Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1626

Briselē, 2009. gada 29. oktobrī

Komisija neatkāpjas no prasības Lielbritānijā nodrošināt privātumu un personas datu aizsardzību telesakaru jomā

Šodien Komisija sāka otro posmu pārkāpuma procedūrā pret Apvienoto Karalisti, lai tā saviem valstspiederīgajiem pilnā apmērā garantētu aizsardzību, kas ES noteikumos paredzēta attiecībā uz elektronisko sakaru lietotāju privātumu un personas datu aizsardzību. ES tiesību akti paredz, ka dalībvalstīm jānodrošina elektronisko sakaru lietošanas, piemēram, e-pasta izmantošanas vai interneta pārlūkošanas, konfidencialitāte, aizliedzot datu nelikumīgu pārtveršanu un pārraudzību bez attiecīgo lietotāju piekrišanas. Tā kā Apvienotās Karalistes tiesību aktos šie noteikumi nav pilnībā iestrādāti, šodien Komisija paziņoja, ka tā nosūtīs argumentētu atzinumu.

“Privātums un personas datu integritāte digitālajā pasaulē ir vairāk nekā vienkārši svarīga — tās ir cilvēktiesības, kuras aizsargā Eiropas tiesību akti. Tāpēc Komisija rūpīgi seko līdzi tam, lai ES tiesību aktos paredzētie noteikumi un tiesības tiktu ievērotas,” sacīja ES telesakaru komisāre Vivjena Redinga. “Privātums digitālajā vidē ir pamats, uz kura būvēt uzticēšanos internetam. Tāpēc es aicinu Lielbritānijas iestādes mainīt valsts tiesību aktus, lai nodrošinātu saviem valstspiederīgajiem iespēju pilnā mērā baudīt aizsardzību, kura ES tiesību aktos paredzēta attiecībā uz elektronisko sakaru konfidencialitāti."

Komisija joprojām uzskata, ka Apvienotā Karaliste nepilda ES tiesību aktu prasības par elektronisko sakaru lietošanas, piemēram, e-pasta izmantošanas vai interneta pārlūkošanas, konfidencialitāti, kā to paredz Direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju ( 2002/58/EK ) un Datu aizsardzības direktīva ( 95/46/EK ). Šāds secinājums izdarīts pēc tam, kad rūpīgi izanalizēta Apvienotās Karalistes iestāžu atbilde uz oficiālā paziņojuma vēstuli (pārkāpuma procedūras pirmais posms), kuru Komisija nosūtīja 2009. gada 14. aprīlī ( IP/09/570 ). Šādas rīcības pamatā bija Komisijas veiktās izmeklēšanas rezultāti attiecībā uz to, kā Apvienotās Karalistes iestādes reaģējušas uz iedzīvotāju sūdzībām par biheiviorālo reklāmu, kuru liek lietā interneta pakalpojumu sniedzēji.

Konkrētāk, Komisija norāda uz trijiem aspektiem, kuros Apvienotās Karalistes noteikumi par elektronisko sakaru konfidencialitāti ir nepietiekami:

  • nav neatkarīgas valsts iestādes, kuras uzdevums ir sakaru ziņojumu pārtveršanas uzraudzība un attiecīgu sūdzību izskatīšana, kaut arī šādas iestādes izveide ir prasīta saskaņā ar Direktīvu par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju un Datu aizsardzības direktīvu,

  • spēkā esošais attiecīgais tiesību akts — 2000. gadā pieņemtais Izmeklēšanas pilnvaru likums ( RIPA ) — sakaru ziņojumu pārtveršanu atļauj ne tikai tad, ja attiecīgās personas šādai pārtveršanai ir piekritušas, bet arī tad, ja sakaru ziņojumu pārtvērējam “ir pamatots iemesls uzskatīt”, ka piekrišana ir dota. Šie Apvienotās Karalistes tiesību aktu noteikumi nesaskan ar ES noteikumiem, kuros piekrišana definēta kā “ labprātīgi sniegts personas vēlmju konkrēts un paziņots norādījums ”,

  • RIPA noteikumi par nelikumīgas pārtveršanas aizliegšanu un sodīšanu attiecas tikai uz “tīšu” pārtveršanu, kamēr ES tiesību akti prasa dalībvalstīm aizliegt un sodīt jebkura veida nelikumīgu pārtveršanu — tīšu un netīšu.

Pārkāpuma procedūras otrajā posmā Apvienotajai Karalistei ir divi mēneši laika, lai sagatavotu atbildi. Ja Komisija Apvienotās Karalistes atbildi nesaņem vai ja šī atbilde nav apmierinoša, Komisija var ierosināt lietu Eiropas Kopienu Tiesā.

Vispārīga informācija

ES Direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju paredz, ka ES dalībvalstis nodrošina sakaru un ar tiem saistītās informācijas par datu plūsmu konfidencialitāti, aizliedzot nelikumīgu pārtveršanu un pārraudzību bez attiecīgo lietotāju piekrišanas ( Direktīvas 2002/58/EK 5. panta 1. punkts). Saskaņā ar ES Datu aizsardzības direktīvu lietotāja piekrišanai jābūt “ labprātīgi sniegtam šīs personas vēlmju konkrētam un paziņotam norādījumam ” ( Direktīvas 95/46/EK 2. panta h) punkts). Turklāt saskaņā ar Datu aizsardzības direktīvas 24. pantu dalībvalstīm ir jānosaka piemērotas sankcijas par minētās direktīvas noteikumu pārkāpšanu un saskaņā ar 28. pantu uzraudzības pilnvaras jāpiešķir neatkarīgām iestādēm. Šos Datu aizsardzības direktīvas noteikumus piemēro arī saistībā ar sakaru konfidencialitāti.

Ar telesakariem saistīto pārkāpumu izmeklēšanas procedūru sīkāks izklāsts pieejams:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/infringement/


Side Bar