Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1599

Bruksela, 28 października 2009 r.

Mleko: Komisja tymczasowo zezwoliła państwom członkowskim na wypłacanie rolnikom pomocy państwa w wysokości do 15 000 euro

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska zgodziła się, aby państwa członkowskie mogły wypłacić rolnikom pomoc państwa w formie jednorazowych dopłat nie przekraczających 15 000 euro. Jest to kolejny krok podjęty przez Komisję na rzecz stabilizacji dochodów producentów mleka, choć dopłaty dostępne będą dla rolników we wszystkich sektorach. Decyzja ta wprowadza zmiany do tymczasowego kryzysowego programu pomocy państwa przyjętego przez Komisję w styczniu 2009 r., w którym przewidziano szereg środków pomocy ułatwiających unijnym przedsiębiorstwom dostęp do finansowania. Dzisiejsza decyzja Komisji oznacza rozszerzenie tymczasowego programu o dodatkową, zgodną z nim kwotę pomocy dla rolników w wysokości ograniczonej do 15 000 euro. Kwota ta przysługuje jednorazowo każdemu przedsiębiorstwu do końca 2010 r. Wszelka pomoc de minimis już otrzymana od początku 2008 r. musi zostać odjęta od tej kwoty. Programy pomocy uruchomione na mocy nowego instrumentu muszą być dostępne dla wszystkich producentów pierwotnych i stanowić uzupełnienie innych ogólnych środków antykryzysowych, które funkcjonują już w danym państwie członkowskim. Pomysł, aby umożliwić rolnikom otrzymanie pomocy państwa w wysokości do 15 000 euro, został wcześniej zawarty w komunikacie Komisji dotyczącym sektora mleczarskiego z dnia 22 lipca 2009 r.

„Możliwość wypłacenia rolnikom pomocy w wysokości do 15 000 euro przez władze krajowe powinna pomóc w pokonaniu poważnych problemów z płynnością finansową, których doświadczają niektórzy rolnicy” powiedziała Mariann Fischer Boel, Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. „Wierzę, że ta pomoc, w połączeniu ze środkami dostępnymi na szczeblu unijnym, pomoże producentom mleka wyjść z trudnej sytuacji, w jakiej się znajdują.”

Środki zastosowane wcześniej w sektorze mleczarskim

Komisja planuje w tym roku wydanie do 600 milionów euro na środki rynkowe.

Okres interwencyjny został wydłużony do końca sierpnia 2010 r.

Siedemdziesiąt procent płatności bezpośrednich może w tym roku zostać zrealizowanych z sześciotygodniowym wyprzedzeniem (począwszy od dnia 16 października).

W ramach reformy WPR z 2003 r. do płatności bezpośrednich dla rolników produkujących mleko dołączone zostało dodatkowe 5 miliardów euro rocznie, aby zrekompensować obniżki cen skupu interwencyjnego.

Dnia 19 października Komisja ogłosiła dodatkowy pakiet pomocowy dla producentów mleka opiewający na kwotę 280 milionów euro.

W ramach oceny funkcjonowania reformy WPR i Europejskiego planu naprawy gospodarczej dodatkowe 4,2 miliardów euro jest przeznaczone na „nowe wyzwania”, w tym na restrukturyzację rynku mleczarskiego. Jest to uzupełnienie środków już dostępnych w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich.

Komisja wzmocniła również program dopłat do spożycia mleka w szkołach, rozszerzając wachlarz produktów i przedział wiekowy dzieci objętych programem. Komisja uruchomiła również kolejną turę działań promocyjnych na rzecz przetworów mlecznych.

Średnio- i długoterminowa przyszłość sektora mlecznego jest obecnie przedmiotem analiz prowadzonych przez grupę ekspertów wysokiego szczebla ds. mleka, która do końca czerwca 2010 r. ma przedstawić swoje ostateczne sprawozdanie.

Dodatkowych informacji udzielają:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_en.htm


Side Bar