Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT EL SK SL

IP/09/1694

V Bruselu dne 11. listopadu 2009

Postup při nadměrném schodku: Pakt o stabilitě a růstu – pilíř strategií ústupu od fiskální angažovanosti

V rámci pravomocí v oblasti rozpočtového dohledu udělených Smlouvou o EU dnes Evropská komise navrhla Radě, aby rok 2013 stanovila jako lhůtu pro nápravu rozpočtových schodků v Rakousku, v České republice, v Německu, na Slovensku, ve Slovinsku, v Nizozemsku a v Portugalsku. V případě Belgie a Itálie, jejichž schodek v roce 2009 rovněž překročí 3 %, si poměrně nevýrazná výše schodků a vysoký poměr dluhu k HDP žádají lhůtu dřívější, a sice rok 2012. Komise rovněž posuzovala, zda Řecko, Španělsko, Francie, Irsko a Spojené království přijaly „účinná opatření“ na doporučení Rady z dubna tohoto roku. Navrhuje, aby Rada přijala závěr, že Řecko účinná opatření nepřijalo. U zbývajících čtyř zemí lze konstatovat, že účinná opatření přijaly, že však zhoršení hospodářské situace v porovnání s lednovými prognózami Komise opravňuje stávající doporučení revidovat, a lhůtu tudíž prodloužit o jeden rok, jak stanoví Pakt o stabilitě a růstu, tj. do roku 2013 v případě Francie a Španělska, do roku 2014 v případě Irska a do rozpočtového roku 2014/2015 v případě Spojeného království.

„Všichni jsme se shodli na nutnosti vytvořit jasné a věrohodné strategie ústupu, jež sníží schodky veřejných financí a veřejné dluhy, které krize dramaticky navýšila. Pilířem těchto ústupových strategií je Pakt o stabilitě a růstu, a to jak prostřednictvím postupu při nadměrném schodku, tak prostřednictvím programů stability a konvergenčních programů, které budou oznámeny v lednu příštího roku. Uplatňování paktu a vytvoření těchto strategií není jenom v souladu s nadále probíhajícími stimulačními opatřeními na posílení hospodářského oživení v roce 2010; je nezbytné i pro zamezení růstu dlouhodobých úrokových sazeb, které by zvýšily výdaje na dluhovou službu a finanční náklady rodinám a společnostem, a tím zbrzdily i samotné hospodářské oživení,“ uvedl komisař pro hospodářské a měnové záležitosti Joaquín Almunia. „Jsem přesvědčen, že dnes navržené lhůty jsou přiměřené a realistické.“

Po sobě jdoucí zasedání Evropské rady a skupiny G20 na nejvyšší úrovni potvrdila nutnost obnovit udržitelnost veřejných financí hned poté, co bude zajištěno oživení po největším hospodářském poklesu od druhé světové války. Evropská rada rovněž potvrdila, že Pakt o stabilitě a růstu je pilířem strategií ústupu od fiskální angažovanosti, které si členské státy musí vytvořit a které musí koordinovat. Revize Paktu a stabilitě a růstu z roku 2005 zajišťuje v situaci současné krize potřebnou flexibilitu tím, že umožňuje rozdílné přístupy v závislosti na relativním manévrovacím prostoru ve fiskální oblasti jednotlivých členských států.

Podzimní hospodářské prognózy ukazují, že průměrná rozpočtová pozice v EU se propadla z −0,8 % HDP v roce 2007, nejpříznivější pozice za posledních 30 let, na −2,3 % HDP v roce 2008, tedy v roce, kdy se finanční krize změnila v rozsáhlou krizi hospodářskou. Očekává se, že letos se tento údaj ztrojnásobí na −6,9 % a že se dále sníží na −7,5 % v roce 2010, který zůstane především rokem stimulačním, neboť oživení je stále velmi slabé. Veřejný dluh má ve stejném období vzrůst o více než 20 procentních bodů HDP a má růst i nadále poté, co se začnou snižovat jednotlivé schodky.

