Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1599

Brüssel, 28. oktoober 2009

Piim: komisjon lubab ajutiselt liikmesriikidel anda põllumajandustootjatele kuni 15 000 euro ulatuses riigiabi

Täna otsustas Euroopa Komisjon lubada liikmesriikidel maksta põllumajandustootjatele ühekordse maksena kuni 15 000 eurot riigiabina. Otsus moodustab osa komisjoni jätkuvast püüdlusest stabiliseerida piimatootjate sissetulekud, kuid abi võivad loomulikult saada kõigi sektorite põllumajandustootjad. Kõnesoleva otsusega muudetakse 2009. aasta jaanuaris komisjoni poolt vastu võetud kriisiolukorra ajutist raamistikku, milles juba pakuti erinevaid abi andmise võimalusi selleks, et hõlbustada ELi ettevõtjate juurdepääsu rahastamisvõimalustele. Komisjoni tänase otsusega lisatakse raamistikku spetsiaalne, ühisturuga kokkusobiv piiratud summas (15 000 eurot) antav abi põllumajandustootjatele. Nimetatud summat võib anda üks kord ettevõtja kohta kuni 2010. aasta lõpuni. Sellest summast tuleb maha arvestada alates 2008. aasta algusest juba saadud igasugune vähese tähtsusega abi. Kõnesoleva uue rahastamisvahendi alusel kehtestatud abikavad peavad olema avatud kõigile esmatootjatele ning täiendama liikmesriikide poolt juba kehtestatud muid üldisi kriisimeetmeid. Kavatsus võimaldada põllumajandustootjatele kuni 15 000 euro suurust riigiabi on osa piimaturgu käsitlevast komisjoni 22. juuli 2009. aasta teatisest.

„Kui liikmesriikidel lubatakse maksta põllumajandustootjatele kuni 15 000 euro suurust riigiabi, peaks see aitama ületada tõsiseid sularahakäibega seotud probleeme, mis põllumajandustootjaid vaevavad,“ ütles põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Mariann Fischer Boel. „Usun, et kui me lisame selle ELi tasandil pakutavatele meetmetele, siis aitab see meie piimatootjatel väljuda praegusest keerulisest olukorrast“.

Piimasektoris varem võetud meetmed

Komisjon kavatseb käesoleval aastal eraldada turumeetmetele kuni 600 miljonit eurot.

Sekkumisperioodi on pikendatud kuni 2010. aasta augusti lõpuni.

70% otsetoetustest võib sel aastal välja maksta kuus nädalat tavalisest varem (alates 16. oktoobrist).

Ühise põllumajanduspoliitika 2003. aasta reformi ühe osana makstakse piimatootjatele sekkumishindade langetamise kompenseerimiseks otsetoetustena välja täiendavalt 5 miljardit eurot aastas.

19. oktoobril teatas komisjon 280 miljoni euro suurusest täiendavast abipaketist piimatootjatele.

Ühise põllumajanduspoliitika läbivaatamise ja majanduse elavdamise kava raames eraldatakse täiendavalt 4,2 miljardit eurot, mis aitaks toime tulla uute ülesannetega, sh piimanduse ümberkorraldamisega. See eraldis lisandub maaelu arengu poliitika juba olemasolevatele vahenditele.

Komisjon on tõhustanud ka ELi koolipiima kava, nähes ette laialdasema valiku piimatoodete pakkumist suuremale arvule koolilastele. Lisaks sellele on alustatud uute meetmete rakendamist piimatoodete tarbimise edendamiseks.

Piimandusküsimustega tegelev kõrgetasemeline eksperdirühm analüüsib piimasektori tulevikku keskpikas ja pikas perspektiivis ning esitab oma lõpparuande 2010. aasta juuni lõpuks.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_en.htm


Side Bar