Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1593

Bruselj, 28. oktobra 2009

Komisija predlaga konkretne ukrepe za izboljšanje delovanja verige preskrbe s hrano v EU

Komisija je sprejela sporočilo, s katerim želi izboljšati delovanje verige preskrbe s hrano v Evropi. Nedavni velik padec cen kmetijskih surovin in hkrati trajno visoke maloprodajne cene hrane so povzročili zaskrbljenost glede učinkovitosti tega ključnega sektorja v evropskem gospodarstvu. Izboljšanje komercialnih odnosov med akterji v verigi bo znaten korak k bolj učinkoviti verigi preskrbe s hrano, kar bo nazadnje v enaki meri koristilo vsem akterjem v verigi in potrošnikom.

Za akterje v verigi preskrbe s hrano, potrošnike in oblikovalce politik je zelo pomembno, da se poveča preglednost cen v verigi. Pomemben korak v to smer je novo evropsko orodje za spremljanje cen hrane,“ je dejal Joaquin Almunia, komisar za gospodarske in monetarne zadeve.

Komisarka za kmetijstvo in razvoj podeželja Mariann Fischer Boel pa je dejala: „Kot kaže nedaven razvoj na trgu mleka, prepogosto ni nobene povezave med plačilom, ki ga dobi kmet, in ceno, ki jo plača potrošnik v trgovini. Skupaj z nacionalnimi organi bomo podvojili naša prizadevanja za zagotavljanje, da bo veriga preskrbe s hrano učinkovita od proizvajalca do potrošnika. Skupino strokovnjakov na visoki ravni za mleko bom pozvala, naj podrobno pregleda sklepe tega poročila in po potrebi priporoča ukrepe. Zagotoviti moramo, da naši pridelovalci mleka lahko dostojno živijo danes in tudi v prihodnosti. Enako velja tudi za proizvajalce drugih kmetijskih proizvodov.“

Današnje sporočilo predlaga konkretne ukrepe politike na ravni držav članic in EU, da se izboljša delovanje verige preskrbe s hrano v Evropi.

Veriga preskrbe s hrano zajema pomembne sektorje, kot so kmetijstvo, živilskopredelovalna industrija in distribucija, ki skupaj predstavljajo več kot 7 % zaposlenih v Evropi. Ti sektorji neposredno vplivajo na vse državljane, saj hrana predstavlja povprečno 16 % izdatkov gospodinjstev. Zato je bistvenega pomena, da veriga preskrbe s hrano dobro deluje ter zagotavlja kakovostne in varne živilske proizvode po razumnih cenah.

Razvoj cen hrane je že nekaj časa povzročal zaskrbljenost glede delovanja verige preskrbe s hrano. Velik padec cen kmetijskih surovin leta 2008 se do sedaj ni v celoti odrazil v nižjih cenah hrane na ravni proizvajalcev in potrošnikov. To je postalo v zadnjih mesecih zlasti očitno v mlečnem sektorju.

V sporočilu so opredeljene velike napetosti v pogodbenih odnosih med akterji v verigi, ki izhajajo iz njihove raznolikosti in različnih pogajalskih moči. Prav tako sta izpostavljena pomanjkanje preglednosti cen v verigi preskrbe s hrano ter povečana nestanovitnost cen surovin. Sporočilo tudi pokaže, da je notranji trg hrane še vedno razdrobljen glede na proizvode in države članice.

Komisija za spopadanje z opredeljenimi izzivi in izboljšanje delovanja verige predlaga, naj se:

  • spodbujajo trajnostni in tržno usmerjeni odnosi med zainteresiranimi stranmi v verigi preskrbe s hrano:

  • Komisija si bo skupaj z državami članicami prizad evala za boljše prepoznavanje nepravičnih pogodbenih praks, ki izhajajo iz nesimetričnih pogajalskih moči, za povečanje ozaveščenosti akterjev o tej zadevi ter za lažje obveščanje o morebitnih zlorabah;

  • Komisija bo v tesnem sodelovanju z nacionalnimi organi za varstvo konkurence še naprej natančno spremljala razvoj zadev glede konkurence znotraj verige.

  • poveča preglednost v verigi preskrbe s hrano:

  • Komisija danes objavlja prvo različico evropskega orodja za spremljanje cen hrane, ki bo prispeval k boljšemu razumevanju, kako se razvijajo cene hrane, ter poziva države članice, naj uvedejo lahko dostopne internetne storitve za primerjanje maloprodajnih cen hrane;

  • Komisija tudi določa vrsto ukrepov za izboljšanje pregleda nad izvedenim trgom kmetijskih surovin, da se omejita nestanovitnost in špekulacije.

  • podpira povezovanje notranjega trga hrane in konkurenčnost vseh sektorjev verige preskrbe s hrano:

  • Komisija bo pregledala izbrane okoljske standarde in sheme za označevanje porekla, ki lahko preprečujejo čezmejno trgovino;

  • Komisija bo ocenila ukrepe za obravnavanje praks omejitev teritorialne ponudbe, pri katerih dobavitelji „prisilijo“ trgovce, da nabavljajo lokalno;

  • Zlasti v primarnem sektorju bi bilo treba preučiti, kako je mogoče okrepiti pogajalsko moč kmetov, npr. z ustanovitvijo organizacij proizvajalcev ob spoštovanju pravil pravične konkurence. To bi bilo mogoče npr. v okviru politike razvoja podeželja in v širšem okviru skupne kmetijske politike po letu 2013.

Komisija bo poročala o napredku na področju teh predlogov do konca leta 2010. Ker je udeležba zainteresiranih strani in držav članic bistvenega pomena za uspeh teh pobud, Komisija predlaga, da se članstvo, status in mandat skupine na visoki ravni za konkurenčnost agroživilske industrije razširi, da se ustvari forum za razprave o verigi preskrbe s hrano.

To sporočilo je rezultat medsektorske projektne skupine, ki jo vodita generalna direktorata AGRI in ECFIN ter h kateri so dejavno prispevale službe komisark Kroes in Kuneve.

Ozadje

Komisija je sledila razvoju cen hrane pri spremljanju trga v okviru pregleda enotnega trga 2007. Decembra 2008 je objavila vmesno poročilo „Cene hrane v Evropi“ z načrtom, v katerem so opredeljene glavne smernice za ukrepanje politike.

Celotno besedilo sporočila je na voljo na naslovu:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article16028_en.htm


Side Bar