Vývoj od druhého čtvrtletí roku 2009 a průzkumové ukazatele naznačují, že EU opouští recesi. Podzimní prognóza ukazuje, že v roce 2011 zaznamená HDP v EU kladný růst ve výši 1,6 %, která výrazně přesahuje odhadovaný současný potenciál, což z uvedeného roku činí rok, ve kterém by členské státy, jež tak dosud neučinily, měly zahájit konsolidaci.

Assessment of effective action

The Commission examined today the action taken by five countries - France, Greece, Ireland, Spain and the United Kingdom - that were put under the Excessive Deficit Procedure (EDP) in April, on the basis of Commission recommendations under104(7) of the EU Treaty that took as a basis the economic forecasts presented on 19 January.

For Greece , the Commission considers that no effective action has been taken as the strong deterioration in the budgetary position in 2009 (-12.7%, according to autumn forecast, versus the -3.7% committed by the previous government) is mostly the result of an insufficient response by the Greek authorities. On the expenditure side, the 2009 budget execution points to sizeable expenditure overruns (2½ percentage points of GDP) in 2009 of which more than half is attributed to higher-than-budgeted outlays for compensation of employees and increased capital spending. The Commission, therefore, recommends the Council to conclude that Greece has not taken effective action, according to Art 104(8) of the Treaty.

In the case of France, Ireland, Spain and the UK it concluded that effective action had been taken. However, due to unexpected economic events, in other words the worsening global crisis at the turn of the year, which impacted the budget balance beyond the control of the governments, the existing deadlines and implied annual structural adjustment have become unrealistic. In these circumstances, the SGP permits the Council to issue revised recommendations including a revised deadline, on the basis of a Commission proposal. The deadlines have therefore been extended by one year for this group.

Specifically, the Commission recommends that, starting in 2010 in line with the government's intention, France aims for an ambitious annual budgetary adjustment effort of 1 ¼ percentage points of GDP, on average, to reduce the deficit below the 3% Treaty reference value by 2013 . This should contribute to eventually put the public debt - which is on course for increasing by 20 pp to 87% of GDP between 2008 and 2011 - on a declining path.

For Ireland, the Commission recommends that the government specifies consolidation measures in the budget for 2010 in line with the package announced in the April supplementary budget, and ensures an average annual structural budgetary adjustment of 2 pps of GDP over the period 2010- 2014 .

It should accelerate the reduction of the deficit if economic or budgetary conditions turn out better than currently expected and seize every opportunity, beyond the structural adjustment, to accelerate the reduction of the gross debt ratio towards the 60% of GDP reference value.

Spain needs to ensure an average annual budgetary adjustment effort of 1¾ pps of GDP starting in 2010 to correct the deficit below 3% in 2013. This is also needed to halt the rise in the government debt ratio, which is expected to surpass 60% in 2010 from less than 40% in 2008. Spain is also encouraged to pursue reforms of its pensions and health-care systems, given the current risks to the long-term sustainability of its public finances.

The deadline for the United Kingdom, which was already in EDP before the crisis, is extended to the 2014/15 fiscal year, which would represent an average annual structural budgetary adjustment of 1¾ pps of GDP between 2010/11 and 2014/15 . The UK authorities have already confirmed the planned reversal in 2010/11 of several fiscal stimulus measures. The 2009 budget also included plans for more ambitious fiscal consolidation from 2011/12 onwards driven by tighter spending plans. All this is needed in view of the expected increase in the public debt to almost 90% of GDP by the end of 2011/12, from 52% in 2008.

Nové postupy při nadměrném schodku

Na základě plánovaných schodků překračujících referenční hodnotu v roce 2009 byly s Belgií, Českou republikou, Itálií, Německem, Nizozemskem, Portugalskem, Rakouskem, Slovenskem a Slovinskem zahájeny v říjnu postupy při nadměrném schodku. U většiny členských států v této skupině obsahují doporučení podle čl. 104 odst. 7 návrh na nápravu schodku do roku 2013, čímž je zajištěna roční strukturální korekce, která je proveditelná a v souladu s jejich příslušnými riziky pro fiskální pozici. Ve dvou případech – Belgie a Itálie – si poměrně nevýrazná výše schodků a vysoký poměr dluhu k HDP spolu s velkým úrokovým zatížením žádají lhůtu dřívější, a sice rok 2012. Třem členským státům, jmenovitě Německu, Rakousku a Nizozemsku, se doporučuje zahájit konsolidaci v roce 2011, aby umožnily provedení stimulačních opatření plánovaných na rok 2010.

