Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/ 09/1653

Br yssel den 29 oktober 2009

Socialt trepartstoppmöte: Ekonomiska och sociala frågor i centrum vid möte med EU:s arbetsmarknadsparter

José Manuel Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, Vladimír Špidla, kommissionär för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter och statsminister Fredrik Reinfeldt – just nu ordförande för rådet – träffade i morse EU:s arbetsmarknadsparter. I centrum för diskussionerna stod frågan om hur krisen ska hanteras, särskilt den ökande arbetslösheten, vilka strategier som kan ta oss ur krisen och hur en långsiktig integrerad strategi, ”EU 2020”, ska utformas. Deltagarna i detta sociala trepartstoppmöte var helt överens om att en strategi för EU år 2020 måste baseras på hållbar tillväxt, grön ekonomi och social sammanhållning. Företrädare för de kommande spanska och belgiska ordförandeskapen deltog också i diskussionerna.

Våra åtgärder både för att skapa finanspolitisk stimulans och andra åtgärder för att stödja ekonomin måste få fortsätta ända tills vi har kommit ur krisen. Vi kan alltså inte avsluta dem ännu. Men vi måste se till att i god tid genomföra strategier för att ta oss ur krisen på ett samordnat sätt, eftersom konsekvenserna av en för stor offentlig skuld som biter sig fast under lång tid skulle vara förödande, både för ekonomin och för sysselsättningen. Min ambition är att styra EU mot en stark, grön ekonomi som inkluderar alla. Den måste inriktas på nya tillväxtkällor som gynnar hållbar sysselsättning av bättre kvalitet. Detta kan inte göras utan arbetsmarknadsparternas hjälp. Jag räknar med att de ska bidra aktivt, särskilt till arbetet med att utarbeta en samsyn inför år 2020, säger José Manuel Barroso.

Krisen har visat hur sårbar vår ekonomi är, men också att den europeiska sociala modellen är motståndskraftig, och att de sociala trygghetssystemen spelar en viktig roll. Därför måste sysselsättningen och åtgärderna för social trygghet få en central plats i den nya strategin ”EU 2020”. Jag vill att vi tillsammans ska arbeta med den utmaning som ligger framför oss: att gå från krishanteringspolitik till en strategi för långsiktig tillväxt, säger Vladimír Špidla med adress till arbetsmarknadsparterna.

Under det sociala trepartstoppmötet var de europeiska arbetsmarknadsparterna (EFS, Business Europe, ECPE och UEAPME) överens om att krisen fortfarande sätter sin prägel på arbetsmarknaden. De ansåg att det behövs en strategi för hur vi ska agera efter krisen. Arbetsmarknadens parter vill få delta fullt ut i arbetet med att ta fram en ny strategi för EU år 2020 och de håller på att förbereda ett gemensamt bidrag till detta.

Bakgrund

D et sociala trepartstoppmötet äger rum två gånger om året, före Europeiska rådets vår- och höstmöten. Mötena ger tillfälle till diskussion mellan arbetsmarknadens parter, kommissionen samt statsministrarna och arbetsmarknadsministrarna i såväl ordförandelandet som de två nästföljande ordförandeländerna.

Mer information:

Den sociala dialogen på EU‑nivå

http://ec.europa.eu/socialdialogue


Side Bar