Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1626

Bruksela, dnia 29 października 2009 r.

Telekomunikacja: Komisja podejmuje dalsze kroki prawne przeciwko Wielkiej Brytanii w sprawie ochrony danych osobowych i prywatności

W dniu dzisiejszym Komisja rozpoczęła drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Wielkiej Brytanii, mającego na celu zapewnienie jej obywatelom, zgodnie z unijnymi przepisami, pełnej ochrony ich danych osobowych i prywatności w trakcie korzystania ze środków komunikacji elektronicznej. Przepisy europejskie przewidują, że państwa członkowskie UE są zobowiązane do zapewnienia poufności w trakcie korzystania przez obywateli ze środków komunikacji elektronicznej, takich jak poczta elektroniczna lub internet poprzez wprowadzenie zakazu bezprawnego przejęcia lub nadzoru komunikatu bez zgody użytkownika. Ponieważ takie przepisy nie zostały w pełni wdrożone w prawodawstwie krajowym Wielkiej Brytanii, Komisja podała w dniu dzisiejszym, że skieruje do władz Wielkiej Brytanii uzasadnioną opinię.

„W świecie ery cyfrowej prywatność obywateli oraz integralność ich danych osobowych stanowi nie tylko ważną sprawę, ale należy również do praw człowieka chronionych prawodawstwem europejskim. Dlatego też Komisja czuwa nad skutecznym wdrażaniem przepisów i praw unijnych", powiedziała unijna komisarz ds. telekomunikacji Viviane Reding. „Zapewnienie prywatności w dziedzinie komunikacji cyfrowej jest sprawą kluczową dla budowania zaufania do internetu. Wzywam zatem władze Wielkiej Brytanii do zmiany przepisów krajowych w celu umożliwienia Brytyjczykom czerpania pełnego zakresu korzyści płynących z przepisów ochronnych przewidzianych w prawodawstwie UE dotyczącym poufności komunikacji elektronicznej.”

Komisja stoi niezmiennie na stanowisku, że Wielka Brytania nie przestrzega przepisów unijnych dotyczących ochrony poufności w zakresie środków komunikacji elektronicznej, takich jak poczta elektroniczna bądź internet, określonych w dyrektywie o prywatności i łączności elektronicznej 2002/58/WE oraz dyrektywie o ochronie danych 95/46/WE . Taki wniosek został poprzedzony dogłębną analizą odpowiedzi władz Wielkiej Brytanii na wezwanie do usunięcia uchybienia (pierwszy etap postępowania w sprawie uchybienia obowiązkom państwa członkowskiego) skierowanego do tychże władz w dniu 14 kwietnia 2009 r. ( IP/09/570 ). Komisja wszczęła tę procedurę prawną po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego związanego z odpowiedzią udzieloną przez władze Wielkiej Brytanii na skargi obywateli brytyjskich dotyczące wykorzystywania reklamy behawioralnej przez dostawców usług internetowych.

Wracając do konkretów należy stwierdzić, że Komisja określiła trzy luki w obecnym prawodawstwie brytyjskim regulującym kwestie poufności komunikacji elektronicznej:

  • Brak jest niezależnego organu krajowego nadzorującego przejmowanie komunikatów, chociaż utworzenie takiego organu stanowi wymóg dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej oraz dyrektywy o ochronie danych, głównym zadaniem takiego organu byłoby rozpatrywanie skarg dotyczących przejmowania komunikatów.

  • Obecne brytyjskie prawodawstwo – ustawa regulująca uprawnienia śledcze z 2000 r. (RIPA) - zezwala na przejmowanie komunikatów nie tylko w przypadku udzielenia zgody na prowadzenie takich działań przez osobę, której one dotyczą, lecz również w przypadku gdy osoba dokonująca przejęcia komunikatów ma „uzasadnione podstawy, by przypuszczać”, że wyrażono taką zgodę. Takie przepisy ustawodawstwa brytyjskiego nie są zgodne z przepisami UE definiującymi zgodę jako dobrowolne, konkretne i świadome określenie woli danej osoby.

  • Przepisy RIPA zakazujące bezprawnego przejęcia i określające sankcje z nim związane ograniczają się jedynie do „umyślnego” przejęcia, podczas gdy w przepisach UE nakłada się na państwa członkowskie wymóg wprowadzenia zakazu i zapewnienia sankcji w przypadku jakiegokolwiek umyślnego bądź nieumyślnego przejęcia.

Wielkiej Brytanii przysługują dwa miesiące na przedstawienie swojej odpowiedzi dotyczącej drugiego etapu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. W przypadku braku odpowiedzi lub jeśli odpowiedź udzielona przez Wielką Brytanię nie będzie zadowalająca, Komisja może skierować sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Kontekst

Unijna dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej stawia wymóg, aby państwa członkowskie UE zapewniły poufność komunikacji i związanych z nią danych o ruchu poprzez zakazanie bezprawnego przejęcia lub nadzoru komunikatu bez zgody zainteresowanych użytkowników (art. 5 ust. 1 dyrektywy 2002/58/WE ). W dyrektywie UE o ochronie danych określono, że zgoda użytkownika musi być „dobrowolna, konkretna i świadoma” (art. 2 lit. h) dyrektywy 95/46/WE ). Ponadto art. 24 dyrektywy o ochronie danych stawia wymóg, aby państwa członkowskie określiły odpowiednie sankcje w przypadku naruszenia przepisów, a art. 28 stanowi, że za kontrolę stosowania tych przepisów odpowiedzialne powinny być niezależne organy. Wspomniane przepisy dyrektywy o ochronie danych mają także zastosowanie w obszarze poufności komunikacji.

Szczegółowy wykaz postępowań w sprawie naruszenia przepisów telekomunikacyjnych znajduje się na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/infringement/


Side Bar