Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1665

V Bruseli 3. novembra 2009

Jednotná oblasť platieb v eurách (SEPA): cezhraničné inkaso je teraz realitou

(pozri MEMO/09/489 )

Od 2. novembra banky umožnia svojim spotrebiteľom vykonávať pravidelné platby prostredníctvom nového inkasného systému SEPA. Znamená to, že spotrebitelia a podniky budú po prvýkrát môcť vykonávať inkasné transakcie medzi rôznymi krajinami eurozóny. Tento systém, ktorý spravuje samotné odvetvie, podporujú nové predpisy EÚ o platobných službách a cezhraničných platbách, ktoré nadobudli účinnosť 1. novembra a ich účelom je zaistiť, aby inkasný systém SEPA bol rovnako jednoduchý, efektívny a bezpečný ako vnútroštátne systémy, a aby zároveň nebol nákladnejší. Do nového systému sa v eurozóne už prihlásilo niekoľko tisíc bánk.

Komisár pre vnútorný trh a služby Charlie McCreevy v tejto súvislosti uviedol: „Je to ďalší významný úspech na ceste k jednotnej oblasti platieb v eurách. Vďaka úsiliu bankového odvetvia a spoľahlivej právnej základni na úrovni EÚ je teraz možné vykonávať inkasné platby medzi rôznymi krajinami eurozóny – to je dobrá správa pre spotrebiteľov, podniky aj hospodárstvo ako celok. Ide o nový a vysoko inovatívny produkt so skutočnými praktickými prínosmi; vyzývam banky, ktoré dosiaľ nie sú účastníkmi tohto systému, aby sa pripojili k tisícom bankových inštitúcií, ktoré sa doňho už prihlásili.

Inkasný systém SEPA

Inkaso je pre spotrebiteľov výhodným spôsobom na vykonávanie opakovaných platieb a pre spoločnosti efektívnou metódou na výber platieb, napríklad pokiaľ ide o účty za vodu, plyn, elektrinu a telekomunikačné služby, alebo predplatné časopisov a periodík. Inkaso sa vykonáva z podnetu veriteľov, ale zákazníci majú vždy právo rozhodnúť sa, či inkaso zo svojho bankového účtu povolia alebo nie. Používanie inkasa je široko rozšírené v mnohých krajinách eurozóny, v súčasnosti však neexistuje celoeurópsky systém umožňujúci vykonávanie týchto platieb cez hranice. Do nového systému sa ku dňu spustenia systému už prihlásilo niekoľko tisíc európskych bánk.

Právny základ EÚ

Smernicou o platobných službách (SPS) sa zaisťuje, aby elektronické platby v rámci EÚ – najmä inkasá ako aj prevody a platby platobnými kartami – boli tak jednoduchými, účinnými a bezpečnými ako zodpovedajúce domáce platby. Okrem toho SPS podporuje práva a ochranu všetkých používateľov platobných služieb, ako sú spotrebitelia, maloobchodníci, podniky a verejné orgány. Väčšina členských štátov implementovala smernicu do stanoveného termínu, ktorým bol 1. november, zatiaľ čo ostatné štáty by tak mali učiniť do konca roku (s dvoma výnimkami: Fínsko a Švédsko).

Revidované nariadenie o cezhraničných platbách rozširuje zása du rovnocenných poplatkov za vnútroštátne a cezhraničné platby v eurách ( do 50 000 EUR) na inkasá. Prevody, elektronické platby (vrátane transakcií vykonaných platobnými kartami a výbery hotovosti z bankomatov už boli zahrnuté do predchádzajúcej verzie nariadenia. Okrem toho, s cieľom uľahčiť zavedenie inkasného systému SEPA nariadenie takisto zavádza dočasné pravidlá o mnohostranných výmenných poplatkoch medzi bankami a ustanovuje termín na úplnú dosiahnuteľnosť inkasných transakcií do novembra 2010 v krajinách eurozóny. Pre banky mimo eurozóny je termínom november 2014.

Súvislosti týkajúce sa SEPA

Jednotná oblasť platieb v eurách (SEPA je oblasť, v ktorej občania, spoločnosti a ďalšie hospodárske subjekty budú môcť vykonávať a prijímať platby v eurách v rámci Európy, či už cezhranične medzi sebou alebo v rámci národných hraníc, na základe rovnakých podmienok, práv a povinností, bez ohľadu na miesto ich sídla. Inými slovami, platby v eurách v rámci celej Európy budú teda také jednoduché, lacné a bezpečné, ako je vykonávanie domácich platieb.

SEPA umožní harmonizovať milióny každodenných elektronických platieb, či už sú to prevody, inkasá alebo platby platobnými kartami (debetnými alebo kreditnými kartami). SEPA umožní spotrebiteľom vykonávať a prijímať bezhotovostné platby v eurách kdekoľvek na území SEPA (t. j. EÚ 27, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko a Monako), pričom sa použije jednotný bankový účet a jednotné platobné nástroje. SEPA je preto prirodzeným pokračovaním zavedenia eura a ďalším krokom v realizácii efektívneho jednotného trhu v Európe.

Jednotná oblasť platieb v eurách je iniciatívou európskeho bankového odvetvia zastúpeného Európskym platobným výborom, ktorý významne podporuje Komisia a Európska centrálna banka (ECB).

Viac informácií sa nachádza na webovej stránke:

SEPA:

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/sepa/index_en.htm

Smernica o platobných službách:

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/framework/index_en.htm

Nariadenie o cezhraničných platbách:

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/crossborder/index_en.htm


Side Bar