Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1626

Bryssel 29. lokakuuta 2009

Televiestintä: komissio jatkaa oikeustoimia Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan henkilötietojen ja yksityisyyden suojasta

Komissio aloitti tänään toisen vaiheen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan kohdistetussa rikkomusmenettelyssä, koska Yhdistynyt kuningaskunta ei takaa kansalaisilleen kaikkea sitä suojaa, jota henkilötietoja ja yksityisyyttä sähköisessä viestinnässä koskevissa EU:n säännöissä vaaditaan. EU:n lainsäädännön mukaan unionin jäsenmaiden on taattava ihmisten sähköisen viestinnän kuten sähköpostin tai internetin käytön luottamuksellisuus kieltämällä viestinnän laiton sieppaus ja ilman käyttäjien lupaa tapahtuva valvonta. Koska Yhdistynyt kuningaskunta ei ole pannut näitä sääntöjä kokonaan täytäntöön kansallisessa lainsäädännössään, komissio ilmoitti tänään lähettävänsä Yhdistyneelle kuningaskunnalle asiasta perustellun lausunnon.

"Ihmisten yksityisyys ja heidän henkilötietojensa koskemattomuus digitaalisessa maailmassa ei ole pelkästään tärkeä asia sinänsä vaan se kuuluu ihmisoikeuksiin, jotka on suojattu EU:n lainsäädännössä. Siksi komissio valvoo tarkkaan, että EU:n sääntöjä noudatetaan ja oikeuksia kunnioitetaan ", totesi televiestinnästä vastaava EU-komissaari Viviane Reding. ”Digitaalisen yksityisyyden suojaaminen on keskeistä, jotta internetiin luotettaisiin. Sen vuoksi kehotan Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisia muuttamaan kansalliset lakinsa niin, että Britannian kansalaiset pääsevät nauttimaan kaikesta EU:n lakien tarjoamasta suojasta sähköisessä viestinnässään."

Komissio on edelleen sitä mieltä, ettei Yhdistynyt kuningaskunta ole noudattanut sähköisen viestinnän kuten sähköpostin tai internetin käytön suojasta sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivissä ( 2002/58/EY ) ja tietosuojadirektiivissä 2002/58/EY säädettyjä EU:n sääntöjä. Komissio totesi tämän analysoituaan tarkasti vastauksen, jonka Yhdistynyt kuningaskunta lähetti komission 14. huhtikuuta 2009 – rikkomusmenettelyn ensimmäisessä vaiheessa – lähettämään viralliseen huomautukseen ( IP/09/570 ) . Komissio käynnisti oikeusmenettelyn alun perin saatuaan Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten vastauksen kyselyyn, jonka se esitti Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten valitettua internetin käyttötottumuksia seuraavasta mainontateknologiasta, jota internet-palveluntarjoajat käyttävät.

Komissio on todennut erityisesti seuraavat kolme puutetta sähköisen viestinnän luottamuksellisuuteen Yhdistyneessä kuningaskunnassa nyt sovellettavissa säännöissä:

  • Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei ole riippumatonta kansallista elintä viestinnän sieppaamisen valvontaan, vaikka tällaisen elimen perustamista vaaditaan sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivissä ja tietosuojadirektiivissä. Elimen tehtävänä on etenkin ottaa käsittelyyn valituksia viestinnän sieppaamisesta.

  • Yhdistyneessä kuningaskunnassa nyt sovellettavassa laissa – Regulation of Investigatory Powers Act 2000 (RIPA) – sallitaan viestinnän sieppaaminen paitsi silloin, kun kyseiset henkilöt ovat siihen suostuneet, myös silloin kun sieppaajalla on "kohtuullisiksi katsottavat syyt uskoa", että sieppaukselle on annettu suostumus. Nämä säännökset eivät ole EU:n sääntöjen mukaisia, sillä niiden mukaan suostumuksen on oltava vapaaehtoinen, yksilöity ja tietoinen tahdon ilmaus.

  • RIPA-säännökset viestinnän laittoman sieppauksen kielloista ja seuraamuksista rajoittuvat yksinomaan ”tarkoitukselliseen” sieppaamiseen, kun taas EU:n lainsäädäntö vaatii jäsenvaltiolta kaikenlaisen laittoman sieppauksen kieltämisen ja sitä koskevien seuraamusten asettamisen riippumatta siitä, onko sieppaus tarkoituksellista vai ei.

Yhdistyneellä kuningaskunnalla on tässä rikkomusmenettelyn toisessa vaiheessa kaksi kuukautta aikaa reagoida. Jos komissio ei tässä määräajassa saa vastausta tai Yhdistyneen kuningaskunnan vastaus ei ole tyydyttävä, komissio voi viedä asian Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen.

Taustaa

Henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla annetussa EU-direktiivissä jäsenvaltioita vaaditaan varmistamaan viestinnän ja siihen liittyvien liikennetietojen luottamuksellisuus. Niiden on kiellettävä viestinnän laiton sieppaus ja seuranta, paitsi jos tämä tapahtuu kyseisten käyttäjien luvalla ( direktiivin 2002/58/EY 5 artiklan 1 kohta). EU:n tietosuojadirektiivissä säädetään, että käyttäjän suostumuksen on oltava ”vapaaehtoinen, yksilöity ja tietoinen tahdon ilmaisu” ( direktiivin 95/46/EY 2 artiklan h kohta). Lisäksi tietosuojadirektiivin 24 artiklassa jäsenvaltioita vaaditaan määrittelemään sanktiot, joita sovelletaan säännösten rikkomistapauksissa, ja 28 artiklan mukaan täytäntöönpanon valvonta on annettava riippumattoman viranomaisen tehtäväksi. Näitä tietosuojadirektiivin säännöksiä sovelletaan myös viestinnän luottamuksellisuuden alalla.

Seikkaperäinen kuvaus televiestintäalan rikkomusmenettelyistä on nähtävissä osoitteessa:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/infringement/


Side Bar