Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1626

Briuselis 2009 m. spalio 29 d.

Telekomunikacijos. Komisija tęsia pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš Jungtinę Karalystę dėl nepakankamos privatumo ir asmens duomenų apsaugos

Šiandien antrąjį pažeidimo nagrinėjimo etapą pradėjusi Komisija siekia, kad elektroniniu ryšiu besinaudojantiems savo piliečiams Jungtinė Karalystė užtikrintų visą apsaugą, numatytą ES privatumo ir asmens duomenų apsaugos taisyklėse. Laikydamosi Europos teisės aktų ES valstybės elektroninio ryšio, pavyzdžiui, e. pašto arba interneto naršymo, informacijos konfidencialumą turi užtikrinti uždraudusios neteisėtą tokios informacijos perėmimą ir stebėjimą be vartotojų sutikimo. Į nacionalinius Jungtinės Karalystės teisės aktus perkeltos ne visos šios taisyklės, todėl Komisija šiandien pareiškė išsiųsianti Jungtinei Karalystei pagrįstą nuomonę.

„Privatumas ir asmens duomenų apsauga skaitmeniniame pasaulyje yra ne tik svarbi pareiga – tai Europos teisės aktų saugoma žmogaus teisė. Štai kodėl Komisija kruopščiai užtikrina, kad ES taisyklių ir teisių būtų laikomasi visur, – sakė už telekomunikacijas atsakinga ES Komisijos narė Viviane Reding. – Privatumo užtikrinimas skaitmeninėje erdvėje yra viena iš svarbiausių pasitikėjimo internetu sąlygų. Todėl Jungtinės Karalystės valdžios institucijas raginu pakeisti nacionalinius teisės aktus taip, kad tos valstybės piliečiai galėtų naudotis visa apsauga, numatyta elektroninio ryšio konfidencialumo ES teisės aktuose.“

Komisija nekeičia savo nuomonės, kad Jungtinėje Karalystėje nesilaikoma elektroninio ryšio, pavyzdžiui, e. pašto arba interneto naršymo, informacijos konfidencialumo ES taisyklių, numatytų E. privatumo direktyvoje ( 2002/58/EB ) ir Duomenų apsaugos direktyvoje ( 95/46/EB ). Tokia išvada padaryta įdėmiai išnagrinėjus Jungtinės Karalystės valdžios institucijų atsakymą į įspėjamąjį raštą (pirmasis pažeidimo nagrinėjimo etapas), Komisijos joms išsiųstą 2009 m. balandžio 14 d. ( IP/09/570 ). Teisinių priemonių Komisija ėmėsi išnagrinėjusi, kaip Jungtinės Karalystės valdžios institucijos sprendė tos valstybės piliečių skundus dėl interneto paslaugos teikėjų jiems pasiūlytos reklamos, pagrįstos elektroninio ryšio naudojimo įpročiais.

Komisijos nustatyti trūkumai galiojančiuose Jungtinės Karalystės teisės aktuose, kuriais užtikrinamas elektroninio ryšio informacijos konfidencialumas:

  • Nėra nepriklausomos nacionalinės institucijos, kuri stebėtų siunčiamų duomenų perėmimą, nors pagal E. privatumo ir Duomenų apsaugos direktyvas tokia institucija turi būti įsteigta, visų pirma tam, kad nagrinėtų skundus dėl siunčiamų duomenų perėmimo.

  • Jungtinėje Karalystėje galiojančiu 2000 m. Tyrimo įgaliojimų įstatymu (angl. Regulation of Investigatory Powers Act ) perimti siunčiamus leista ne tik tada, kai tam neprieštarauja susijęs asmuo, bet dar ir tada, kai siunčiamus duomenis perimantis asmuo gali pagrįstai manyti, kad sutikimas perimti duomenis duotas. Šios Jungtinės Karalystės įstatymo nuostatos neatitinka ES taisyklių, pagal kurias sutikimas – tai valia, kurią aplinkybes žinantis asmuo savanoriškai pareiškia konkrečiu tikslu.

  • Minėtajame įstatyme numatytos draudimo neteisėtai perimti duomenis ir baudžiamosios nuostatos taikomos tik tyčinio duomenų perėmimo atveju, nors ES teisės aktuose reikalaujama, kad neteisėtą duomenų perėmimą valstybės narės uždraustų ir už jį baustų, nesvarbu, ar duomenys perimti tyčia, ar atsitiktinai.

Nuomonę dėl antrojo pažeidimų nagrinėjimo etapo Jungtinė Karalystė turi pareikšti per du mėnesius. Jei Komisija atsakymo negautų arba jei Jungtinės Karalystės atsakymas būtų nepatenkinamas, Komisija galėtų perduoti bylą Europos Teisingumo Teismui.

Pagrindiniai faktai

Pagal ES privatumo ir elektroninių ryšių direktyvą ES valstybės narės turi užtikrinti pranešimų ir su jais susijusių srauto duomenų konfidencialumą ir uždrausti neteisėtai perimti ir stebėti pranešimus ir su jais susijusius srauto duomenis, nebent būtų gautas atitinkamų vartotojų sutikimas ( Direktyvos 2002/58/EB 5 straipsnio 1 dalis). ES duomenų apsaugos direktyvoje nustatyta, kad vartotojo sutikimas turi būti „konkretus“ ir duotas „savanoriškai ir žinomai“ ( Direktyvos 95/46/EB 2 straipsnio h punktas). Be to, Duomenų apsaugos direktyvos 24 straipsnyje nustatyta, kad valstybės narės turi nustatyti tinkamas pažeidimų atveju taikomas sankcijas, o 28 straipsnyje nurodyta, kad Direktyvos įgyvendinimo priežiūra turi būti patikėta nepriklausomoms valdžios institucijoms. Šios Duomenų apsaugos direktyvos nuostatos taikomos ir pranešimų konfidencialumo srityje.

Išsami telekomunikacijų srities pažeidimų nagrinėjimo apžvalga pateikta interneto svetainėje

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/infringement/


Side Bar