Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1595

Βρυξέλλες, 28 O κτωβρίου 2009

Επιθυμία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι οι συχνότητες που ελευθερώνονται λόγω της μετάβασης στην ψηφιακή τηλεόραση να συμβάλουν σε ταχεία οικονομική ανάκαμψη

Καθώς η ψηφιακή τηλεόραση αντικαθιστά τ η γνωστή μας αναλογική τηλεόραση, ελευθερ ώνονται τα τέσσερα πέμπτα των ερτζιανών κυμάτων που χρησιμοποιούντα ν για τη μετάδοση τηλεοπτικών εκπομπών στα σπίτια μας. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να αξιοποιηθούν για νέες, καινοτόμες υπηρεσίες που χρησιμοποιούν ραδιοφάσμα, από ασύρματη σύνδεση στο Διαδίκτυο και πιο προηγμένα κινητά τηλέφωνα έως νέ α διαδραστικ ά κανάλια τηλεόραση ς υψηλής ευκρίνειας. Οι απομακρυσμένες περιοχές θα μπορούσαν να είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι αυτής της αλλαγής, καθώς οι ασύρματ ες ευρυζωνικ ές επικοινωνίες θα μπορούσ αν να χρησιμοποιήσ ουν το νέο ραδιοφάσμα για παροχή διαδικτυακών συνδέσεων υψηλής ταχύτητας σε περιοχές όπου δεν έχ ει ακόμη φτάσει η σταθερή τηλεφωνία. Η Επιτροπή παρουσίασε σήμερα σχέδια για συντονισμένη κατανομή του ραδιοφάσματος , βάσει των οποίων ενθαρρύν ονται οι επενδύσεις και ο ανταγωνισμό ς σε αυτές τις πιθανές νέες υπηρεσίες. Εάν η κατανομή τ ων πρόσφατα ελευθερ ωμένων ερτζιανών κυμάτων - το υ «ψηφιακ ού μ ερ ίσμα τος» - σε νέες υπηρεσίες γίνει συντονισμένα σε ευρ ωπαϊκή κλίμακα, θα μπορούσε να δώσει στην οικονομία ώθηση ύψους 20 έως 50 δισ. ευρώ. Στο σχέδιο για την πλήρ η υλοποίηση του δυναμικού του ψηφιακού μερίσματος συμμετέχουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι χώρες της ΕΕ, αντανακλώντας το ν μείζονα ρόλο που τους αναλογεί.

«Το ψηφιακό μέρισμα αποτελεί μοναδική ευκαιρία ώστε η «ευρυζωνικότητα για όλους» να γίνει πραγματικότητα σε όλη την Ευρώπη και να δώσει ώθηση σε ορισμένους από τους πλέον καινοτόμους τομείς της οικονομίας μας. Η Ευρώπη θα αξιοποιήσει στο μέγιστο το ψηφιακό μέρισμα μόνον εάν εργαστούμε από κοινού, σε ένα κοινό σχέδιο. Η Επιτροπή συνεργάστηκε στενά με τις χώρες της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον κλάδο και εκπροσώπους των καταναλωτών για την προετοιμασία ενός τέτοιου σχεδίου», δήλωσε η κα Viviane Reding , αρμόδια Επίτροπος της ΕΕ για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μέσα Επικοινωνίας . «Καλώ τις χώρες της ΕΕ να επισπεύσουν τη μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση πριν από την 1η Ιανουαρίου 2012. Καλώ επίσης τις εθνικές αρχές να αξιοποιήσουν το ψηφιακό μέρισμα προς όφελος του ανταγωνισμού, ώστε να ανοίξει η αγορά σε νέους επιχειρηματίες και νέες υπηρεσίες, μεγιστοποιώντας τον αντίκτυπο στην οικονομία. Μόνο έτσι θα διασφαλιστεί ότι το ψηφιακό μέρισμα χρησιμοποιείται ώστε οι ασύρματες ευρυζωνικές συνδέσεις να φτάσουν σε μέρη της ΕΕ όπου άλλες τεχνολογίες δεν είναι σε θέση να παράσχουν αποτελεσματικά διαδικτυακή σύνδεση υψηλής ταχύτητας».

Οι προτάσεις για το ψηφιακό μέρισμα που εγκρίθηκαν σήμερα από την Επιτροπή ζητούν από τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την κατάργηση της αναλογικής τηλεόρασης και να την έχουν ολοκληρώσει το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2012 . Πέντε χώρες (Φινλανδία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες και Σουηδία) και οι ΗΠΑ έχουν ήδη αποδείξει ότι η κατάργηση της αναλογικής μετάδοσης είναι γρήγορα εφικτή ( IP /09/266 ) .

