Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1663

Bryssel 3. marraskuuta 2009

Syksyn talousennuste 2009−2011: EU:n talous alkaa vähitellen elpyä

Komission syksyn ennusteen mukaan EU:n talous nousee taantumasta tämän vuoden jälkipuoliskolla, vaikka BKT :n odotetaankin koko vuonna 2009 vielä laskevan noin 4 %. Elpyminen tapahtuu vähitellen: BKT-ennuste paranee ¾ % vuonna 2010 ja noin 1½ % vuonna 2011. Lähiaikoina odotettavissa oleva talouden toimeliaisuuden uusi nousu on ulkoisten olosuhteiden ja rahoitustilanteen parantumisen sekä merkittävien finanssi- ja rahapoliittisten tukitoimien ansiota. Kotitalouksien kysyntää ja siten elpymisvauhtia rajoittanevat kuitenkin jatkossa eräät tekijät, kuten heikko työmarkkinatilanne: työttömyysasteen odotetaan nousevan EU:ssa 10¼ %:iin. Myös julkisen talouden alijäämä kasvaa todennäköisesti 7½ %:iin suhteessa BKT:hen vuonna 2010, mutta pienenee vuorostaan hieman vuonna 2011, kun talous piristyy ja tilapäiset tukitoimet lopetetaan asteittain.

" EU:n talous on nousemassa taantumasta − pitkälti valtioiden, keskuspankkien ja EU:n toteuttamien kunnianhimoisten tukitoimien ansiosta. Toimenpiteet estivät järjestelmän romahtamisen ja polkaisivat samalla elpymisen käyntiin. Edessä on kuitenkin vielä haasteita. Jotta vauhti ei hyytyisi ja elpyminen olisi kestävää, kaikki vielä toteuttamatta olevat toimenpiteet on pantava täytäntöön ja pankkialan vakautus saatava valmiiksi. Samalla tähtäin on siirrettävä keskipitkälle aikavälille ja on alettava pohtia, miten työmarkkinat, julkinen talous ja potentiaalinen kasvu saadaan kuntoon kriisin jäljiltä", sanoi talous- ja raha-asioista vastaava komissaari Joaquín Almunia.

EU:n talous on saavuttanut käännekohdan historiansa syvimmässä, pisimmässä ja laajimmassa taantumassa. Taloustilanne ja rahoitusolosuhteet ovat viime kuukausina parantuneet selvästi. Tämä on suurelta osin toteutettujen ennennäkemättömien finanssi- ja rahapoliittisten tukitoimien ansiota . Useat taloudelliset indikaattorit ovat palanneet kriisiä edeltäneelle tasolle, ja luottamus talouteen kasvaa. Myös maailmantalouden kasvu- ja kauppanäkymät ovat kohentuneet erityisesti nousevan talouden maissa. Näiden kehityssuuntausten ja varastojen onnistuneen sopeutuksen perusteella on odotettavissa, että BKT:n kasvu muuttuu jälleen positiiviseksi tämän vuoden jälkipuoliskolla.

Näköpiirissä vähittäistä elpymistä

Lyhyen aikavälin näkymien parantuminen EU:ssa ja muualla maailmassa johtuu osittain tilapäisistä tekijöistä. Kun niiden vaikutus vuoden 2010 kuluessa hiipuu, maailmanlaajuinen taloudellinen toimeliaisuus todennäköisesti hiljenee joksikin aikaa. EU:n viennin kasvun odotetaankin vakiintuvan vasta vähitellen ennusteen kattaman ajanjakson aikana. Myös kotimaankysyntää vaimentavat eräät rajoitukset. Investointien ei odoteta elpyvän ennen vuotta 2011, sillä kapasiteetin käyttöaste on alhainen, kysyntänäkymät melko heikot, kannattavuuden kasvu vaimeaa ja luotonannon kasvu edelleen maltillista. Vaikka yksityinen kulutus osoittautui vakauttavaksi tekijäksi taantuman aikana, kotitalouksien rahatilanteen tasapainottamistarpeen ja huonojen työmarkkinanäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa hillitsevän kulutusta. Jarruja painaa myös finanssikriisin arvioitu kielteinen vaikutus potentiaaliseen tuotantoon. BKT:n kasvun ennustetaankin EU:ssa ja euroalueella notkahtavan hieman ensimmäisen nousukäänteen jälkeen, mutta se lähtenee jälleen nousuun vuoden 2010 jälkipuoliskosta eteenpäin.

