Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1626

Bruxelles, den 29. oktober 2009

Telesektoren: Kommissionen optrapper sag mod Det Forenede Kongerige om beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger

Kommissionen gik i dag over til anden fase af en traktatbrudssag mod Det Forenede Kongerige for at sikre, at dets borgere i fuldt omfang nyder godt af EU-reglerne om beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger, når de anvender elektronisk kommunikation. Ifølge EU's lovgivning skal medlemsstaterne sikre kommunikationshemmeligheden i forbindelse med borgernes elektroniske kommunikation som f.eks. e-mail og internetsurfing ved at forbyde, at data opfanges eller overvåges, uden at de pågældende brugere har indvilget heri. Da disse regler ikke er gennemført fuldt ud i den britiske lovgivning, meddelte Kommissionen i dag, at den vil sende Det Forenede Kongerige en begrundet udtalelse.

“Beskyttelse af privatlivets fred og personoplysningers integritet er ikke bare et vigtigt princip, det er en menneskeret, der sikres af EU-lovgivningen. Derfor overvåger Kommissionen nøje, at EU's regler og rettigheder gennemføres i praksis," sagde EU's kommissær for telekommunikation, Viviane Reding. "Beskyttelse af privatlivets fred i den digitale verden er afgørende for, at der opbygges tillid til internettet. Jeg opfordrer derfor de britiske myndigheder til at ændre de nationale love, så de sikrer, at de britiske borgere i fuldt omfang nyder godt af de beskyttelsesforanstaltninger, der er fastlagt i EU-lovgivningen om kommunikationshemmelighed."

Kommissionen fastholder det synspunkt, at Det Forenede Kongerige ikke overholder EU-reglerne om beskyttelse af kommunikationshemmeligheden i forbindelse med f.eks. e-mail og surfing på internettet, der er fastlagt i direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation 2002/58/EF og i databeskyttelsesdirektivet 95/46/EF . Dette er konklusionen på en grundig analyse af de britiske myndigheders svar på den åbningsskrivelse - den første fase i en traktatbrudssag - som Kommissionen sendte den 14. april 2009 ( IP/09/570 ) . Kommissionen indledte denne sag efter at have undersøgt de britiske myndigheders svar på en række britiske borgeres klager over internetudbyderes brug af adfærdsbaserede reklamer.

Kommissionen har konstateret tre huller i de eksisterende britiske bestemmelser om kommunikationshemmelighed:

  • Der er ingen uafhængig national myndighed, der overvåger opfangning af kommunikation, selv om direktiverne om databeskyttelse kræver, at der udpeges en sådan myndighed, som navnlig skal behandle klager over opfangning.

  • Den gældende britiske lov om regulering af efterforskningsbeføjelser – Regulation of Investigatory Powers Act 2000 (RIPA) – tillader opfangning af kommunikation, ikke kun hvor de berørte personer har indvilget heri, men også når den person, der forestår opfangningen, har "rimelig grund til at tro", at der er givet samtykke hertil. Disse bestemmelser opfylder ikke EU-reglernes krav om, at brugerens samtykke skal være en frivillig, specifik og informeret viljetilkendegivelse .

  • De bestemmelser i den britiske lov, der forbyder og fastsætter sanktioner for uretmæssig opfangning, omfatter kun "bevidst" opfangning, mens EU-lovgivningen kræver, at medlemsstaterne forbyder og fastsætter sanktioner for al uretmæssig opfangning, uanset om den sker bevidst eller ej.

Det Forenede Kongerige har to måneder til at svare på Kommissionens udtalelse i denne anden fase af traktatbrudssagen. Hvis Kommissionen ikke modtager noget svar, eller hvis svaret ikke er tilfredsstillende, kan den indbringe sagen for EF-Domstolen.

Baggrund:

Ifølge EU-direktivet om beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger i den elektroniske kommunikationssektor skal medlemsstaterne sikre kommunikationshemmeligheden, både hvad angår selve kommunikationen og de dermed forbundne trafikdata, ved at forbyde, at data opfanges eller overvåges, uden at de pågældende brugere har indvilget heri (artikel 5, stk. 1, i direktiv 2002/58/EF ). I EU's direktiv om databeskyttelse fastsættes det, at brugerens samtykke skal være en frivillig, specifik og informeret viljetilkendegivelse (artikel 2, litra h), i direktiv 95/46/EF ). Ifølge samme direktivs artikel 24 skal medlemsstaterne desuden fastsætte hensigtsmæssige sanktioner, som skal anvendes i tilfælde af overtrædelser, og ifølge direktivets artikel 28 skal der udpeges en offentlig myndighed, som skal føre tilsyn med direktivets gennemførelse. Disse bestemmelser i databeskyttelsesdirektivet gælder også for kommunikationshemmelighed.

En oversigt over traktatbrudssager på teleområdet findes her:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/infringement/


Side Bar