Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1593

Br yssel den 28 oktober 2009

Kommissionen lägger fram förslag om konkreta åtgärder för att effektivisera livsmedelskedjan i EU

Kommissionen har antagit ett meddelande som syftar till att effektivisera livsmedelskedjan i Europa. Senare tids skarpa nedgång i priserna på jordbruksvaror och de varaktigt höga konsumentpriserna på livsmedel har lett till att effektiviteten i den här viktiga ekonomiska sektorn ifrågasatts. Förbättrade affärsrelationer mellan aktörerna i livsmedelskedjan kommer att vara ett viktigt steg mot en effektivare kedja, vilket i slutändan kommer att gagna både livsmedelskedjans aktörer och konsumenterna .

”Det är mycket viktigt för aktörerna i livsmedelskedjan, konsumenterna och beslutsfattarna att priserna redovisas på ett öppnare sätt i hela kedjan. Det nya europeiska övervakningsverktyget för livsmedelspriser är ett viktigt steg i den här riktningen.” Det här säger Joaquin Almunia, som är EU-kommissionären för ekonomiska och monetära frågor.

”Senare tids utveckling på marknaden för mjölkprodukter visar att det pris som konsumenten betalar i affären ofta helt saknar koppling till den ersättning som jordbrukaren får”, säger jordbrukskommissionär Mariann Fischer Boel. ”Vi kommer tillsammans med de nationella myndigheterna att fördubbla våra insatser för att se till att livsmedelskedjan fungerar effektivt från jord till bord. Jag kommer att be expertgruppen för mjölk att analysera slutsatserna i den här rapporten och rekommendera åtgärder när så krävs. Vi måste se till att mjölkbönderna får en rimlig ersättning både i dag och i framtiden. Och samma sak gäller för producenterna av andra jordbruksprodukter.”

I dagens meddelande föreslås konkreta åtgärder i medlemsstaterna och på EU-nivå för att effektivisera livsmedelskedjan i Europa .

Livsmedelskedjan omfattar viktiga sektorer – jordbruk, livsmedelsindustri och distribution – som tillsammans står för mer än 7 % av arbetstillfällena i EU. De här sektorerna har en direkt påverkan på alla medborgare, eftersom i genomsnitt 16 % av hushållens utgifter går till livsmedel. Det är därför mycket viktigt att livsmedelskedjan fungerar väl så att högkvalitativa och säkra livsmedel kan tillhandahållas till rimliga priser.

Livsmedelsprisernas utveckling har lett till att livsmedelskedjans effektivitet ifrågasatts en längre tid. Den skarpa nedgången i priset på jordbruksprodukter under 2008 har hittills inte lett till några sänkta livsmedelspriser på producent- och konsumentnivå. Det här har blivit särskilt uppenbart i mejerisektorn under de senaste månaderna.

I meddelandet beskrivs betydande spänningar i kontraktsrelationerna mellan aktörerna i livsmedelskedjan. Detta beror på deras mångfald och skillnaderna i förhandlingsstyrka. Meddelandet belyser också bristen på öppenhet vad gäller

priserna längs livsmedelskedjan samt de allt mer fluktuerande priserna på jordbruksprodukter. Slutligen visar det att den inre marknaden för livsmedel fortfarande är fragmenterad efter produkter och medlemsstater .

För att klara de utmaningar som identifierats och effektivisera livsmedelskedjan föreslår kommissionen följande :

  • Att främja hållbara och marknadsbaserade relationer mellan livsmedelskedjans aktörer:

  • Kommissionen kommer att samarbeta med medlemsstaterna för att bättre kartlägga orättvis praxis i fråga om avtal som beror på ojämn förhandlingsstyrka, för att öka aktörernas kunskaper om detta och för att se till att eventuella missförhållanden anmäls.

  • Kommissionen kommer i nära samarbete med nationella konkurrensmyndigheter att fortsätta att uppmärksamt följa hur konkurrensförhållandena utvecklas i livsmedelskedjan.

  • Att öka öppenheten i livsmedelskedjan:

  • Kommissionen offentliggör i dag en första version av det europeiska övervakningsverktyget för livsmedelspriser, som kommer att öka vår förståelse av hur livsmedelspriserna utvecklas. Kommissionen uppmanar samtidigt medlemsstaterna att starta webbaserade och lätt åtkomliga tjänster för jämförelse av detaljhandelspriserna på livsmedel.

  • Kommissionen fastställer också ett antal åtgärder för att förbättra tillsynen av derivatmarknaden för jordbruksprodukter för att motverka fluktuationer och spekulation.

  • Att främja en integrering av den inre marknaden för livsmedel och konkurrens inom alla sektorer i livsmedelskedjan:

  • Kommissionen kommer att granska utvalda miljöstandarder och system för ursprungsmärkning som kan stå i vägen för gränsöverskridande handel.

  • Kommissionen kommer att ta ställning till åtgärder för att åtgärda sådan praxis som bygger på territoriella begränsningar av utbudet och som innebär att leverantörer ”tvingar” detaljhandeln att utnyttja lokala källor.

  • Särskilt i primärsektorn bör det undersökas hur jordbrukarnas förhandlingsställning kan stärkas, exempelvis genom bildandet av producentorganisationer, samtidigt som bestämmelserna om rättvis konkurrens måste följas. Detta kan göras både inom ramen för politiken för landsbygdsutveckling och mer allmänt i den gemensamma jordbrukspolitiken för tiden efter 2013.

Kommissionen kommer i slutet av 2010 att lägga fram en rapport om hur det går med dessa förslag. Aktörernas och medlemsstaternas deltagande är en förutsättning för att initiativen ska lyckas och därför föreslår kommissionen att högnivågruppen för livsmedelsindustrins konkurrenskraft ska utökas och dess status och mandat stärkas, så att den kan fungera som ett diskussionsforum för livsmedelskedjan.

Detta meddelande är resultatet av ett samarbete mellan olika generaldirektorat, under ledning av generaldirektoraten AGRI och ECFIN, i vilket också kommissionärerna Neelie Kroes och Meglena Kunevas respektive avdelningar har deltagit aktivt.

Bakgrund

Kommissionen har följt livsmedelsprisernas utveckling som ett led i den övervakning av marknaden som inleddes i samband med 2007 års översyn av den inre marknaden. I december 2008 lade kommissionen fram en delrapport om livsmedelspriserna i Europa ( Food prices in Europe ) som innehåller en plan över politikens inriktning inom detta område.

Hela meddelandet kan läsas på följande webbplats :

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article16028_en.htm


Side Bar