Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1663

V Bruselu dne 3. listopadu 2009

Podzimní předpověď na období 2009–2011: ekonomika EU na cestě k postupnému oživení

Podle podzimní předpovědi Komise se ekonomika EU v druhé polovině tohoto roku dostane z recese, nicméně HDP za celý rok 2009 pravděpodobně zaznamená pokles asi o 4 %. Očekává se postupné oživení, s předpovědí růstu HDP o ¾ % v roce 2010 a přibližně o 1½ % v roce 2011. Oživení předpokládané v blízké budoucnosti vyplývá z pozitivního vývoje ve vnějším prostředí a ve finančních podmínkách, a také z významných nově zavedených fiskálních a měnových politických opatření. V dalším období bude řada faktorů snižovat poptávku soukromého sektoru a tím i sílu oživení. Nepříznivé zůstanou zejména podmínky na trhu práce: předpověď počítá s tím, že nezaměstnanost v EU dosáhne 10¼ %. V roce 2010 se rovněž očekává zvýšení schodku veřejných financí na 7½ % HDP; v roce 2011 poté díky hospodářskému růstu a postupnému ukončení dočasných opatření mírně poklesne.

„Ekonomika EU se dostává z recese. Z velké části je to důsledkem ambiciózních opatření , která přijaly vlády, centrální banky a EU, a která nejen zamezila systémovému zhroucení, ale také nastartovala oživení. Čeká nás však náročná cesta. Pro zachování dynamiky a na podporu udržitelného oživení je podstatné, abychom plně provedli veškerá oznámená opatření a dokončili nápravu bankovního odvětví. Musíme se také začít více dívat na střednědobý horizont a zamyslet se nad tím, jak nejlépe reagovat na nepříznivé důsledky, které krize přinesla trhu práce, veřejným financím a potenciálnímu růstu,” uvedl Joaquín Almunia, komisař pro hospodářské a měnové záležitosti.

Ekonomika EU, která zažila nejhlubší, nejdelší a nejdalekosáhlejší recesi ve své historii, nyní dosáhla bodu obratu. V uplynulých měsících došlo k výraznému zlepšení hospodářské situace a finančních podmínek, zejména v důsledku přijatých bezprecedentních fiskálních a měnových opatření. Některé finanční ukazatele se vrátily na předkrizovou úroveň a důvěra vzrůstá. Zlepšil se rovněž výhled pro celosvětový růst a obchod, především v ekonomikách rozvíjejících se trhů. Na základě tohoto vývoje, spolu s příznivou úpravou stavu zásob, má být podle předpovědi růst HDP v EU a v eurozóně v druhé polovině tohoto roku opět kladný.

Perspektiva postupného oživení

Zlepšený krátkodobý výhled v EU a v zahraničí je částečně výsledkem dočasných faktorů. Až jejich dopad v průběhu roku 2010 zeslábne, celosvětová činnost pravděpodobně projde obtížným obdobím. Proto se očekává, že růst vývozu v EU bude v horizontu předpovědi posilovat jen postupně. Domácí poptávka se v budoucnosti bude rovněž potýkat s řadou omezení. S ohledem na nízkou úroveň využití kapacity, relativně nepříznivý vývoj poptávky, omezený nárůst ziskovosti a dosud slabý růst objemu úvěrů se až do roku 2011 neočekává oživení v oblasti investic. Soukromá spotřeba se během recese projevila jako stabilizující faktor, avšak v nadcházejícím období budou výdaje omezovány snahou domácností snížit svou zadluženost a nepříznivým výhledem na trhu práce. Dalším omezujícím faktorem je odhadovaný nepříznivý dopad finanční krize na potenciální výrobu. Podle předpovědi proto růst HDP v EU a v eurozóně po počátečním vzestupu poněkud oslabí a následně ve druhé polovině roku 2010 a v dalším období znovu získá sílu.

Trh práce a veřejné finance pod tlakem

Přestože byl trh práce v EU vůči recesi odolnější, než se očekávalo (zejména díky krátkodobým politickým opatřením, minulým reformám a hromadění pracovních sil v některých členských státech), v nadcházejících čtvrtletích se očekává nárůst propouštění. Na tento rok se odhaduje snížení zaměstnanosti přibližně o 2¼ % a v roce 2010 se očekává další pokles okolo 1¼ %. Se zesíleným oživením koncem roku 2010 a v roce 2011 pravděpodobně dojde ke stabilizaci zaměstnanosti.

Veřejné finance byly rovněž tvrdě zasaženy. Podle předpovědi se schodek veřejných financí v EU letos ztrojnásobí (dosáhne tak téměř 7 % HDP oproti 2¼ % v roce 2008) a v roce 2010 dále stoupne až na přibližně 7½ %. Toto zhoršení vyplývá částečně z fungování automatických stabilizátorů a diskrečních opatření přijatých na podporu ekonomiky, odráží však také pokles příjmů v důsledku zhoršené hospodářské situace, který je výraznější, než je obvyklé. V roce 2011 se očekává mírné snížení schodku těsně pod 7 % HDP v reakci na zvýšení činnosti a ukončení dočasných opatření. Míra zadlužení však bude i nadále mít vzrůstající tendenci.

Inflace zůstává mírná

Očekává se, že inflace v EU a v eurozóně oproti aktuální velmi nízké úrovni poněkud vzroste, nicméně v horizontu předpovědi zůstane mírná. Podle předpovědi dosáhne průměrná míra inflace HISC v obou oblastech mírně přes 1 % v roce 2010 a okolo 1½ % v roce 2011. Zatímco rostoucí ceny komodit budou pravděpodobně vyvíjet tlak na růst inflace, podstatná rezerva v ekonomice a slabý růst mezd by měly mít omezující účinky.

Nejistota je i nadále vysoká

Výhled pro ekonomiku EU je v době, kdy se dostává z recese, velmi nejistý a podléhá nezanedbatelným, i když v podstatě vyváženým rizikům. Oživení by mohlo překvapit v kladném směru, budou-li politická opatření pro obnovení stability finančního sektoru a posílení důvěry úspěšnější, než se předpovídalo, nebo pokud dojde k výraznějšímu posílení celosvětové poptávky. Na druhé straně by se dopad nepříznivých podmínek na trhu práce a omezení investic mohl projevit silněji, než se očekávalo. Pokud navíc bankovní sektor nezlepší svou bilanci, nebude možná schopen oživení dostatečně podpořit. Rizika pro inflační výhled jsou rovněž v podstatě vyvážená.

Níže uvedené tabulky a plné znění předpovědi lze nalézt na adrese:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article16051_en.htm

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSEDSide Bar