Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1665

Bryssel den 3 november 2009

Det gemensamma eurobetalningsområdet (Sepa): gränsöverskridande autogireringar nu en realitet

(se MEMO/09/489 )

Från och med den 2 november kommer bankkunder att kunna göra regelbundna betalningar enligt det nya Sepa-autogirosystemet. Det innebär att det för första gången blir möjligt för konsumenter och företag att göra autogireringar mellan olika länder i euroområdet. Det är bankerna som gått i bräschen för förändringen, men den bygger också på de nya EU-bestämmelser om betalningstjänster och gränsöverskridande betalningar som träder i kraft den 1 november. Tanken är att autogireringar enligt Sepa-systemet ska vara lika enkla, snabba och säkra som inhemska betalningar – utan att för den skull kosta mer. Flera tusen banker i euroområdet har redan anslutit sig till det nya systemet.

”Det här är ytterligare ett viktigt steg på vägen mot ett gemensamt eurobetalningsområde,” säger Charlie McCreevy, EU-kommissionär med ansvar för den inre marknaden och tjänster. ”Tack vare branschens egna ansträngningar i kombination med tydliga EU-regler går det nu att göra autogireringar mellan olika länder i euroområdet. Det är goda nyheter för konsumenter och företag, liksom för ekonomin i sin helhet. Det rör sig om en ny och starkt innovativ tjänst med tydliga praktiska fördelar, och jag skulle vilja uppmana de banker som ännu inte deltar att ansluta sig till de tusentals som redan är med”.

Autogireringar i eurobetalningsområdet

Autogireringar är ett bekvämt sätt för konsumenterna att betala återkommande räkningar. De förenklar också faktureringen för företag som tillhandahåller t.ex. vatten, gas, el, telekomtjänster, tidningar, tidskrifter och liknande. Det är visserligen betalningsmottagarna som tar initiativet till autogireringar, men det är sedan helt upp till kunderna om de vill godkänna gireringarna från det egna kontot eller inte. Även om autogiro är vanligt i många euroländer har det fram till nu inte funnits något europeiskt system för att göra sådana betalningar över gränserna. När det nya systemet lanserades hade redan flera tusen europeiska banker anslutit sig.

EU:s bestämmelser

Enligt bestämmelserna i direktivet om betaltjänster ska elektroniska betalningar inom EU – huvudsakligen autogireringar, kortbetalningar och andra typer av betalningar – vara lika enkla, snabba och säkra som motsvarande inhemska betalningar. Direktivet ger också starkare skydd och utökade rättigheter för dem som använder betaltjänster, t.ex. konsumenter, detaljister, företag och myndigheter. De flesta medlemsstater har genomfört direktivet i tid, alltså före den 1 november. Övriga medlemsstater (utom Finland och Sverige) ska göra det fram till årsskiftet.

Genom ändringar i förordningen om gränsöverskridande betalningar utsträcks principen om samma avgifter för inhemska och gränsöverskridande betalningar i euro (upp till 50 000 euro) till att gälla även autogireringar. Elektroniska och andra betalningar (inklusive korttransaktioner) och uttag i automater omfattades redan av de gamla reglerna i förordningen. För att underlätta autogireringar i eurobetalningsområdet införs genom förordningen också tillfälliga bestämmelser om bankernas inbördes avgifter. Det anges också att bestämmelserna om autogireringar måste vara genomförda i hela euroområdet senast november 2010. För banker utanför euroområdet är tidsfristen november 2014.

Eurobetalningsområdet – en bakgrund

Inom det gemensamma eurobetalningsområdet (Sepa) ska enskilda personer, företag och andra ekonomiska aktörer kunna göra och ta emot betalningar i euro, både mellan och inom de europeiska nationsgränserna. Det ska ske på samma grundläggande villkor och med samma rättigheter och skyldigheter, oberoende av var avsändare och mottagare befinner sig. Med andra ord kommer eurobetalningar inom Europa att bli lika enkla, billiga och säkra som inhemska betalningar.

Sepa kommer att harmonisera de miljontals elektroniska betalningar som varje dag görs genom betalningar, autogireringar och betalkort (bank- och kreditkort). Tack vare Sepa kommer kunderna att kunna göra och ta emot kontantlösa eurobetalningar överallt inom det gemensamma eurobetalningsområdet (dvs. EU-27 samt Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz och Monaco) via ett enda bankkonto och en enda typ av betalningsinstrument. Sepa är alltså en naturlig följd av eurons införande och ytterligare ett viktigt steg mot att förverkliga den inre marknadens fulla potential för Europa.

Det gemensamma eurobetalningsområdet har tillkommit på initiativ av de europeiska bankerna, som företrätts av Europeiska betalningsrådet. Initiativet har fått starkt stöd av EU-kommissionen och Europeiska centralbanken (ECB).

Mer information:

Sepa:

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/sepa/index_en.htm

Direktivet om betaltjänster:

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/framework/index_en.htm

Förordningen om gränsöverskridande betalningar:

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/crossborder/index_en.htm


Side Bar