Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1663

V Bruseli 3. novembra 2009

Jesenná prognóza na roky 2009 až 2011: Európske hospodárstvo sa postupne spamätáva

Podľa jesennej prognózy Komisie sa hospodárstvo EÚ v druhej polovici tohto roka spamätá z recesie, hoci HDP za celý rok klesne približne o ďalšie 4 %. Očakáva sa, že v roku 2010 dôjde k postupnému nárastu HDP o ¾%, kým v roku 2011 má tento nárast predstavovať približne 1½%. Oživenie, ktoré sa očakáva v blízkej budúcnosti, vyplýva zo zlepšení v rámci svetového hospodárstva a finančných trhov, ako aj zo zásadných opatrení, ktoré sa prijali v oblasti rozpočtovej a peňažnej politiky. Z dlhodobého hľadiska sa počíta s tým, že rôzne faktory oslabia súkromný dopyt, v dôsledku čoho dôjde k utlmeniu konjunktúry. Podľa prognózy bude pracovný trh naďalej stagnovať a miera nezamestnanosti v EÚ dosiahne až 10¼%. Na rok 2010 sa predpokladá aj nárast verejného deficitu na 7 % HDP, ktorý v roku 2011 – keď sa hospodárstvo spamätá a prechodné opatrenia sa postupne prestanú uplatňovať – mierne klesne.

Hospodárstvo EÚ sa dostáva z recesie. Tento vývoj možno do veľkej miery pripísať ambicióznym opatreniam vlád, centrálnych bánk a EÚ, ktoré jednak zabránili kolapsu systému a jednak naštartovali jeho oživenie. Pred nami je však ešte neľahká cesta. V záujme zachovania tempa a podpory udržateľosti oživenia je veľmi dôležité, aby sme do dôsledku zrealizovali všetky oznámené opatrenia a dokončili revitalizáciu bankového sektora. Okrem toho sa musíme začať sústreďovať na strednodobé vyhliadky a zvážiť, ako čo najlepšie vyriešiť negatívne následky krízy na trh práce, verejné financie a potenciálny rast ,“ uviedol Joaquín Almunia, komisár pre hospodárske a menové záležitosti.

Hospodárstvo EÚ síce zažilo najhlbšiu, najdlhšiu a najrozsiahlejšiu recesiu vo svojej histórii, situácia sa však začína meniť k lepšiemu. Za posledné mesiace sme zaznamenali výrazné zlepšenie hospodárskej situácie a finančných podmienok. K tomuto vývoju došlo najmä vďaka prijatiu nebývalých opatrení v oblasti rozpočtovej a peňažnej politiky. Niektoré finančné ukazovatele sa už vrátili na úroveň spred krízy a dochádza k nárastu dôvery. Zlepšili sa aj vyhliadky celosvetového rastu a obchodu, a to najmä vo vznikajúcich trhových ekonomikách. Na základe tohto vývoja a priaznivej úpravy stavu zásob sa v EÚ a v eurozóne v druhej polovici tohto roka predpokladá opäť kladný rast HDP.

Postupné oživenie

Zlepšenie krátkodobých vyhliadok v rámci EÚ a mimo nej je čiastočne výsledkom pôsobenia prechodných faktorov. Vzhľadom na to, že ich vplyv v priebehu roka 2010 poľaví, celosvetovo dôjde k spomaleniu konjunktúry. Preto sa očakáva, že počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje prognóza, bude vývoz EÚ rásť len postupne. Rôzne faktory brzdia aj dopyt na vnútornom trhu. Vzhľadom na nízke vyťaženie kapacít, pomerne málo sľubné vyhliadky v oblasti dopytu, obmedzený rast miery rentability a pretrvávajúci pomalý rast objemu úverov sa oživenie investícií nepredpokladá skôr ako v roku 2011. Hoci sa súkromná spotreba počas recesie prejavila ako stabilizujúci faktor, v nadchádzajúcom období sa výdavky pribrzdia vzhľadom na potrebu ozdravenia rozpočtov súkromných domácností a málo sľubné vyhliadky na trhu práce. Ďalším obmedzujúcim faktorom je odhadovaný nepriaznivý vplyv finančnej krízy na potenciálnu výrobu. Po počiatočnom zlepšení sa teda predpokladá, že rast HDP v EÚ a v eurozóne sa spomalí a definitívne sa spamätá až v druhej polovici roku 2010 a v ďalšom období.

Trh práce a verejné financie pod tlakom

Európsky trh práce síce odolával recesii lepšie, ako sa predpokladalo (najmä vďaka krátkodobým politickým opatreniam, minulým reformám a „hromadeniu" pracovnej sily v niektorých členských štátoch), no v nadchádzajúcich štvrťrokoch sa očakáva, že sa bude viac prepúšťať. Na tento rok sa predpokladá pokles zamestnanosti o približne 2¼% a v roku 2010 má dôjsť k ďalšiemu poklesu o približne 1¼%. Situácia na trhu práce sa pravdepodobne začne stabilizovať v čase oživenia, t. j. ku koncu roka 2010 a začiatkom roka 2011.

Aj verejné financie utrpeli ťažký úder. Podľa prognózy sa verejný deficit tento rok v EÚ strojnásobí (takmer 7 % HDP, kým roku 2008 predstavoval 2¼% HDP) a v roku 2010 narastie na približne 7½%. Toto zhoršenie možno čiastočne pripísať pôsobeniu automatických stabilizátorov a diskrečných opatrení, ktoré sa prijali v záujme podpory ekonomiky, zároveň však odzrkadľuje nezvyčajne silný pokles verejných príjmov v dôsledku spomalenia konjunktúry. Spolu s nástupom konjunktúry a ukončením uplatňovania prechodných opatrení sa v roku 2011 očakáva mierny pokles deficitu na hodnotu tesne pod 7 % HDP. Miera zadlženia však bude mať naďalej tendenciu narastať.

Inflácia sa udrží na nízkej úrovni

Očakáva sa, že inflácia v EÚ a v eurozóne mierne narastie v porovnaní so súčasnou veľmi nízkou úrovňou, no zároveň sa predpokladá, že počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje prognóza, sa udrží na nízkej úrovni. Inflácia HISC by v priemere mala byť na úrovni tesne nad 1 % v roku 2010 a približne 1½% v roku 2011. Nárast cien komodít pravdepodobne bude vyvíjať tlak na rast inflácie, no očakáva sa, že infláciu pribrzdí podstatná stagnácia hospodárstva a nízky rast miezd.

Pretrváva veľká neistota

Po prekonaní recesie sú vyhliadky európskeho hospodárstva do značnej miery neisté a čelia nezanedbateľným rizikám, ktoré sú však celkovo navzájom vyvážené. Oživenie by mohlo kladne prekvapiť, ak sa v porovnaní so súčasnými odhadmi politické opatrenia ukážu byť účinnejšie pri obnovení stability finančného sektora a posilnení dôvery alebo ak dôjde k výraznejšiemu zvýšeniu celosvetového dopytu, ako sa predpokladá. Na druhej strane môže dôjsť k tomu, že stagnácia na trhu práce a obmedzené investície budú mať výraznejší vplyv, ako sa očakávalo. Ak navyše bankový sektor nedokáže vyriešiť svoju bilanciu, môže sa stať, že nebude schopný dostatočne podporiť oživenie. Aj riziká v oblasti výhľadu inflácie sú celkovo vyvážené.

Tabuľky a kompletné znenie prognózy sa nachádzajú tu:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article16051_en.htm

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSEDSide Bar