Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/ 1626

Βρυξέλλες , 29 Οκτωβρίου 2009

Τηλεπικοινωνίες : η Επιτροπή εντείνει τα νομικά μέτρα κατά του ΗΒ σε θέματα ιδιωτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η Επιτροπή προχώρησε σήμερα στη δεύτερη φάση της διαδικασίας επί παραβάσει κατά του Ηνωμένου Βασιλείου, ώστε να παράσχει στους πολίτες της χώρας την πλήρη προστασία των κοινοτικών κανόνων όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία διακηρύσσει ότι οι χώρες της ΕΕ οφείλουν να διασφαλίζουν το απόρρητο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών των πολιτών, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή η πλοήγηση στο διαδίκτυο, απαγορεύοντας την παράνομη παρακολούθηση και επιτήρησή τους χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη. Δεδομένου ότι οι κανόνες αυτοί δεν έχουν ενσωματωθεί πλήρως στο εθνικό δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου, η Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι θα αποστείλει στο Ηνωμένο Βασίλειο αιτιολογημένη γνώμη.

«Η ιδιωτική ζωή και η ακεραιότητα των προσωπικών τους δεδομένων στον ψηφιακό κόσμο δεν είναι απλώς ένα σημαντικό θέμα, πρόκειται για ανθρώπινο δικαίωμα που προστατεύεται από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή επαγρυπνεί ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι κοινοτικοί κανόνες και τα δικαιώματα τίθενται σε ισχύ», δήλωσε η κα Viviane Reding, αρμόδια Επίτροπος της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες .«Η εξασφάλιση της ψηφιακής ιδιωτικότητας αποτελεί το κλειδί για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στο διαδίκτυο. Καλώ, λοιπόν, τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου να τροποποιήσουν την εθνική νομοθεσία ώστε να εξασφαλίσουν ότι οι Βρετανοί πολίτες θα επωφεληθούν πλήρως από τις διασφαλίσεις που προβλέπει η νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με το απόρρητο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών».

Η Επιτροπή εμμένει στην άποψή της ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει συμμορφωθεί με τους κοινοτικούς κανόνες για την προστασία του απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή η πλοήγηση στο διαδίκτυο, κανόνες που προβλέπονται στην οδηγία 2002/58/EΚ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και οδηγία 95/46/EΚ για την προστασία των δεδομένων. Προηγήθηκε διεξοδική ανάλυση της απάντησης των βρετανικών αρχών στην προειδοποιητική επιστολή - την πρώτη φάση της διαδικασίας επί παραβάσει - που τους είχε αποστείλει η Επιτροπή στις 14 Απριλίου 2009 ( IP/09/570 ). Η Επιτροπή δρομολόγησε αυτό το νομικό μέσο έπειτα από έρευνα που διεξήγαγε σχετικά με την απάντηση των βρετανικών αρχών σε καταγγελίες πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τη χρήση συμπεριφορικής διαφήμισης από παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή έχει εντοπίσει τρία κενά στους ισχύοντες στο ΗΒ κανόνες που διέπουν το απόρρητο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών:

  • Δεν υπάρχει ανεξάρτητη εθνική αρχή για την εποπτεία της παρακολούθησης των επικοινωνιών, μολονότι η συγκρότηση της εν λόγω αρχής απαιτείται βάσει των οδηγιών για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, ιδίως για να εξετάζει τυχόν καταγγελίες σχετικά με παρακολούθηση (υποκλοπή) των επικοινωνιών.

  • Η ισχύουσα νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου - ο νόμος Regulation of Investigatory Powers του 2000 (RIPA) - επιτρέπει την παρακολούθηση των επικοινωνιών όχι μόνο εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συναινούν στην παρακολούθηση, αλλά και όταν το πρόσωπο που παρακολουθεί τις επικοινωνίες έχει «βάσιμους λόγους να πιστεύει» ότι έχει δοθεί η σχετική συγκατάθεση. Οι εν λόγω διατάξεις του βρετανικού νόμου δεν συμμορφώνονται προς τους κοινοτικούς κανόνες που καθορίζουν τη συγκατάθεση ως δήλωση βουλήσεως, ελευθέρας, ρητής και εν πλήρει επιγνώσει, ενός προσώπου.

  • Οι διατάξεις του νόμου RIPA που απαγορεύουν και επιβάλλουν κυρώσεις σε περίπτωση παράνομης παρακολούθησης περιορίζονται σε «εκ προθέσεως» υποκλοπή μόνο, ενώ η κοινοτική νομοθεσία απαιτεί από τα κράτη μέλη να απαγορεύσουν και να διασφαλίζουν την επιβολή κυρώσεων σε τυχόν παράνομες υποκλοπές, ανεξάρτητα από το αν διαπράττονται εκ προθέσεως ή όχι.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει στη διάθεσή του χρονικό διάστημα δύο μηνών για να απαντήσει σε αυτό το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει. Εάν η Επιτροπή δεν λάβει απάντηση ή εάν η απάντηση που θα υποβληθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι ικανοποιητική, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Ιστορικό

Η οδηγία της ΕΕ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες απαιτε ί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν το απόρρητο των επικοινωνιών και των συναφών δεδομένων κίνησης απαγορεύοντας την παράνομη υποκλοπή και την επιτήρηση εφόσον δεν υπάρχει συγκατάθεση των ενδιαφερόμενων χρηστών (άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ ) . Η ΕΕ για την προστασία δεδομένων ορίζει ότι η συγκατάθεση του χρήστη πρέπει να είναι «ελεύθερη, ρητή και εν επιγνώσει» (άρθρο 2 (η) της οδηγίας 2002/58/EΚ ). Επιπλέον, το άρθρο 24 της οδηγίας για την προστασία των δεδομένων απαιτεί από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν κατάλληλες κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων, ενώ στο άρθρο 28 αναφέρει ότι οι ανεξάρτητες αρχές πρέπει να είναι επιφορτισμένες με την εποπτεία της εφαρμογής. Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας περί προστασίας δεδομένων εφαρμόζονται επίσης στο πεδίο του απορρήτου των επικοινωνιών.

Λεπτομερής επισκόπηση των διαδικασιών επί παραβάσει στις τηλεπικοινωνίες διατίθεται στην ακόλουθη ηλε-διεύθυνση :

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/infringement/


Side Bar