Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1626

Bruselj, 29. oktobra 2009

Telekomunikacije: Komisija nadaljuje postopek proti Združenemu kraljestvu v zvezi z varstvom zasebnosti in osebnih podatkov

Komisija je danes začela drugo fazo postopka za ugotavljanje kršitev Združenega kraljestva v zvezi s spoštovanjem pravil EU na področju varstva zasebnosti in osebnih podatkov državljanov pri elektronskem komuniciranju. V skladu z evropsko zakonodajo morajo države EU zagotoviti zaupnost elektronskih komunikacij, kot sta elektronska pošta ali uporaba interneta s prepovedjo nezakonitega prestrezanja in nadziranja brez uporabnikove privolitve. Združeno kraljestvo teh pravil ni v celoti preneslo v nacionalno zakonodajo, zato je Komisija danes povedala, da bo državi članici poslala obrazloženo mnenje.

„Zasebnost ljudi in integriteta njihovih osebnih podatkov v digitalnem svetu ni le velikega pomena, pač pa je tudi ena od človekovih pravic, ki so zavarovane z evropskim pravom. Zato Komisija pozorno nadzoruje zagotavljanje izvajanja pravil in pravic EU“, je dejala komisarka EU za telekomunikacije Viviane Reding. „Zagotavljanje digitalne zasebnosti je bistveno za zaupanje v internet. Zato organe Združenega kraljestva pozivam, da nacionalno zakonodajo prilagodijo tako, da bodo britanski državljani v celoti uživali koristi varstva zaupnosti elektronskih komunikacij, ki ga zagotavlja pravo EU.“

Komisija je ponovila svoje stališče, da Združeno kraljestvo ne spoštuje pravil EU v zvezi z varstvom zaupnosti elektronskih komunikacij, kot sta elektronska pošta ali uporaba interneta, ki ga zagotavljata Direktiva o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (e-direktiva) 2002/58/EC in Direktiva o varstvu podatkov 95/46/EC . Komisija je pred tem podrobno proučila odgovor organov Združenega kraljestva na uradno obvestilo Komisije z dne 14. aprila 2009 ( IP/09/570 ) − prva faza postopka za ugotavljanje kršitev. Komisija je začela postopek po proučitvi odgovora organov Združenega kraljestva svojim državljanom na pritožbe o uporabi vedenjskega oglaševanja s strani ponudnikov internetnih storitev.

Komisija je zlasti ugotovila tri pomanjkljivosti v pravilih Združenega kraljestva v zvezi z zaupnostjo elektronskih komunikacij:

  • Ne obstaja neodvisen nacionalni organ za nadzor nad prestrezanjem komunikacij, četudi ustanovitev takšnega organa zahtevata e-direktiva in Direktiva o varstvu podatkov, zlasti za obravnavo pritožb v zvezi s prestrezanjem komunikacij.

  • Zakonodaja Združenega kr aljestva the Regulation of Investigatory Powers Act 2000 − RIPA (Zakon o ureditvi preiskovalnih pooblastil) dovoljuje posredovanje komunikacij, ne le ob privolitvi zadevnih oseb ampak tudi ko oseba, ki prestreza komunikacije, meni, da „obstajajo upravičeni razlogi za domnevo“ da je bila dana privolitev. Te določbe zakonodaje Združenega kraljestva niso v skladu s pravili EU, po katerih je privolitev svobodno dan poseben in informiran izraz odločitve neke osebe.

  • Določbe RIPA o prepovedi nezakonitega prestrezanja ali kaznovanju nezakonitega prestrezanja so omejene le na „namerno“ prestrezanje, medtem ko zakonodaja EU od držav članic zahteva, da prepovejo nezakonito prestrezanje in zagotovijo sankcije za vsakršno nezakonito prestrezanje ne glede na to, ali je bilo namerno ali ne.

Združeno kraljestvo mora v dveh mesecih odgovoriti na drugo fazo postopka za ugotavljanje kršitve. Če Komisija ne bo prejela odgovora ali če odgovor Združenega kraljestva ne bo zadovoljiv, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču Evropskih skupnosti.

Ozadje

V skladu z Direktivo EU o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij morajo države članice zagotoviti zaupnost elektronskih komunikacij in z njimi povezanih podatkov o prometu tako, da prepovejo protipravno prestrezanje in nadziranje, razen če so v to privolili uporabniki (člen 5(1) direktive 2002/58/ES ). Direktiva EU o varstvu podatkov določa, da pomeni privolitev uporabnika „prostovoljno dano posebno in informirano izjavo“ (člen 2(h) Directive 95/46/EC ). V skladu s členom 24 direktive o varstvu podatkov morajo države članice določiti ustrezne sankcije, ki se naložijo ob kršitvi, v skladu s členom 28 pa morajo izvrševanje predpisov nadzirati neodvisni organi. Te določbe Direktive o varstvu podatkov veljajo tudi za zaupnost elektronskih komunikacij.

Podroben pregled postopkov ugotavljanja kršitev na področju telekomunikacij je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/infringement/


Side Bar