Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1599

Bryssel den 28 oktober 2009

Mjölk: Kommissionen tillåter tillfälligt medlemsstaterna att betala jordbrukare upp till 15 000 euro i statligt stöd

Europeiska kommissionen beslutade i dag att tillåta medlemsstaterna att betala jordbrukare upp till 15 000 euro i statligt stöd som engångsbetalning. Beslutet är en del av kommissionens pågående försök att stabilisera mjölkproducenternas inkomster men gäller naturligtvis jordbrukare inom alla sektorer. Beslutet innebär ändringar i den tillfälliga gemenskapsramen avseende den ekonomiska krisen som antogs av kommissionen i januari 2009. Redan före ändringarna garanterar gemenskapsramen ett antal stödmöjligheter som underlättar tillgången till finansiering för EU-företag. Genom kommissionens beslut i dag utvidgas gemenskapsramen till att även omfatta ett separat begränsat stöd på 15 000 euro för jordbrukare som är förenligt med den gemensamma marknaden. Detta stödbelopp kan beviljas en gång för varje företag till och med slutet av år 2010. Stöd på lägsta nivå som erhållits sedan början av 2008 måste dras av från detta belopp. De stödordningar som inrättas inom ramen för detta nya instrument måste vara öppna för alla primärproducenter och måste också komplettera övriga allmänna krisåtgärder som redan vidtagits i en medlemsstat. Möjligheten att tillåta statligt stöd för jordbrukare på belopp upp till 15 000 euro ingick i kommissionens meddelande gällande mejerisektorn den 22 juli 2009.

”Beslutet att tillåta att nationella myndigheter betalar ut stöd på högst 15 000 euro borde hjälpa jordbrukarna med eventuella allvarliga likviditetsproblem,” säger Mariann Fischer Boel, kommissionsledamot med ansvar för jordbruk och landsbygdsutveckling. ”Tillsammans med de åtgärder som erbjuds på EU-nivå tror jag att detta kommer att hjälpa våra mjölkproducenter ur den svåra situation som råder.”

Tidigare åtgärder inom mejerisektorn

Kommissionen förväntas använda upp till 600 miljoner euro på marknadsåtgärder detta år.

Interventionsperioden har förlängts till slutet av augusti 2010.

I år får 70 % av de direkta betalningarna betalas ut sex veckor tidigare än vanligt (från och med den 16 oktober).

Som en del av reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken år 2003 höjdes de direkta betalningarna till mjölkproducenterna med fem miljarder euro per år som ersättning för sänkningar av interventionspriset.

Den 19 oktober meddelade kommissionen om extra stöd på 280 miljoner euro för mjölkproducenter.

Inom ramen för den s.k. hälsokontrollen och paketet för ekonomisk återhämtning har ytterligare 4,2 miljarder euro gjorts tillgängliga för att möta ”nya utmaningar”, inklusive omstruktureringen av mejerisektorn. Detta är utöver de medel som redan finns tillgängliga för politiken för landsbygdens utveckling.

Kommissionen har också förstärkt skolmjölksprogrammet genom att utöka det produkturval och de åldersgrupper som programmet gäller. Kommissionen har också inlett en ny runda av initiativ för att främja mejeriprodukter.

Högnivå-expertgruppen för mjölk ser över mejerisektorns framtid på medellång och lång sikt och lämnar in sin slutrapport senast i juni år 2010.

För närmare upplysningar se:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_en.htm


Side Bar