Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/ 09/1630

Bruxelles, den 29. oktober 2009

Stat sstøtte: Kommissionen godkender ændringer i den danske ordning for kortfristet eksportkredit-forsikring

Europa-Kommissionen har efter EF-traktatens statsstøtteregler godkendt ændringer i den danske ordning for kortfristet eksportkreditforsikring, som oprindeligt blev godkendt den 5. maj 2009 (se IP/09/706 ). Kommissionen fandt, at den ændrede ordning stemmer overens med Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring og de midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte, der ydes for at lette adgangen til finansiering under den nuværende finansielle og økonomiske krise (se IP/08/1993 ), i særdeleshed fordi ordningen tager sigte på at afhjælpe et markedssvigt.

Formålet med den danske kortfristede eksportkreditordning er at hjælpe eksportørerne ved at tilbyde dem et supplement til den forsikringsdækning, de har adgang til på det private marked. Ifølge de danske myndigheder er den genforsikringsordning, der blev indført i maj for midlertidige ikke-markedsmæssige eksportkreditrisici, ikke længere tilstrækkelig til at give danske eksportører den nødvendige dækning til sunde kortfristede eksportkreditforretninger.

Ændringerne tager sigte på at løse de tilbageværende problemer med den manglende adgang til forsikringsdækning på det private marked og omfatter:

  • en udvidelse af listen over markeder med midlertidigt ikke-markedsmæssige risici

  • ændringer i vilkårene for det kvot esystem, der blev godkendt den 6. maj, i form af en nedsættelse af såvel præmierne som forsikringsselskabernes og eksportørernes selvrisiko

  • indførelsen af en top up-mulighed som supplement til det eksisterende kvotesystem.

Kommissionen drog den konklusion, at den ændrede ordning opfylder betingelserne i de retningslinjer, den har opstillet (se IP/08/1993 ). Det er i særdeleshed tilstrækkeligt dokumenteret, at der på grund af finanskrisen ikke længere var adgang til den nødvendige dækning på det private forsikringsmarked, og at præmierne svarer til, hvad der gælder på det private marked.

Kommissionen har derfor godkendt denne foranstaltning, som blev anmeldt i henhold til de midlertidige rammebestemmelser, indtil den 31. december 2010.

Beslutningen vil blive offentliggjort under sagsnummer N 554/2009 i State Aid Register konkurrencegeneraldirektoratets hjemmeside . En oversigt over de seneste beslutninger i statsstøttesager offentliggjort i EU-Tidende og på hjemmesiden findes i det elektroniske nyhedsbrev State aid Weekly e-News .


Side Bar