Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1595

Brüssel, 28. oktoober 2009

Euroopa Komisjon soovib kasutada digitaaltelevisioonile üleminekul vabanevaid sagedusalasid majanduse kiireks elavdamiseks

Kui digitaaltelevisioon asendab analoogtelevisiooni, jääb vabaks neli viiendikku sagedusaladest, mida kasutati televisioonipildi edastamiseks kodudesse. See tähendab, et vabanevaid lainepikkusi saab kasutada uute, innovatiivsemate teenuste jaoks, traadita internetist ja keerukamatest mobiiltelefonidest uute interaktiivsete ja kõrglahutusega telekanaliteni. Eriti võidavad sellest äärepoolseimad piirkonnad, kuna vabanenud sagedusala rakendamine traadita lairibaühenduse teenistusse võimaldab viia ülikiire internetiühenduse piirkondadesse, kuhu maapealsed liinid ei ole seni veel jõudnud. Täna avaldas komisjon plaani, kuidas kooskõlastada raadiospektri jagamine nii, et suurendada investeeringuid uutesse teenusevaldkondadesse ja ärgitada neis konkurentsi. Kui vabanenud lainepikkuste ehk nn digitaalse dividendi jagamine Euroopa tasandil kooskõlastada, võib see anda majandusele 20–50 miljardi euro suuruse taganttõuke. Digitaalse dividendi potentsiaali täielik ärakasutamine nõuab muu hulgas suurt panust ka Euroopa Parlamendilt ja ELi liikmesriikidelt.

„Digitaalse dividendi näol on avanenud harukordne võimalus muuta lairibaside kogu Euroopa jaoks reaalsuseks ja edendada jõudsalt ühte majanduse kõige innovatiivsemat sektorit. Kuid see plaan õnnestub üksnes siis, kui töötame sellega kõik üheskoos. Plaani väljatöötamisel tegi komisjon tihedat koostööd ELi liikmesriikide ja Euroopa Parlamendi ning tööstussektorite ja tarbijate esindajatega, " rõhutas ELi infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding. „Kutsun ELi liikmesriike üles kiirendama üleminekut digitaaltelevisioonile, et see toimuks kõikjal juba 1. jaanuariks 2012. Samuti julgustan liikmesriikide ametiasutusi kasutama digitaalset dividendi konkurentsisõbralikul viisil ning avama turu uutele ettevõtjatele ja teenustele, et suurendada veelgi selle ergutavat mõju majandusele. Ühtlasi võimaldaks see viia traadita lairibaühenduse ka ELi nendesse piirkondadesse, kus muu tehnoloogia abil ei ole õnnestunud kiiret internetiühendust pakkuda."

Digitaalset dividendi käsitlevas soovituses, mille komisjon täna esitas, palutakse liikmesriikidel analoogtelevisioonilt üleminekut kiirendada, et jõuda sellega lõpule 1. jaanuariks 2012 . Väärib märkimist, et viis liikmesriiki, kelleks on Luksemburg, Madalmaad, Rootsi, Saksamaa ja Soome, aga samuti Ameerika Ühendriigid on analoogtelevisioonilt ülemineku juba lõpule viinud.

Samuti otsitakse soovituses võimalusi kasutada parimal viisil ära üleeuroopalisest tõhusast koordineerimisest tulenev lisaväärtus , mis võib tähendada Euroopa majandusele kokku 20–50 miljardi euro suurust turgutust (15 aasta peale ja võrreldes olukorraga, kui ELi liikmesriigid tegutseksid igaüks eraldi). Selleks nähakse ette, et osa vabastatud raadiospektrist, täpsemini sagedusala 790–862 MHz (sellel lainepikkusel jõuab signaal kaugele ja on võimeline läbima teele jäävaid ehitisi), jäetakse ootama uusi traadita andmeside teenuseid, nagu 3G- ja 4G-mobiilside ( IP/09/1238 ), mille puhul on võimalikud voogvideoülekanded, täielik juurdepääs internetile ning kiire allalaadimine mobiiltelefonile. See aitaks viia 2013. aastaks kiire lairibaühenduse kogu ELi elanikkonnani, nagu on seni eesmärgiks seatud ( IP/08/1771 , MEMO/08/735 ).

Nende sammude mõju optimeerimiseks soovib komisjon oma ettepanekutes ühtlustada sagedusala 790–862 MHz kasutamise tehnilised tingimused , et vältida ühtse turu killustumist, kui liikmesriigid vabastavad nimetatud lainepikkused uute teenuste jaoks. Teenuseosutajad ning seadmete ja rakenduste valmistajad saavad edendada oma äri üle riigipiiride, kuna tarbija jaoks lihtsustub reisi ajal rändlusteenuse kasutamine. Samal viisil sillutati teed GSM-mobiilside kasutuselevõtuks 1990-ndatel.

Samuti püstitas komisjon strateegilised eesmärgid , mille poole koos Euroopa Parlamendi ja nõukoguga püüelda: vabanenud sagedusala kiire avamine muude teenuste jaoks kui suure võimsusega ringhääling, ühtse üleeuroopalise seisukoha kujundamine naaberriikidega vabanenud spektriosa üle läbirääkimiste pidamiseks ning võimalus võtta ELi tasandil kavva kõnesolevas sagedusalas veelgi tõhusama tehnoloogia kasutuselevõtt.

2010. aasta esimeses pooles püüab komisjon saavutada Euroopa Parlamendi ja nõukogu toetuse esialgsele tegevuskavale ning süvendada arutelusid sagedusala praeguste ja tulevaste kasutajatega pikema perioodi probleemide üle, et esitada seejärel asjakohased õigusakti ettepanekud.

Taust:

2007. aastal tegi komisjon ettepaneku lihtsustada Euroopa mobiilsideoperaatoritel innovatiivse traadita tehnoloogia arendamist ja sellel põhinevate teenuste osutamist ( IP/07/1170 ). Seejärel esitas komisjon teatise d igitaaltelevisioonile ülemineku hoogustamise kohta, milles vabanenud sagedusala asjakohasest kasutamisest räägiti kui raadiospektripoliitika nurgakivist. 9. juulil 2009 kinnitas infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding, et nn digitaalse dividendi küsimustes esitab komisjon oma ettepanekud veel lahkuva koosseisu ajal ( SPEECH/ 09/336 ).

Täna avaldatud soovituse ja teatisega on võimalik tutvuda järgmisel veebiaadressil:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/topics/reorg/dividend/index_en.htm

Video: „Mis on raadiospekter?”

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/videos/radio_spec/what_is_rs.swf

MEMO/09/482

Annex

Group

Member States

A (switch off completed)

BE (Flanders) , DE, FI , LU, NL, SE

B (switch-off date end 2010 or earlier)

AT , DK, EE, ES, MT , SI

C (switch-off before end 2012)

BE (Brussels and Wallonia) , BG, CY, CZ, EL , FR, HU, IT, LT, LV, PT, RO, SK, UK

D (switch-off after 2012 or no confirmed switch-off plans available)

IE, PL

The US switched off analogue TV on 12 June 2009. Japan's switch-off is planned for July 2011, South Korea for end 2012, Australia for 2013, India and Russia for 2015.


Side Bar