Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1665

Брюксел, 3 ноември 2009 г.

Единна зона за плащания в евро (ЕЗПЕ): трансграничните директни дебити вече са реалност

(вж. MEMO/09/489 )

От 2 ноември банките ще започнат да предлагат на клиентите възможност за редовни плащания по новата схема за директно дебитиране в рамките на ЕЗПЕ. Това означава, че за пръв път потребителите и предприятията ще могат да извършват директни дебитни транзакции между различни държави в еврозоната. Схемата е по инициатива на банковия сектор и е подкрепена от новите правила на ЕС относно платежните услуги и трансграничните плащания в сила от 1 ноември, които са замислени да гарантират, че директните дебити в рамките на ЕЗПЕ ще бъдат също толкова лесно осъществими, ефикасни и сигурни, колкото и националните схеми, без да са по-скъпи. Хиляди банки в еврозоната вече се присъединиха към новата схема.

Комисарят за вътрешния пазар и услугите Чарли Маккрийви заяви: „Това е още едно значително постижение по пътя към единната зона за плащания в евро. Благодарение на усилията на сектора и на солидна правна платформа на равнище ЕС сега е възможно извършването на директни дебитни плащания между различни държави в еврозоната — това е добра новина за потребителите, предприятията и икономиката като цяло. Това е нов и подчертано новаторски продукт с реална практическа полза и аз насърчавам неучастващите понастоящем в схемата банки да се присъединят към хилядите, които вече са се включили в нея.“

Директни дебити в ЕЗПЕ

Директните дебити представляват удобен начин за потребителите да извършват периодични плащания и ефективен метод за дружествата да събират вземанията си — например по сметки за вода, газ, електроенергия и далекосъобщителни услуги, а също и за абонамент за списания и други периодични издания. Директният дебит се инициира от кредитора, но клиентът винаги има право да реши дали да приеме или не директен дебит по своята банкова сметка. Въпреки че директните дебити вече са широко използвани в много държави от еврозоната, понастоящем не съществува европейска схема, позволяваща трансграничното извършване на такива плащания. Хиляди европейски банки вече се включиха в новата схема от датата на нейното влизане в действие.

Правната платформа на ЕС

Директивата за платежните услуги (ДПУ) гарантира, че електронните плащания в рамките на ЕС — главно директни дебити, както и кредитни преводи и картови плащания — се извършват също толкова лесно, ефикасно и сигурно, колкото и съответните местни плащания.

Освен това с ДПУ нарастват правата и се увеличава защитата на всички ползватели на платежни услуги, като например потребители, търговци на дребно, предприятия и публични органи. Повечето от държавите-членки спазиха срока 1 ноември за прилагане на директивата, а останалите следва да направят това до края на годината (с две изключения: Финландия и Швеция).

В преработения Регламент за трансграничните плащания се разширява прилагането на принципа за еднакви такси за национални и трансгранични плащания в евро (до 50 000 EUR), така че да включва и директните дебити. Кредитните преводи, електронните плащания (включително картовите транзакции) и тегленето на пари от банкомати вече са обхванати от предишната версия на регламента. Освен това, с цел да се улесни влизането в действие на схемата за директен дебит в рамките на ЕЗПЕ, регламентът въвежда и временни правила за многостранни такси за обмен между банките и ноември 2010 г. се определя като краен срок за пълна осъществимост на транзакции по директен дебит в рамките на еврозоната. За банки, които не са от еврозоната, този краен срок е ноември 2014 г.

Обща информация относно ЕЗПЕ

Единната зона за плащания в евро (ЕЗПЕ) е зоната, в която граждани, дружества и други икономически субекти ще могат да извършват и получават плащания в евро в Европа, било то между или в рамките на националните граници, при еднакви базови условия, права и задължения, независимо от местоположението си. С други думи плащанията в евро в цяла Европа ще станат толкова лесни, евтини и сигурни, колкото плащанията в рамките на една държава.

С ЕЗПЕ ще се хармонизират милионите ежедневни електронни плащания, осъществявани чрез кредитни преводи, директни дебити и платежни (дебитни и кредитни) карти. ЕЗПЕ ще позволи на клиентите да нареждат и да получават по безналичен път плащания в евро навсякъде в рамките на ЕЗПЕ (т.е. ЕС-27 плюс Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария и Монако), като използват само една банкова сметка и един и същ набор от платежни инструменти. Така ЕЗПЕ се явява естествено продължение на въвеждането на еврото и следваща основна стъпка за реализирането на пълния потенциал на единния пазар за Европа.

Единната зона за плащания в евро е инициатива на европейския банков сектор, представляван от Европейския платежен съвет, която е силно подкрепяна от Комисията и от Европейската централна банка (ЕЦБ):

За повече информация:

За ЕЗПЕ:

http :// ec . europa . eu / internal _ market / payments / sepa / index _ en . htm

За Директивата за платежните услуги:

http :// ec . europa . eu / internal _ market / payments / framework / index _ en . htm

За Регламента за трансграничните плащания:

http :// ec . europa . eu / internal _ market / payments / crossborder / index _ en . htm


Side Bar