Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1593

V Bruseli 28. októbra 2009

Komisia navrhuje konkrétne opatrenia na podporu fungovania reťazca zásobovania potravinami v EÚ

Komisia prijala oznámenie, ktorého cieľom je zlepšiť fungovanie reťazca zásobovania potravinami v Európe. Nedávny prudký pokles cien poľnohospodárskych komodít spolu s pretrvávajúcimi vysokými spotrebiteľskými cenami potravín zvýšil obavy týkajúce sa efektivity tohto kľúčového sektora európskeho hospodárstva. Zlepšenie komerčných vzťahov medzi aktérmi dodávateľského reťazca predstavuje významný krok smerom k účinnejšiemu fungovaniu reťazca zásobovania potravinami, ktoré by v konečnom dôsledku prinieslo výhody všetkým zúčastneným stranám aj spotrebiteľom.

„Pre zúčastnené strany reťazca zásobovania potravinami, spotrebiteľov a politických predstaviteľov je veľmi dôležité, aby sa zvýšila transparentnosť cien v rámci dodávateľského reťazca. Nový európsky nástroj na monitorovanie cien potravín predstavuje dôležitý krok smerom k transparentnosti cien,“ vyhlásil komisár pre hospodárske a menové záležitosti Joaquin Almunia.

Mariann Fischerová Boelová, komisárka pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, uviedla: „Súčasný vývoj na trhu s mliekom ukazuje, že príliš často neexistuje prepojenie medzi cenou, ktorú platí poľnohospodár, a cenou, ktorú platia spotrebitelia v obchodoch. Spoločne s orgánmi členských štátov zdvojnásobíme naše úsilie, aby sme zabezpečili efektívne fungovanie dodávateľského reťazca „z farmy až na stôl.“ Požiadam skupinu odborníkov na vysokej úrovni pre sektor mlieka, aby sa podrobne zaoberali závermi tejto správy a odporučili prípadné ďalšie kroky. Musíme našim poľnohospodárom v sektore mlieka zabezpečiť slušné životné podmienky dnes aj do budúcnosti. Rovnako to platí aj pre výrobcov iných poľnohospodárskych produktov.“

V dnešnom oznámení sa navrhujú konkrétne opatrenia politiky na úrovni členských štátov a EÚ, pomocou ktorých sa má zlepšiť fungovanie reťazca zásobovania potravinami v Európe.

Reťazec zásobovania potravinami zahŕňa dôležité odvetvia (odvetvie poľnohospodárstva, spracovania potravín a distribúcie), ktoré zamestnávajú viac ako 7 % obyvateľov EÚ. Tieto odvetvia majú priamy dosah na všetkých občanov, keďže potraviny predstavujú 16 % výdavkov domácností. Z tohto dôvodu je teda dôležité, aby reťazec zásobovania potravinami dobre fungoval, a poskytoval tak kvalitné a bezpečné potraviny za prijateľné ceny.

Pokiaľ ide o fungovanie reťazca zásobovania potravinami, už nejaký čas vzbudzuje vývoj cien potravín obavy. Prudký pokles cien poľnohospodárskych komodít v roku 2008 sa ešte úplne neodrazil na nižších cenách potravín na úrovni výrobcov a spotrebiteľov. Táto situácia sa za posledné mesiace najzreteľnejšie prejavila v sektore mlieka.

Z oznámenia vyplýva značné napätie, pokiaľ ide o zmluvné vzťahy medzi aktérmi reťazca, ktoré súvisia s odlišnosťou a rozdielmi v ich vyjednávacích schopnostiach. Takisto sa v tomto rozhodnutí zdôrazňuje nízka transparentnosť cien v rámci potravinového reťazca, ako aj zvýšená nestálosť cien komodít. A napokon sa v ňom poukazuje na skutočnosť, že vnútorný trh s potravinami je stále rozdrobený, pokiaľ ide o produkty a členské štáty.

S cieľom prekonať vzniknuté problémy a zlepšiť fungovanie reťazca Komisia navrhuje:

  • Podporiť udržateľné vzťahy založené na trhu medzi zúčastnenými stranami reťazca zásobovania potravinami:

  • Komisia bude spolupracovať s členskými štátmi, aby spoločne dokázali lepšie identifikovať nespravodlivé zmluvné postupy vyplývajúce z asymetrie vo vyjednávacích schopnostiach, zvýšili povedomie aktérov o tejto problematike a uľahčili oznamovanie prípadného porušovania;

  • Komisia bude aj naďalej spoločne s národnými orgánmi pre hospodársku súťaž podrobne monitorovať vývoj hospodárskej súťaže v rámci reťazca.

  • Zvýšiť transparentnosť reťazca zásobovania potravinami:

  • Komisia dnes uverejňuje prvú verziu európskeho nástroja na monitorovanie cien potravín, ktorý prispeje k lepšiemu pochopeniu vývoja cien potravín a vyzýva členské štáty, aby zriadili internetovú službu, ktorá by umožňovala jednoduché porovnanie maloobchodných cien potravín;

  • Komisia takisto stanovuje rad opatrení na zlepšenie dohľadu nad trhom s poľnohospodárskymi komoditnými derivátmi s cieľom zvládnuť nestálosť a špekulácie.

  • Podporiť integráciu vnútorného trhu s potravinami a konkurencieschopnosť všetkých sektorov reťazca zásobovania potravinami:

  • Komisia preskúma vybrané environmentálne normy a systémy označovania pôvodu, ktoré by mohli brzdiť cezhraničný obchod;

  • Komisia zhodnotí opatrenia zaoberajúce sa postupmi obmedzení teritoriálnych dodávok, prostredníctvom ktorých dodávatelia „nútia“ maloobchodníkov odoberať tovar z miestnych zdrojov.

  • Najmä v prvovýrobe je potrebné zistiť, ako by bolo možné posilniť vyjednávaciu pozíciu poľnohospodárov, napríklad vytvorením organizácií výrobcov, avšak súčasne zachovať pravidlá spravodlivej hospodárskej súťaže. Dá sa to uskutočniť napríklad v kontexte politiky rozvoja vidieka, ako aj v širšom kontexte SPP po roku 2013.

Komisia predloží správu o pokroku týchto návrhov do konca roka 2010. Keďže zapojenie zúčastnených strán a členských štátov je kľúčovým prvkom úspechu týchto iniciatív, Komisia navrhuje rozšíriť členstvo, status a mandát skupiny na vysokej úrovni pre konkurencieschopnosť poľnohospodárskeho a potravinového odvetvia, s cieľom vytvoriť diskusné fórum o reťazci zásobovania potravinami.

Toto oznámenie je výsledkom práce osobitnej skupiny zloženej z odborníkov pochádzajúcich z rôznych útvarov, ktorú viedli generálne riaditeľstvá AGRI a ECFIN, a do ktorej sa aktívne zapájali kabinety komisárok Kroesovej a Kunevovej.

Súvislosti

Komisia sleduje vývoj cien potravín ako súčasť monitorovania, ktoré sa začalo v kontexte preskúmania jednotného trhu v roku 2007. V decembri 2008 uverejnila priebežnú správu o „cenách potravín v Európe“ s plánom, ktorý identifikoval kľúčové smerovanie politických opatrení.

Úplné znenie oznámenia nájdete na stránke:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article16028_en.htm


Side Bar