Paineet kohdistuvat työmarkkinoihin ja julkiseen talouteen

EU:n työmarkkinat ovat reagoineet taantuma an joustavammin kuin odotettiin (johtuen pääosin lyhyen aikavälin poliittisista toimenpiteistä, aiemmista uudistuksista ja työvoiman hamstrauksesta eräissä jäsenvaltioissa), mutta uusilta työvoiman vähennyksiltä ei todennäköisesti voida seuraavien vuosineljännesten aikana välttyä. Työllisyyden odotetaan supistuvan noin 2¼ % tänä vuonna ja edelleen noin 1¼ % vuonna 2010. Työllisyystilanne vakaantuu todennäköisesti vähitellen vuoden 2010 loppua ja vuotta 2011 kohden, kun elpyminen pääsee vauhtiin.

Myös julkinen talous on joutunut pahaan kurimukseen. Julkisen talouden alijäämän ennustetaan kolminkertaistuvan EU:ssa tänä vuonna (lähes 7 %:iin suhteessa BKT:hen, kun se oli 2¼ % vuonna 2008) ja jatkavan kasvuaan vuonna 2010 edelleen noin 7½ %:iin. Pudotus johtuu toisaalta automaattisten vakauttajien toiminnasta ja talouden tukemiseksi toteutetuista harkinnanvaraisista toimenpiteistä, mutta toisaalta myös tulot ovat laskeneet tavanomaista jyrkemmin laskusuhdanteen seurauksena. Vuonna 2011 alijäämän odotetaan supistuvan hieman eli vähän alle 7 %:iin suhteessa BKT:hen, kun taloudellinen toiminta piristyy ja tilapäiset tukitoimet lopetetaan. Velkasuhteen ennustetaan kuitenkin kasvavan edelleen.

Inflaatio pysyy vaisuna

Inflaation odotetaan EU:ssa ja euroalueella voimistuvan hieman nykyisestä erittäin alhaisesta tasosta, mutta pysyvän maltillisena ennusteen kattaman ajanjakson ajan. YKHI-inflaation ennustetaan olevan keskimäärin hieman yli 1 % vuonna 2010 ja noin 1½ % vuonna 2011 molemmilla alueilla. Hyödykkeiden hintojen nousu todennäköisesti asettaa inflaatiolle nousupaineita, mutta sitä hillitsevät taloudellisen toiminnan verkkaisuus ja palkkojen kasvun hitaus.

Runsaasti epävarmuustekijöitä

EU:n taantuman jälkeisen talouden näkymiin liittyy runsaasti epävarmuustekijöitä ja huomattavia, joskin suurimmaksi osin hallinnassa olevia riskejä . Elpyminen voi tapahtua ennakoitua nopeammin, jos poliittiset toimenpiteet pystyvät vakauttamaan rahoitussektorin ja palauttamaan luottamuksen odotettua tehokkaammin tai jos kokonaiskysyntä piristyy tuntuvammin. Toisaalta heikot työmarkkinaolosuhteet ja investointirajoitukset saattavat vaikuttaa odotettua voimakkaammin. Lisäksi jos pankkiala ei saa tasettaan kuntoon, se ei ehkä pysty tukemaan elpymistä riittävästi . Inflaationäkymiin kohdistuvat riskit ovat myös pääosin hallinnassa.

Ks. taulukot jäljempänä ja koko asiakirja osoitteessa

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article 16051_en.htm

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSEDSide Bar