Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1626

Brüssel, 29. oktoober 2009

Telekommunikatsioon: komisjon tugevdab survet Ühendkuningriigile eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse küsimuses

Et tagada Ühendkuningriigi kodanikele elektrooniliste sidevahendite kasutamise käigus eraelu puutumatus ja isikuandmete kaitse ELi eeskirjadega ette nähtud määral, alustas komisjon täna Ühendkuningriigi vastu algatatud rikkumismenetluse teist etappi. Euroopa õigusest tuleneb, et liikmesriigid peavad tagama elektroonilisi sidevahendeid, nagu e-post ja internet, kasutavate inimeste konfidentsiaalsuse ning keelustama kasutaja nõusolekuta toimuva ebaseadusliku pealtkuulamise ja jälgimise. Kuna Ühendkuningriigi seadustes ei ole neid eeskirju täiel määral üle võetud, kinnitas komisjon täna, et saadab Ühendkuningriigile põhjendatud arvamuse.

„Eraelu puutumatus ja isikuandmete kaitstus digitaalmaailmas ei ole lihtsalt oluline küsimus, vaid see on Euroopa õigussüsteemiga kaitstud inimõigusi. Seetõttu jälgib komisjon suure tähelepanuga asjaomaste ELi eeskirjade rakendamist ja nendest tulenevate kodanike õiguste kaitset ,” kinnitas ELi telekommunikatsioonivolinik Viviane Reding. „Interneti usaldusväärsuse tagamiseks on nn digitaalne privaatsus äärmiselt oluline. Kutsun seetõttu Ühendkuningriigi valitsust üles muutma oma seadusi nii, et ELi õiguses elektroonilise side suhtes sätestatud kaitseklauslid laieneks täiel määral ka Briti kodanikele".

Komisjon on endiselt seisukohal, et Ühendkuningriigi seadused ei ole vastavuses ELi eeskirjadega, mis reguleerivad eraelu puutumatust elektroonilise side, nagu e-posti ja interneti kasutamisel ning mis on sätestatud e-privaatsuse direktiivis 2002/58/EÜ ja andmekaitsedirektiivis 95/46/EÜ . Enne oma seisukoha kujundamist analüüsis komisjon põhjalikult Ühendkuningriigi valitsuse arusaamu, mis edastati vastusena ametlikule kirjale, mille komisjon rikkumismenetluse esimeses etapis 14. aprillil 2009 saatis ( IP/09/570 ). Komisjoni menetluse lähtekohaks on Ühendkuningriigi ametiasutuste vastused kodanike kaebustele internetiteenuste pakkujate üle, kes kasutavad käitumisharjumusi jälgivat reklaamitehnoloogiat.

Täpsemalt on komisjon tuvastanud elektroonilise side konfidentsiaalsust reguleerivates Ühendkuningriigi õigusnormides kolm puudust:

  • Puudub sõltumatu riiklik asutus, kes jälgiks võimalikke pealtkuulamisi ja kellele kodanikel oleks võimalik pealtkuulamise puhul kaebus esitada, ehkki sellise asutuse loomine on e-privaatsuse ja andmekaitsedirektiiviga ette nähtud.

  • Ühendkuningriigi kehtivate õigusnormidega (the Regulation of Investigatory Powers Act 2000 (RIPA)) lubatakse side pealtkuulamist nii juhul, kui asjaomased isikud on selleks nõusoleku andnud, kui ka siis, kui pealtkuulajal on „põhjust arvata”, et selline nõusolek on antud. See säte ei ole aga kooskõlas ELi õigusnormiga, mille kohaselt on nõusolek vabatahtlik, konkreetne ja teadlik tahteavaldus.

  • Ühendkuningriigi seaduses keelatakse ebaseaduslik pealtkuulamine ja nähakse ette karistused üksnes „taotlusliku” pealtkuulamise puhul, kuna ELi õigusnormide kohaselt peavad liikmesriigid keelama ebaseadusliku pealtkuulamise ja nägema ette asjaomased sanktsioonid igasuguse, nii taotlusliku kui ettekavatsemata pealtkuulamise puhul.

Ühendkuningriigil on praeguses rikkumismenetluse etapis vastamiseks aega kaks kuud. Kui komisjon ei saa Ühendkuningriigi valitsusasutustelt asjakohast vastust või kui vastus ei ole piisav, võib komisjon esitada asja Euroopa Kohtule.

Taust

Eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitleva ELi direktiivi kohaselt peavad ELi liikmesriigid tagama side ja sellega seotud liiklusandmete konfidentsiaalsuse, keelates side ebaseadusliku pealtkuulamise ja jälgimise ilma asjaomaste kasutajate loata (direktiivi 2002/58/EÜ artikli 5 lõige 1). ELi andmekaitsedirektiivis täpsustatakse, et kasutaja nõusolek peab olema „vabatahtlik, konkreetne ja teadlik” (direktiivi 95/46/EÜ artikli 2 punkt h). Lisaks sellele nõutakse andmekaitse direktiivi artiklis 24, et liikmesriigid peavad kehtestama sanktsioonid, mida kohaldatakse rikkumise puhul. Artikli 28 kohaselt peab rakendamise järelevalve olema sõltumatu ametiasutuse ülesanne. Andmekaitse direktiivi sätteid kohaldatakse ka side konfidentsiaalsuse valdkonnas.

Telekommunikatsiooni valdkonnaga seotud rikkumismenetluste üksikasjalik ülevaade on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/infringement/


Side Bar