Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1626

V Bruseli 29. októbra 2009

Telekomunikácie: Komisia zintenzívňuje právne konanie voči proti Spojenému kráľovstvu vo veci ochrany súkromia a osobných údajov

Komisia dnes vstúpila do druhej fázy konania vo veci porušenia predpisov Spojeným kráľovstvom, ktoré má svojim občanom na základe predpisov EÚ poskytnúť úplnú ochranu súkromia a osobných údajov pri elektronickej komunikácii. V európskych právnych predpisoch sa ustanovuje, že krajiny EÚ musia zaistiť dôvernosť elektronickej komunikácie ľudí prostredníctvom e-mailu alebo surfovania po internete a zakázať ich nezákonné zachytávanie a sledovanie bez užívateľovho súhlasu. Keďže sa do vnútroštátnych zákonov Spojeného kráľovstva nezaviedli tieto predpisy v plnej miere, Komisia dnes vyhlásila, že zašle Spojenému kráľovstvu odôvodnené stanovisko.

„Súkromie ľudí a nedotknuteľnosť ich osobných údajov v digitálnom svete nie sú len dôležité veci, ale patria k ľudským právam, ktoré chránia európske zákony. Komisia preto dohliada na to, aby sa právne predpisy EÚ skutočne zavádzali“ , vyhlásila komisárka EÚ pre telekomunikácie Viviane Redingová. „Zabezpečenie digitálneho súkromia je kľúčovou podmienkou budovania dôvery v prostredí internetu. Vyzývam preto orgány Spojeného kráľovstva, aby zmenou svojich vnútroštátnych zákonov zaistili, aby mohli britskí občania v plnej miere využívať záruky ustanovené v právnych predpisoch EÚ o dôvernosti elektronickej komunikácie.“

Komisia trvá na svojom stanovisku, že si Spojené kráľovstvo neplní povinnosti vyplývajúce z pravid iel EÚ na ochranu dôvernosti elektronickej komunikácie, akou je posielanie e-mailov alebo surfovanie po internete, ktoré sú ustanovené v smernici o súkromí a elektronických komunikáciách 2002/58/EC a smernici o ochrane údajov 95/46/EC . Predchádzala mu dôkladná analýza odpovede orgánov Spojeného kráľovstva na formálne oznámenie, ktoré predstavuje prvú fázu konania vo veci porušenia predpisov a ktoré im Komisia poslala 14. apríla 2009 ( IP/09/570 ). Komisia začala toto právne konanie na základe preskúmania odpovede orgánov Spojeného kráľovstva na sťažnosti občanov týkajúce sa používania behaviorálnej reklamy poskytovateľmi internetových služieb.

Komisia konkrétne našla v súčasných predpisoch Spojeného kráľovstva týkajúcich sa dôvernosti elektronickej komunikácie tri nedostatky:

  • Neexistuje nezávislý vnútroštátny orgán, ktorý by dohliadal na zachytávanie komunikácie, napriek tomu, že sa zriadenie takého orgánu vyžaduje podľa smernice o súkromí a elektronických komunikáciách a smernice o ochrane údajov, najmä z dôvodu prijímania sťažností týkajúcich sa zachytávania komunikácie.

  • Na základe aktuálneho zákona RIPA 2000 (z ákon o vyšetrovacích právomociach) sa zachytávanie komunikácie povoľuje nielen v prípade, keď s tým príslušné osoby súhlasili, ale aj vtedy, keď má osoba zachytávajúca komunikáciu „oprávnené dôvody domnievať sa“, sa súhlas s touto činnosťou sa poskytol. Tieto zákonné ustanovenia Spojeného kráľovstva nie sú v súlade s pravidlami EÚ, ktorými sa súhlas definuje ako slobodne poskytnutá a informovaná indikácia prianí osoby.

  • Ustanovenia zákona RIPA, ktorými sa zakazuje zachytávanie komunikácie a stanovujú sankcie v prípade nezákonného zachytávania, sa obmedzujú len na „zámerné“ zachytávanie. V zákonoch EÚ sa však od členských štátov vyžaduje, aby zachytávanie zakázali a aby ustanovili sankcie voči nezákonnému zachytávaniu bez ohľadu na to, či k nemu došlo zámerne alebo nie.

Spojené kráľovstvo má dva mesiace na to, aby odpovedalo na túto fázu konania. Ak Komisia nedostane odpoveď, alebo ak odpoveď Spojeného kráľovstva nebude uspokojujúca, Komisia môže postúpiť tento prípad Európskemu súdnemu dvoru.

Kontext

V smernici EÚ o ochrane súkromia a elektronických komunikáciách sa od členských štátov požaduje, aby zaistili dôvernosť komunikácie a súvisiacich prevádzkových údajov tak, že zakážu nezákonné zachytávanie a sledovanie, ak dotknutí používatelia nedajú na takúto činnosť súhlas (článok 5 ods. 1 smernice 2002/58/ES ). V smernici o ochrane údajov sa konkrétne uvádza, že súhlas musí byť „daný slobodne, výslovne a vedome“ (článok 2 písm. h) smernice 95/46/ES ). Okrem toho sa v článku 24 smernice o ochrane údajov od členských štátov vyžaduje, aby zaviedli vhodné sankcie v prípade porušení právnych predpisov a v článku 28 sa hovorí, že vykonávaním dohľadu musia byť poverené nezávislé orgány. Tieto ustanovenia smernice o ochrane údajov platia aj v oblasti dôvernosti komunikácie.

Podrobný prehľad o konaniach vo veci porušenia právnych predpisov v oblasti telekomunikácií je k dispozícii na tejto webovej stránke:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/infringement/


Side Bar