Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1593

Briselē, 2009. gada 28. oktobrī

Komisija ierosina konkrētus pasākumus, lai uzlabotu pārtikas piegādes ķēdes darbību ES

Komisija ir pieņēmusi paziņojumu, kura mērķis ir uzlabot pārtikas piegādes ķēdes darbību Eiropā. Nesen notikušais straujais lauksaimniecības preču cenu samazinājums un nemainīgi augstās pārtikas patēriņa cenas izraisīja bažas par šīs nozīmīgās Eiropas ekonomikas nozares efektivitāti. Tirdzniecisko attiecību uzlabošana starp pārtikas piegādes ķēdes dalībniekiem būs nozīmīgs solis, lai veicinātu pārtikas piegādes ķēdes efektivitāti visu ķēdes dalībnieku un patērētāju interesēs.

„Pārtikas piegādes ķēdes dalībniekiem, patērētājiem un politikas veidotājiem ir ļoti svarīgi, lai visos piegādes ķēdes posmos tiku palielināta cenu pārredzamība. Jaunais Eiropas pārtikas cenu uzraudzības rīks ir svarīgs solis šajā virzienā," teica Ekonomikas un monetāro lietu komisārs Hoakins Almunja [ Joaquín Almunia ].

ES lauksaimniecības un lauku attīstības komisāre Marianna Fišere Bola [ Mariann Fischer Boel ] piebilda: „Jaunākie notikumi piena produktu tirgū liecina par to, ka bieži nav nekādas saistības starp cenu, ko nosaka lauksaimnieka ražojumiem, un cenu, ko maksā patērētājs veikalā. Kopā ar valstu iestādēm mēs ievērojami pastiprināsim centienus, lai nodrošinātu to, ka piegādes ķēde no lauksaimnieka līdz patērētājam darbojas efektīvi. Es lūgšu Augsta līmeņa ekspertu grupai piensaimniecības jautājumos sīki iedziļināties šā ziņojuma secinājumos un vajadzības gadījumā ieteikt atbilstošus pasākumus. Mums ir jānodrošina, ka piensaimniekiem ir pienācīgi dzīves apstākļi gan tagad, gan nākotnē. Tas pats attiecas arī uz pārējo lauksaimniecības produktu ražotājiem."

Šodien izsludinātajā paziņojumā ierosināti konkrēti dalībvalstu un ES mēroga politikas pasākumi, lai uzlabotu pārtikas piegādes ķēdes darbību Eiropā.

Pārtikas piegādes ķēdē ietilpst svarīgas nozares – lauksaimniecība, pārtikas pārstrādes rūpniecība un izplatīšana –, kas kopā veido vairāk nekā 7 % no Eiropas darbavietu. Minētās nozares tieši ietekmē visus iedzīvotājus, jo vidēji 16 % no mājsaimniecību izdevumiem tiek atvēlēti pārtikai. Līdz ar to ir svarīgi, ka pārtikas piegādes ķēde darbojas nevainojami, lai nodrošinātu kvalitatīvus un nekaitīgus pārtikas produktus par samērīgām cenām.

Jau krietnu laiku pārtikas produktu cenu dinamika ir izraisījusi bažas par pārtikas piegādes ķēdes darbību. Straujais lauksaimniecības preču cenu kritums 2008. gadā nav bijis pietiekošs, lai ietekmētu pārtikas cenu samazināšanos ražotāja un patērētāja līmenī. Pēdējos mēnešos tas ir jo īpaši acīmredzams piensaimniecības nozarē.

Paziņojumā norādīts, ka līgumattiecībās starp ķēdes dalībniekiem pastāv nopietnas nesaskaņas, ko izraisa dalībnieku daudzveidība un atšķirīgā spēja ietekmēt sarunu gaitu. Paziņojumā minēts arī cenu pārredzamības trūkums pārtikas piegādes ķēdē, kā arī preču cenu pieaugošais svārstīgums. Visbeidzot, paziņojumā norādīts, ka iekšējais pārtikas tirgus vēl aizvien ir sadrumstalots gan attiecībā uz produktiem, gan attiecībā uz dalībvalstīm.

