Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1663

Bryssel den 3 november 2009

Höstprognosen 2009–2011: EU:s ekonomi på väg mot långsam återhämtning

I kommissionens höstprognos väntas EU:s ekonomi komma ur lågkonjunkturen under andra halvåret i år, även om BNP fortfarande beräknas sjunka med cirka 4 % under 2009. En långsam återhämtning väntas där BNP beräknas öka med ¾ % år 2010 och med cirka 1½ % år 2011. Den ekonomiska verksamhetens snabba återhämtning beror på förbättrade förhållanden finansiella villkor men även på de betydande finanspolitiska och penningpolitiska åtgärder som vidtagits. Framöver kommer den privata efterfrågan och därigenom återhämtningens hastighet att begränsas av flera faktorer. Särskilt arbetsmarknaden kommer att vara fortsatt svag med en beräknad arbetslöshet på 10¼ % i EU. Det offentliga underskottet väntas också stiga till 7½ % av BNP år 2010, för att sedan sjunka något år 2011 när ekonomin kommer igång och de temporära åtgärderna gradvis avvecklas.

”EU:s ekonomi är på väg ur lågkonjunkturen. Detta beror mycket på de ambitiösa åtgärder som regeringar na, centralbankerna och EU vidtagit, som inte bara förhindrat ett ekonomiskt sammanbrott utan också fått igång återhämtningen. Framtiden är dock problemfylld. För att återhämtningen ska hålla i sig och inte tappa farten är det viktigt att vi genomför alla aviserade åtgärder och få banksektorn på fötter igen. Vi måste också börja planera mer långsiktigt och överväga hur vi bäst ska åtgärda krisens negativa effekter på arbetsmarknader, offentliga finanser och potentiell tillväxt” . Så säger Joaquín Almunia, ledamot av kommissionen med ansvar för ekonomi och finans.

EU:s ekonomi har nu nått en vändpunkt, efter den djupaste, längsta och mest omfattande lågkonjunkturen i sin historia. De senast månaderna har ekonomin och de finansiella villkoren förbättrats markant, mest beroende på att finanspolitiska och penningpolitiska åtgärder utan motstycke har vidtagits. Flera ekonomiska indikatorer är nu tillbaka på samma nivå som före krisen, medan förtroendet stärks. Utsikterna för global tillväxt och handel har också förbättrats, speciellt på tillväxtmarknaderna. Mot denna bakgrund och med gynnsamma lagerjusteringar beräknas BNP-tillväxten i EU och euroområdet bli positiv igen under andra halvåret i år.

Inför en långsam återhämtning

De på kort sikt bättre ekonomiska utsikterna i EU och omvärlden beror delvis på tillfälliga faktorer. Då effekterna av dessa mattas av under 2010, kommer den globala ekonomiska verksamheten att försvagas under en period. Under prognosperioden väntas därför EU:s exporttillväxt bara gradvis förstärkas. Även den inhemska efterfrågan bromsas av flera faktorer. Investeringarna beräknas dock inte komma igång förrän 2011, beroende på lågt kapacitetsutnyttjande, relativt svag efterfrågan på sikt, måttliga vinster och en fortsatt dämpande kreditutveckling. Även om den privata konsumtionen varit en stabiliserande faktor under lågkonjunkturen, bromsas köpkraften framöver av de dåliga utsikterna på arbetsmarknaden och behovet att sanera hushållens skulder. En annan begränsande faktor är finanskrisens beräknat negativa effekter på produktionspotentialen. Så efter en inledande uppgång beräknas BNP-tillväxten i EU och euroområdet försvagas något, för att sedan förstärkas från och med andra halvåret 2010.

Arbetsmarknaden och de offentliga finanserna drabbas

Avskedandena väntas öka under följande kvartal, fast EU:s arbetsmarknad har påverkats mindre av lågkonjunkturen än väntat (främst på grund av kortsiktiga politiska åtgärder, tidigare reformer och behållande av arbetskraft i vissa medlemsstater). I år väntas en minskning av sysselsättningen med cirka 2¼ % och en ytterligare minskning med 1¼ % år 2010. Sannolikt stabiliseras sysselsättningen gradvis mot slutet av 2010 och början av 2011, i och med att återhämtningen får fart.

Även de offentliga finanserna har drabbats hårt. I hela EU väntas det offentliga underskottet tredubblas i år (till knappt 7 % av BNP, från 2¼ % år 2008) och fortsätta öka år 2010 till cirka 7½ %. Denna försämring är delvis en följd av de automatiska stabiliserarna och av de diskretionära åtgärder som vidtagits för att stödja ekonomin. De återspeglar också att intäkterna minskat mer än vanligt i och med nedgången. En mindre minskning av underskottet till knappt 7 % av BNP väntas under 2011, i och med att den ekonomiska verksamheten kommer igång och tillfälliga åtgärder avslutas. Däremot väntas skuldkvoten successivt öka.

Fortsatt dämpad inflation

Inflationen i EU och euroområdet väntas öka något från sin nuvarande mycket låga nivå men förbli dämpad under hela prognosperioden. I bägge områdena beräknas HIKP-inflationen i genomsnitt ligga på drygt 1 % år 2010 och cirka 1½ % år 2011. Medan stigande råvarupriser sannolikt spär på inflationen, bör en betydande outnyttjad kapacitet i ekonomin och en svag löneutveckling ha en dämpande effekt.

Fortsatt stor osäkerhet

På väg ur lågkonjunkturen är EU-ekonomins utsikter fortfarande ytterst osäkra och föremål för betydande risker, som dock i stort sett uppväger varandra. Återhämtningen kan innebära förvånande uppåtrisker, om de politiska åtgärderna blir mer effektiva än väntat och åstadkommer en sund finansiell sektor och stärker förtroendet – eller om den globala efterfrågan ökar kraftigare. Å andra sidan kan den svaga arbetsmarknaden och hindren för investeringarna visa sig bli större bromsklossar än väntat. Om dessutom banksektorn inte saneras, kan den bli ett otillräckligt stöd till återhämtningen. Riskerna för inflationsutsikterna uppväger i stort sett också varandra.

Se tabeller och hela prognosdokumentet på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article16051_en.htm

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSEDSide Bar