Οι προτάσεις στοχεύουν επίσης στην εκμετάλλευση του πιθανού οικονομικού αντίκτυπου ύψους 20 με 50 δισ. ευρώ από τον αποτελεσματικό ευρωπαϊκό συντονισμό του ψηφιακού μερίσματος (σε διάστημα 15ετίας, σε σύγκριση με μεμονωμένη δράση χωρών της ΕΕ). Προς τούτο, παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο ένα μέρος του αποδεσμευόμενου ραδιοφάσματος, συγκεκριμένα η υποζώνη των 790-862 MHz (το ραδιοφάσμα μεγάλων αποστάσεων, που διαπερνά κτίρια), μπορεί να διατεθεί για να στηρίξει την ανάπτυξη νέων ασύρματων υπηρεσιών (όπως υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας τρίτης και τέταρτης γενιάς ( IP /09/1238 ) που επιτρέπουν βίντεο συνεχούς ροής, πλήρη περιήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό και ταχεία τηλεφόρτωση σε συσκευές κινητού τηλεφώνου. Τούτο θα συμβάλει στην επίτευξη, έως το τέλος του 2013, του στόχου της ευρυζωνικής κάλυψη υψηλής ταχύτητας για το 100% του πληθυσμού της ΕΕ ( IP /08/1771 , MEMO /08/735 ).

Για να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος αυτών των κινήσεων, η Επιτροπή δήλωσε ότι θα εναρμονίσει τους τεχνικούς όρους για τη χρήση της υποζώνης των 790-862 MHz , έτσι ώστε η ενιαία αγορά να μην είναι κατακερματισμένη όταν οι χώρες της ΕΕ προχωρήσουν σε άνοιγμα της υποζώνης για νέες υπηρεσίες στη χώρα τους. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών και οι κατασκευαστές συσκευών και εφαρμογών θα μπορούν στη συνέχεια να ασκούν τις δραστηριότητές τους πέραν των συνόρων, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν ευκολότερα να χρησιμοποιούν υπηρεσίες «περιαγωγής» όταν ταξιδεύουν. Μια παρόμοια προσέγγιση προετοίμασε το έδαφος για την εμφάνιση των κινητών τηλεφώνων τύπου GSM , στη δεκαετία του 1990.

Η Επιτροπή πρότεινε επίσης να αντιμετωπιστούν, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στρατηγικοί στόχοι , όπως ο ρυθμός του ανοίγματος του ψηφιακού μερίσματος για άλλες χρήσεις, εκτός από εκπομπές υψηλής ισχύος, συμφωνώντας σε μια κοινή ευρωπαϊκή θέση κατά τις διαπραγματεύσεις με τις γειτονικές χώρες σχετικά με το ραδιοφάσμα του ψηφιακού μερίσματος, και η δυνατότητα συμφωνίας σε μελλοντικούς κοινοτικούς στόχους για τη χρήση αποδοτικότερων τεχνολογιών στο ψηφιακό μέρισμα.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010, η Επιτροπή θα επιδιώξει την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον χάρτη πορείας, και, πριν από την οριστικοποίηση των προτάσεων, θα έχει περαιτέρω συζητήσεις με υφιστάμενους και δυνητικούς χρήστες του ραδιοφάσματος σχετικά με πιο μακροπρόθεσμα προβλήματα.

Ιστορικό :

Το 2007, η Επιτροπή πρότεινε να καταστεί ευκολότερη για τους φορείς εκμετάλλευσης κινητών επικοινωνιών στην Ευρώπη η προσφορά και η ανάπτυξη καινοτόμων ασύρματων τεχνολογιών ( IP /07/1170 ). Ακολούθησε η ανακοίνωσή της για την επιτάχυνση της μετάβασης στην ψηφιακή τεχνολογία αναγνωρίζοντας το ψηφιακό μέρισμα ως προτεραιότητα για την πολιτική του ραδιοφάσματος. Στις 9 Ιουλίου 2009, η Επίτροπος κα Reding δήλωσε ότι, ήδη στην απερχόμενη Επιτροπή, θα υποβάλει προτάσεις σχετικά με τη χρήση του ψηφιακού μερίσματος ( SPEECH / 09/336 ).

Η σημερινή σύσταση και η ανακοίνωση βρίσκονται στην ηλε-διεύθυνση :

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/topics/reorg/dividend/index_en.htm

Βίντεο : "What is Radio Spectrum?" (Τι είναι το ραδιοφάσμα;)

http :// ec . europa . eu / information _ society / policy / ecomm / videos / radio _ spec / what _ is _ rs . swf

MEMO/09/482

Annex

Group

Member States

A (switch off completed)

BE (Flanders) , DE, FI , LU, NL, SE

B (switch-off date end 2010 or earlier)

AT , DK, EE, ES, MT , SI

C (switch-off before end 2012)

BE (Brussels and Wallonia) , BG, CY, CZ, EL , FR, HU, IT, LT, LV, PT, RO, SK, UK

D (switch-off after 2012 or no confirmed switch-off plans available)

IE, PL

The US switched off analogue TV on 12 June 2009. Japan's switch-off is planned for July 2011, South Korea for end 2012, Australia for 2013, India and Russia for 2015.


Side Bar