Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1626

Брюксел, 29 октомври 2009 г.

Телекомуникации: Комисията придвижва процедурата срещу Обединеното кралство относно неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни

Днес Комисията пристъпи към втория етап на процедурата при нарушение срещу Обединеното кралство, което не гарантира изцяло на гражданите си предвидените от правилата на ЕС неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни при електронните комуникации. Европейското законодателство изисква от държавите-членки на ЕС да гарантират поверителния характер на електронните комуникации (например електронните писма и търсенето в интернет), като забранят неправомерното им прихващане и наблюдение без позволението на потребителя. Всички тези правила не бяха напълно транспонирани в британското национално законодателство, поради което Комисията днес съобщи, че ще изпрати на Обединеното кралство обосновано становище.

„В цифровия свят личният живот на хората и поверителността на личните им данни са не само неща от значение, а право, закриляно от европейското законодателство. Ето защо Комисията внимателно следи правилата на ЕС и правата на гражданите в държавите-членки да бъдат спазвани“, заяви европейският комисар по далекосъобщенията Вивиан Рединг. „Гарантирането на неприкосновеността на личния живот е ключов фактор за изграждането на доверие в интернет. Поради това призовавам властите на Обединеното кралство да изменят националните си закони, така че британските граждани да могат изцяло да се възползват от предвидените от европейското законодателство гаранции по отношение на поверителния характер на електронните комуникации.“

Комисията поддържа позицията си, че Обединеното кралство не съблюдава правилата на ЕС, заложени в Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните комуникации 2002/58/EC и Директивата за защитата на личните данни 95/46/EC , за закрила на поверителния характер на електронните комуникации като обмена на електронни писма и търсенето в интернет. Тази позиция е резултат от задълбочен анализ на отговора на властите на Обединеното кралство на изпратеното им от Комисията на 14 април 2009 г. официално уведомително писмо ( IP/09/570 ) , което представлява първият етап от процедурата при нарушение. Комисията предприе тези правни действия в резултат на проведеното от нея проучване на отговора на британските власти на оплаквания от страна на граждани на страната по повод използването на поведенческа реклама от страна на доставчиците на интернет.

По-специално Комисията установи три пропуска в действащото британско законодателство в областта на поверителния характер на електронните комуникации:

  • не съществува независим национален орган за надзор върху прихващането на комуникации, въпреки че Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните комуникации и Директивата за защитата на личните данни изискват създаването му, в частност със задача да разглежда оплаквания за прихващане на електронни комуникации;

  • действащото британско законодателство – Законът за регулиране на правата на разследване от 2000 г. – разрешава прихващане на комуникациите не само когато засегнатите лица са се съгласили на това, а и когато прихващащият има „разумно основание да счита“, че такова съгласие е било получено. Посочените разпоредби не са в съответствие с правилата на ЕС, съгласно които съгласието е свободно изразено, конкретно и информирано волеизявление;

  • разпоредбите в споменатия закон, забраняващи неправомерното прихващане и предвиждащи санкции за такива случаи,, се отнасят само до „предумишленото“ прихващане, докато в правилата на ЕС от държавите-членки се изисква да се забрани и да бъде санкционирано всяко неправомерно прихващане, независимо дали е извършено с умисъл или не.

Обединеното кралство разполага с двумесечен срок за отговор на този втори етап от процедурата при нарушение. В случай че Комисията не получи отговор или ако представеният от Обединеното кралство отговор бъде незадоволителен, Комисията може да отнесе случая до Съда на европейските общности.

Контекст

Директивата на ЕС за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации изисква от държавите-членки на ЕС да гарантират поверителния характер на комуникациите и свързания пренос на данни, като забранят неправомерното прихващане и наблюдение, освен ако засегнатите потребители са дали съгласието си (член 5, параграф 1 от Директива 2002/58/ЕО – Директива 2002/58/ЕО ). Директивата на ЕС за защитата на личните данни предвижда, че съгласието на потребителя трябва да бъде „свободно изразено, конкретно и информирано“ (член 2, буква з) от Директива 1995/46/ЕО – Директива 95/46/ЕО ). Освен това в член 24 от Директивата за защитата на личните данни от държавите-членки се изисква да предвидят подходящи санкции в случай на нарушения, а в член 28 се постановява, че надзорът върху прилагането трябва да бъде възложен на независими органи. Тези разпоредби на Директивата за защитата на личните данни важат и в областта на поверителността на комуникациите.

Подробен обзор на процедурите при нарушения в областта на далекосъобщенията е на разположение на:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/infringement/


Side Bar