Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1599

Bruxelles, den 28. oktober 2009

M ælk: Kommissionen godkender midlertidigt, at medlemstaterne yder statsstøtte på op til 15 000 EUR til landbrugerne

Europa-Kommissionen godkendte i dag, at medlemsstaterne udbetaler et engangsbeløb på op til 15 000 EUR i statsstøtte til landbrugerne . Godkendelsen indgår i Kommissionens løbende bestræbelser på at stabilisere mælkeproducenternes indkomster, men støtten kan naturligvis ydes til landbrugere i alle sektorer. Beslutningen ændrer de midlertidige kriserammebestemmelser, som Kommissionen vedtog i januar 2009, og som allerede rummer en række støttemuligheder for at lette EU-virksomhedernes adgang til finansiering. Med dagens kommissionsbeslutning fastsættes der et særskilt kompatibelt begrænset støttebeløb på 15 000 EUR for landbrugere i rammebestemmelserne. Beløbet kan ydes som et engangsbeløb til en virksomhed indtil udgangen af 2010. En eventuel de minimis-støtte, der allerede er modtaget siden begyndelsen af 2008, skal fratrækkes beløbet. Alle primærproducenter skal have adgang til støtteordninger i forbindelse med de nye regler, der skal supplere andre generelle kriseforanstaltninger, som en medlemsstat allerede har iværksat. Muligheden for at yde statsstøtte på op til 15 000 EUR blev nævnt i Kommissionens meddelelse af 22. juli 2009 om mælkesektoren.

"At de nationale myndigheder får mulighed for at udbetale støtte på op til 15 000 EUR skulle kunne bidrage til at overvinde de alvorlige likviditetsproblemer, som nogle landbrugere lider under," sagde Mariann Fischer Boel, kommissær med ansvar for landbrug og udvikling af landdistrikterne. "Sammen med de øvrige foranstaltninger på EU-plan vil denne støtte efter min opfattelse kunne hjælpe mælkeproducenterne ud af den nuværende vanskelige situation."

Tidligere foranstaltninger i mejerisektoren

Kommissionen forventer at bruge op til 600 mio. EUR på markedsforanstaltninger i dette år .

I nterventionsperioden er blevet forlænget til udgangen af august 2010.

70 % af de direkte betalinger kan i år udbetales seks uger tidligere end sædvanligt (dvs. fra 16. oktober).

Som en del af reformen af den fælles landbrugspolitik i 2003 blev der lagt yderligere 5 mia. EUR oven i de direkte betalinger til mælkeproducenter for at kompensere for nedsættelserne af interventionspriserne.

Den 19. oktober offentliggjorde Kommissionen en meddelelse om en supplerende støttepakke på 280 mio. EUR til mælkeproducenterne.

I forbindelse med sundhedstjekket og den økonomiske genopretningspakke blev der afsat yderligere 4,2 mia. EUR til at overvinde "nye udfordringer", herunder omstrukturering af mejerisektoren. Beløbet skal lægges oven i det beløb, der allerede står til rådighed i forbindelse med politikken for udvikling af landdistrikterne.

Kommissionen har også udbygget skolemælksordningen ved at øge antallet af produkter og aldersgrupper af børn, der er omfattet af ordningen . Den har også åbnet for en ny runde af salgsfremmende foranstaltninger for mejeriprodukter.

Ekspertgruppen for mælk undersøger for tiden mejerisektorens fremtid på mellemlang og lang sigt og vil fremlægge en endelig rapport i slutningen af juni 2010.

Yderligere oplysninger kan hentes her:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_en.htm


Side Bar