Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1626

Bryssel den 29 oktober 2009

Telekom: Kommissionen inleder förfarande mot Storbritannien avseende skyddet av privatlivet och personuppgifter

Idag tog kommissionen ett ytterligare steg i överträdelseförfarandet mot Storbritannien för att säkerställa att brittiska medborgare fullt ut omfattas av EU:s bestämmelser när det gäller skyddet av privatlivet och personuppgifter i samband med elektronisk kommunikation. Enligt gemenskapslagstiftningen måste EU-medlemsstaterna se till att man säkerställer konfidentialiteten vid elektronisk kommunikation, till exempel e-post eller internetsurfning, genom att förbjuda olaglig avlyssning och övervakning utan den berörda personens samtycke. Eftersom Storbritannien inte fullt ut införlivat dessa bestämmelser i den brittiska lagstiftningen förklarade kommissionen idag att man kommer att skicka ett motiverat yttrande till Storbritannien.

”Skyddet av människors privatliv och deras personuppgifter i den digitaliserade världen är inte enbart en viktig fråga utan en mänsklig rättighet som skyddas i gemenskapslagstiftningen. Kommissionen vinnlägger sig därför om att de regler och rättigheter som EU föreskriver genomförs” sade EU-kommissionär Viviane Reding, med ansvar för telekommunikationsfrågor. ”Skyddet av privatlivet i den digitaliserade världen är avgörande för att skapa tilltro till Internet”. Jag uppmanar därför de brittiska myndigheterna att ändra landets lagar så att brittiska medborgare fullt ut åtnjuter det skydd som fastställs i EU-lagstiftningen när det gäller konfidentialiteten i samband med elektroniska kommunikationer”.

Kommissionen står fast vid sin bedömning att Storbritannien inte efterlever EU:s bestämmelser om att all elektronisk kommunikation, t.ex. e-post eller internetsurfning, ska vara konfidentiell. Detta föreskrivs i direktiven om integritetsskydd och 2002/58/EG och dataskydd 95/46/EG . Detta följer av en ingående analys av de brittiska myndigheternas svar till kommissionen på den formella underrättelse – första steget i överträdelseförfarandet – som sändes den 14 april 2009 ( IP/09/570 ) . Kommissionen inledde detta rättsliga förfarande till följd av den utredning som gjorts med anledning av de brittiska myndigheternas svar på klagomål från brittiska medborgare om Internetleverantörers användning av beteendestyrd annonsering.

Kommissionen har konstaterat tre luckor i gällande brittiska bestämmelser för konfidentiell behandling av elektronisk kommunikation.

  • Det finns ingen oberoende nationell myndighet som övervakar avlyssning av kommunikation. Enligt direktiven om integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation och om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter krävs dock att en sådan myndighet inrättas, framför allt för behandling av klagomål om sådan avlyssning.

  • Enligt gällande brittisk lagstiftning – lagen om utredningsbefogenheter från 2000 – är avlyssning tillåten inte enbart då berörda person samtyckt till avlyssning, utan även då den som utför avlyssningen ”på rimliga grunder kan förutsätta” att det finns ett sådant medgivande. De brittiska bestämmelserna överensstämmer inte med EU-lagstiftningen enligt vilken samtycke definieras som en frivillig, särskild och informerad viljeyttring.

  • De brittiska bestämmelser som förbjuder och föreskriver påföljder vid olaglig avlyssning, begränsar sig till enbart ”avsiktlig” avlyssning. EU-lagstiftningen kräver däremot att medlemsstaterna förbjuder och föreskriver påföljder vid olaglig avlyssning oavsett om den sker avsiktligen eller inte.

Storbritannien har två månader på sig för att reagera på detta andra steg i överträdelseförfarandet. Om kommissionen inte får något svar eller om det svar som Storbritannien ger inte är tillfredsställande kan kommissionen hänvisa ärendet till EG-domstolen.

Bakgrund

Enligt EU-direktivet om integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation ska EU-medlemsstaterna säkerställa konfidentialitet vid kommunikation och därmed förbundna trafikuppgifter genom att förbjuda olaglig avlyssning och övervakning, såvida den berörda användaren inte har gett sitt samtycke (artikel 5.1 i direktiv 2002/58/EG ). Enligt EU:s dataskyddsdirektiv ska användarens samtycke vara frivilligt, särskilt och informerat (artikel 2 h i direktiv 95/46/EG ). Vidare ska medlemsstaterna enligt artikel 24 i dataskyddsdirektivet införa lämpliga påföljder vid överträdelser, och enligt artikel 28 måste oberoende myndigheter få uppgiften att övervaka genomförandet. Dessa regler i dataskyddsdirektivet gäller även i fråga om konfidentialitet vid kommunikation.

En detaljerad redovisning av de pågående överträdelseförfarandena inom området för telekommunikation finns på

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/infringement/


Side Bar