Austria, Germany and the Netherlands , thanks to relatively good starting public finance position, have scope to continue with stimulus measures in 2010, as planned, and are recommended to bring their deficit to below 3% in 2013 , with budgetary consolidation beginning in 2011. This would imply an average annual structural adjustment ranging from ½ to ¾ pps of GDP over the period 2011-2013.

For Belgium the Commission has also examined the complement to the Stability Programme for the period 2008-2013, submitted on 21 September. The adjustment path is subject to downside risk as of 2011, stemming from the fact that the underlying measures are not sufficiently specified and that the Belgian programme is based on favourable macroeconomic assumptions. The Council is invited to recommend to Belgium to bring the budget deficit below 3% in 2012 in the light of the debt dynamics. To this end, the Belgian authorities should implement the deficit-reducing measures as planned in the draft budget for 2010, and strengthen the planned adjustment in 2011 and 2012, ensuring an average annual structural adjustment of ¾ pps of GDP over the period 2010-2013 .

V případě České republiky , Slovenska a Slovinska se Komise domnívá, že by schodek měl být napraven do roku 2013 . Příslušné orgány by proto měly v roce 2010 provést opatření ke snížení schodku, jak plánují návrhy zákonů o rozpočtu, zajistit v období 2010–2013 průměrnou roční strukturální korekci ve výši ¾ až 1 % HDP a v případě České republiky a Slovenska posílit střednědobý rozpočtový rámec s cílem zamezit překračování výdajů. Slovinsko by mělo snížit rizika pro dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.

For Italy, the Commission believes 2012 is an appropriate deadline in view of a very high debt ratio and related interest payments. It recommends that the government implements the budgetary measures in 2010 as planned in the three-year fiscal package confirmed in the DPEF 2010-2013, and ensures an average annual structural budgetary adjustment of ½ pps of GDP over the period 2010-2012. Italy's debt is expected to reach 115% of GDP in 2009.

In the case of Portugal, t he Commission recommends that the deficit be brought below 3% in 2013, which means an average annual structural budgetary adjustment of 1¼ pps of GDP over the period 2010-2013. Any improvement in the situation should be used to accelerate the reduction of the deficit and the debt ratio, which is expected to reach 90% in 2011. Portugal is also invited to reinforce the enforceable nature of its medium-term budgetary framework and improve budgetary execution.

Výpočet lhůt

Navrhované lhůty zajišťují rovné zacházení s členskými státy a zároveň zohledňují jejich rozdílný manévrovací prostor v rámci rozpočtu. Požadovaná míra průměrného ročně vynakládaného úsilí se vypočítává na základě všech faktorů, jež mají význam pro dosažení cílů fiskální politiky, od úrovně schodku a dluhu až po jiné ukazatele, např. pozici běžného účtu, úroveň podmíněných závazků finančního sektoru, platby úroků, rizikové prémie a očekávanou změnu ve výdajích souvisejících se stárnutím obyvatelstva ve střednědobém horizontu. U zemí s vysokými bezprostředními riziky pro udržitelnost se požaduje rychlejší rozpočtová korekce s cílem získat znovu přístup k tržním financím. Postup korekce by měl přispět i k přizpůsobení úrovně dluhu úrovni 60 % HDP stanovené Smlouvou u zemí, ve kterých byla tato úroveň překročena.

Všechny související dokumenty jsou k dispozici na těchto internetových stránkách:

http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=_m2

Pro rychlý přehled údajů o dluzích a schodcích za rok 2008 a prognóz na období 2009–2011 viz tisková zpráva s podzimní prognózou IP/09/1663 a celý dokument na těchto internetových stránkách:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article16132_en.htm


Side Bar