Lai risinātu konsta tētās problēmas un uzlabotu ķēdes darbību, Komisija ierosina:

  • veicināt uz tirgu balstītas un ilgspējīgas attiecības starp pārtikas piegādes ķēdes ieinteresētajām personām.

  • Komisija sadarbosies ar dalībvalstīm, lai labāk konstatētu negodīgu līgumu slēgšanas praksi, ko izraisa nevienlīdzīgs spēku samērs sarunās, palielinātu dalībnieku informētību par šo jautājumu un atvieglotu ziņošanu par iespējamiem pārkāpumiem;

  • Komisija ciešā sadarbībā ar valstu konkurences iestādēm turpinās rūpīgi uzraudzīt situāciju piegādes ķēdē konkurences jomā.

  • pastiprināt pārredzamību pārtikas piegādes ķēdē.

  • Šodien Komisija publicē pirmo versiju Eiropas pārtikas preču cenu uzraudzības rīkam, kas palīdzēs labāk saprast pārtikas cenu attīstību, un aicina dalībvalstis izveidot internetā ērti pieejamus pakalpojumus pārtikas mazumtirdzniecības cenu salīdzināšanai;

  • Komisija turklāt plāno veikt virkni pasākumu, lai uzlabotu atvasināto instrumentu pārraudzību lauksaimniecības preču tirgū, ar nolūku ierobežot svārstīgumu un spekulāciju.

  • veicināt iekšējā pārtikas tirgus integrāciju un visu pārtikas piegādes ķēdes nozaru konkurētspēju.

  • Komisija pārskatīs atlasītos vides standartus un izcelsmes marķējuma sistēmas, kas var kavēt pārrobežu tirdzniecību;

  • Komisija izvērtēs pasākumus, kuru mērķis ir novērst teritoriālās piegādes ierobežojumu praksi, kurā piegādātāji "liek" mazumtirgotājiem iepirkt preces no vietējiem uzņēmumiem;

  • Jo īpaši primārajā nozarē jāizpēta, kā uzlabot lauksaimnieku pozīcijas sarunu gaitā, piemēram, izveidojot ražotāju organizācijas, vienlaikus ievērojot godīgas konkurences noteikumus. To var paveikt, piemēram, gan lauku attīstības politikas ietvaros, gan plašākā kontekstā, proti, īstenojot KLP pēc 2013. gada.

Komisija līdz 2010. gada beigām sagatavos ziņojumu par minēto priekšlikumu virzību. Lai nodrošinātu panākumus minēto iniciatīvu īstenošanā, ir svarīgi iesaistīt ieinteresētās personas un dalībvalstis, tāpēc ir ierosināts paplašināt sastāvu, statusu un mandātu Augsta līmeņa grupai lauksaimniecības un pārtikas nozares konkurētspējas jautājumos, lai radītu forumu diskusijām par pārtikas piegādes ķēdi.

Šis paziņojums ir Lauksaimniecības ģenerāldirektorāta un Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāta vadītās starpdienestu darba grupas rezultāts; tās darbā aktīvi piedalījās komisāres Krusas un Kunevas dienestu darbinieki.

Priekšvēsture

Komisija seko pārtikas cenu izmaiņām, jo tas ietilpst tirgus uzraudzības pasākumā, ko uzsāka saistībā ar Vienotā tirgus pārskatu 2007. gadā. Komisija 2008. gada decembrī publicēja starpposma ziņojumu "Pārtikas cenas Eiropā" kopā ar "ceļvedi", kurā norādīti politikas pasākumu galvenie virzieni.

Paziņojuma pilns teksts ir pieejams :

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article16028_en.htm


Side Bar