Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1599

Брюксел, 28 октомври 2009 г.

Мляко: Комисията временно разрешава на държaвите-членки да отпускат на земеделските стопани държавна помощ до 15 000 EUR

Европейската комисия постигна днес съгласие да разреши на държавите-членки да отпускат на земеделските стопани еднократна държавна помощ в размер до 15 000 EUR. Тази стъпка е част от настоящите усилия на Комисията да стабилизира доходите на млекопроизводителите, но тя, разбира се, се отнася и за земеделските стопани от другите отрасли. Решението изменя Временната кризисна рамка, приета от Комисията през януари 2009 г., в която вече са предвидени различни възможности за помощ с цел да бъде улеснен достъпът до финансиране на предприятията от ЕС. С днешното решение на Комисията, в Рамката се включва отделна съвместима помощ в ограничен размер до 15 000 EUR, предназначена за земеделските стопани. Тази сума може да се отпуска еднократно за всяко предприятие до края на 2010 г. Всяка помощ от типа de minimis, получена от началото на 2008 г., трябва да бъде приспадната от тази сума. Схемите за помощ, въведени в рамките на този нов инструмент, трябва да бъдат достъпни за всички производители на първични селскостопански продукти и да допълват другите общи кризисни мерки, които вече са били приети от държавите-членки. Идеята да се разреши отпускането на държавна помощ на земеделските стопани в размер до 15 000 EUR беше част от Съобщението на Комисията относно млечния сектор от 22 юли 2009 г.

„Даването на разрешение на националните власти да отпускат помощ на земеделските стопани в размер до 15 000 EUR би трябвало да помогне за преодоляване на сериозните проблеми с ликвидността, които някои земеделски производители изпитват в момента“, заяви Мариан Фишер Боул, комисар по въпросите на земеделието и развитието на се лските райони. „В допълнение към предлагания набор от мерки на равнище на ЕС, вярвам, че това би помогнало на млекопроизводителите ни да преодолеят настоящата трудна ситуация.”

Предприети мерки в отрасъла на млякото и млечните продукти

През тази година Комисията очаква да похарчи до 600 милиона EUR под формата на пазарни мерки.

Периодът за интервенция беше удължен до края на август 2010 г.

Тази година 70 % от преките плащания могат да бъдат изплатени 6 седмици по-рано от обикновено (от 16 октомври).

Като част от реформата на ОСП от 2003 г., още 5 милиарда EUR годишно бяха добавени към преките плащания за млекопроизводителите с цел компенсиране на намалението при интервенционните цени.

На 19 октомври Комисията обяви допълнителен пакет от помощи в размер на 280 млн. EUR за млекопроизводителите.

Още 4,2 милиарда EUR са на разположение по „Прегледа на състоянието на Общата селскостопанска политика“ и Пакета за икономическо възстановяване за справяне с „нови предизвикателства“, в това число преструктуриране на отрасъла на млякото и млечните продукти. Тези суми допълват вече наличните такива съгласно политиката за развитие на селските райони.

Комисията засили подкрепата за програмата за мляко в училищата, като разшири гамата от продукти и възрастовите групи деца, които са включени в схемата. Комисията стартира и нов кръг от мерки за насърчаване във връзка с млякото и млечните продукти.

Експертната група на високо равнище за млякото проучва бъдещето на млечния сектор в средно- и дългосрочна перспектива и ще предаде заключителния си доклад до края на юни 2010 г.

За допълнителна информация:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_en.htm


Side Bar