Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1594

V Bruseli 28. októbra 2009

Snaha Komisie posilniť kontrolu štrukturálnych fondov sa vypláca

Európska komisia dnes prijala správu o pokroku pri vykonávaní svojho akčného plánu na posilnenie spoločného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fo ndu EÚ. V tejto správe, ktorú predstavil Paweł Samecki, komisár pre regionálnu politiku, a Vladimír Špidla, komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnaké príležitosti, sa vyzdvihujú opatrenia, ktoré boli prijaté na zlepšenie finančných kontrol v členských štátoch a na zníženie počtu chýb, ktoré môžu viesť k neoprávneným žiadostiam o platbu z rozpočtu EÚ.

Paweł Samecki, komisár pre regionálnu politiku, uviedol: „Komisia pripisuje zlepšeniu riadiacich a kontrolných systémov prvoradý význam. S podporou členských štátov sme zaviedli akčný plán, ktorým sa má zabezpečiť spoľahlivá a presná certifikácia výdavkov. To nám naopak pomôže z dlhodobého hľadiska znížiť mieru chybovosti a chrániť peniaze daňových poplatníkov. Dnes už možno vidieť, že naše spoločné úsilie prináša ovocie: Komisia a členské štáty sa zaviazali, že prijmú primerané opatrenia v prípade, ak sa objavia chyby. Darí sa nám takisto zjednodušiť predpisy týkajúce sa financovania."

Vladimír Špidla, komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnosť príležitostí, uviedol: „Komisia a členské štáty tvrdo pracovali na tom, aby sa peniaze daňových poplatníkov účelne využili a aby peniaze EÚ slúžili občanom EÚ. Zjednodušenie je dôležité predovšetkým pre usporiadateľov menších projektov a preto sme zaviedli niektoré zjednodušenia týkajúce sa účtovníctva, ktoré sa prejavia pri vykazovaní nepriamych nákladov na začiatku súčasného programového obdobia. Komisia aktívne podporuje využívanie tohto praktického zjednodušenia a s radosťou môžem oznámiť, že došlo k značnému pokroku, keďže väčšina členských štátov informovala v minulých mesiacoch Komisiu o plánoch, ktoré sa chystajú uskutočniť v rámci svojich programov alebo ich častí.“

Prísnejšie opatrenia na zníženie chybovosti

Komisi a prijala 19. februára 2008 akčný plán pozostávajúci z 37 bodov . Bol vytvorený ako praktická odpoveď na odporúčania Európskeho parlamentu a Európskeho dvora audítorov posilniť riadiace a kontrolné systémy v členských štátoch a znížiť riziko chýb pri žiadostiach o platbu. Za odhaľovanie a riešenie chýb sú v prvom rade zodpovedné členské štáty. Úlohou Komisie je zas kontrolovať, či sa tento cieľ dosiahol. Cieľom akčného plánu je zabezpečiť, aby vnútroštátne orgány skôr, ako predložia žiadosti o platbu Komisii, podrobne preskúmali, či sú výdavky zo štrukturálnych fondov oprávnené. Ak nespĺňajú požadované kritériá, existujú prísnejšie opatrenia na zastavenie platieb alebo získanie peňazí späť prostredníctvom úprav financovania (pozri MEMO/09/481 ).

V dnešnej správe sa zdôrazňuje, že prísnejšie opatrenia, ktoré Komisia zaviedla, už prinášajú konkrétne výsledky. Tento rok zatiaľ Komisia získala späť 629 miliónov EUR a odhaduje sa, že do konca roka 2009 sa vymôže späť ďalších 500 miliónov EUR. Správa takisto odhaľuje, že členské štáty čím ďalej tým častejšie uskutočňujú vlastné úpravy financovania – čo im umožňuje žiadať o platby na iné oprávnené projekty.

Cieľom akčného plánu je takisto pomôcť členským štátom s prípravami účtovnej uzávierky programov štrukturálnych fondov na obdobie rokov 2000 – 2006 a zabezpečiť účinné overovanie stratégií auditu a systémov finančnej kontroly členských štátov na rozpočtové obdobie 2007 – 2013.

Zjednodušenie pravidiel financovania

Komisia a členské štáty dosahujú v oblasti zjednodušenia predpisov týkajúcich sa financovania značný pokrok. Chyby sú často dôsledkom zložitých pravidiel, ktoré nie sú správne pochopené alebo uplatnené. Cieľom zjednodušenia je znížiť byrokraciu bez toho, aby sa oslabili finančné kontroly. Medzi nedávne zmeny patria opatrenia umožňujúce paušálne platby a sumy na zníženie administratívneho zaťaženia príjemcov.

Komisia ponúka riadiacim orgánom zodpovedným za vykonávanie programov štrukturálnych fondov aj odbornú prípravu a poradenstvo. V júni sa v Bruseli konal dôležitý seminár a dve ďalšie školenia pre vnútroštátne audítorské orgány sú naplánované na tento rok.

Poznámka pre redaktorov

Od roku 2000 politika súdržnosti umožnila vytvoriť približne 600 000 pracovných miest. V rámci tejto politiky sa v rokoch 2007 – 2013 investuje do 27 členských štátov 347 miliárd EUR, čo predstavuje 35 % celkového rozpočtu Spoločenstva na toto obdobie (975 miliárd EUR).

Viac informácií o európskej politike súdržnosti sa nachádza na adrese:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&langId=en (Európsky sociálny fond)


Side Bar