσιονομικά περιθώρια ελιγμών. Η απαιτούμενη μέση ετήσια δημοσιονομική προσπάθεια υπολογίζεται λαμβανομένων υπόψη όλων των παραγόντων που σχετίζονται με την επίτευξη των στόχων της δημοσιονομικής πολιτικής, αρχής γενομένης από το έλλειμμα και το χρέος, καθώς και άλλων δεικτών, όπως η κατάσταση των τρεχουσών συναλλαγών, το επίπεδο των ενδεχόμενων υποχρεώσεων του χρηματοπιστωτικού κλάδου, οι καταβολές τόκων, τα ασφάλιστρα και οι αναμενόμενες μεσοπρόθεσμες αλλαγές των δαπανών που συνδέονται με τη γήρανση του πληθυσμού. Για χώρες με υψηλούς άμεσους κινδύνους διατηρησιμότητας, απαιτείται ταχύτερη δημοσιονομική προσαρμογή με στόχο την εκ νέου δυνατότητα προσφυγής στις χρηματαγορές. Το πρόγραμμα προσαρμογής πρέπει επίσης να συμβάλλει στην τοποθέτηση του χρέους σε τροχιά προς το επίπεδο του 60% του ΑΕΠ που προβλέπει η Συνθήκη, στις περιπτώσεις χωρών που έχουν υπερβεί αυτό το επίπεδο.

Όλα τα σχετικά έγγραφα δημοσιεύονται στη διεύθυνση :

http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=_m2

Για μια γρήγορη ανασκόπηση του χρέους και του ελλείμματος το 2008 και των προβλέψεων για την περίοδο 2009-2011 βλέπε την ανακοίνωση τύπου για τις φθινοπωρινές προβλέψεις IP/09/1663 και το πλήρες έγγραφο στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/economy_finance/index_en.htm


Side Bar