Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1593

Briuselis, 2009 m. spalio mėn. 28 d.

Komisija siūlo imtis konkrečių maisto tiekimo grandinės veikimo gerinimo Europos Sąjungoje veiksmų

Komisija parengė komunikatą, kuriame nurodyti maisto tiekimo grandinės veikimo Europoje gerinimo veiksmai. Tai, kad žemės ūkio produktų kainos neseniai labai sumažėjo, o vartotojų maisto kainos didelės, paskatino susirūpinti šio esminio Europos ekonomikos sektoriaus veiksmingumu. Siekiant pagerinti maisto tiekimo grandinės veiksmingumą ir suteikti naudos visiems su tuo susijusiems gamintojams ir vartotojams, svarbu pagerinti prekybinius grandinės dalyvių santykius.

„Maisto grandinės dalyviams, vartotojams ir politikos formuotojams labai svarbu, kad kainos produktų tiekimo grandinėje taptų skaidresnės. Nauja Europos maisto kainų stebėjimo priemonė yra svarbus žingsnis šia kryptimi,“ – teigė už ekonomiką ir pinigų politiką atsakingas Komisijos narys Joaquinas Almunia.

Už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakinga Komisijos narė Marianna Fischer Boel sakė: „Kaip rodo naujausi pokyčiai pieno rinkoje, atotrūkis tarp kainos, kuri mokama ūkininkui, ir kainos, kurią vartotojas moka parduotuvėje, pernelyg dažnas. Kartu su nacionalinėmis valdžios institucijomis padvigubinsime pastangas, siekdami užtikrinti, kad tiekimo grandinė būtų veiksminga nuo lauko iki stalo. Kreipsiuosi į aukšto lygio ekspertų pieno klausimais grupę, kad šioji išnagrinėtų šios ataskaitos išvadas ir prireikus siūlytų veiksmus. Turime užtikrinti pieną tiekiantiems ūkininkams tinkamas gyvenimo sąlygas dabar ir vėliau. To paties sieksime ir dėl kitus ūkio produktus tiekiančių ūkininkų.“

Šiandien paskelbtame komunikate valstybių narių ir ES lygmenimis siūlomi konkretūs politiniai maisto tiekimo grandinės veikimo gerinimo Europoje veiksmai.

Maisto tiekimo grandinė apima svarbius sektorius: žemės ūkio, maisto perdirbimo ir paskirstymo – iš viso juose dirba daugiau kaip 7 % Europos darbo jėgos. Šie sektoriai daro tiesioginį poveikį visiems piliečiams, nes maistas sudaro vidutiniškai 16 % namų ūkio išlaidų. Todėl labai svarbu, kad maisto tiekimo grandinė gerai veiktų ir teiktų kokybiškus ir saugius maisto produktus prieinamomis kainomis.

Dėl maisto kainų pokyčių tiekimo grandinė jau kurį laiką kelia rūpesčių. Žemės ūkio produktų kainos labai nukrito 2008 m., o gamintojų ir vartotojų kainos sumažėjo ne visais atvejais. Pastaraisiais mėnesiais tai tapo ypač akivaizdu pieno sektoriuje.

Komunikate paminėta didelė grandinės dalyvių sutartinių santykių įtampa, kylanti dėl derėjimosi galių įvairovės ir skirtumų. Jame taip pat pabrėžiama, kad maisto tiekimo grandinėje kainos nėra skaidrios, o pirminių produktų kainos labai svyruoja. Galiausiai, jame teigiama, kad maisto vidaus rinka yra vis dar susiskaldžiusi produktų ir valstybių narių lygmeniu.

Siekdama įgyvendinti nustatytus uždavinius ir pagerinti grandinės veikimą, Komisija siūlo:

  • Skatinti darnius rinka grindžiamus maisto tiekimo grandinės suinteresuotųjų šalių santykius:

  • Komisija kartu su valstybėmis narėmis sieks geriau nustatyti dėl nevien odų derybinių galių kylančius neteisingų sutartinių santykių atvejus, geriau informuoti susijusius dalyvius šiuo klausimu ir sudaryti sąlygas galimiems piktnaudžiavimo atvejams pranešti.

  • Aktyviai bendradarbiaudama su nacionalinėmis konkurencijos tarnybomis, Komisija atidžiai stebės konkurencinius pokyčius maisto tiekimo grandinėje.

  • Pagerinti maisto tiekimo grandinės skaidrumą:

  • Komisija šiandien skelbia pirmąjį Europos maisto kainų stebėjimo priemonės variantą; ši priemonė padės geriau suprasti maisto kainų raidą; ją taikant valstybės narės kviečiamos įsteigti internetines laisvai prieinamas mažmeninių produktų kainų palyginimo paslaugas.

  • Komisija taip pat siūlo keletą išvestinių žemės ūkio produktų finansinių priemonių rinkos stebėjimui pagerinti, kad būtų galima sustabdyti kainų svyravimus ir spekuliavimą.

  • Geriau integruoti maisto vidaus rinką ir padidinti visų maisto grandinės sektorių konkurencingumą:

  • Komisija peržiūrės susijusius aplinkos standartus ir kilmės ženklinimo schemas, kurios gali trukdyti tarpvalstybinei prekybai.

  • Komisija įvertins priemones, kuriomis siekiama spręsti teritorinio tiekimo suvaržymo praktikos, kuomet tiekėjai „verčia“ mažmenininkus ieškoti produktų vietoje, klausimus.

  • Pirminės gamybos sektoriuje turėtų būti ištirta, kaip būtų galima pagerinti ūkininkų derybines galias, pavyzdžiui, kuriant gamintojų organizacijas, laikantis sąžiningos konkurencijos taisyklių. Tai būtų galima daryti, pavyzdžiui, įgyvendinant kaimo plėtros politiką ir vykdant platesnės apimties BŽŪP po 2013 m.

Komisija iki 2010 m. pabaigos pateiks pažangos įgyvendinant šiuos pasiūlymus ataskaitą. Norint sėkmingai įgyvendinti šias iniciatyvas, būtina į procesą įtraukti suinteresuotąsias šalis ir valstybes nares, todėl Komisija siūlo išplėsti Žemės ūkio ir maisto pramonės konkurencingumo aukšto lygio grupės narystę, jos statusą ir įgaliojimus siekiant įsteigti maisto tiekimo grandinės diskusijų forumą.

Šį komunikatą parengė iš įvairių Komisijos tarnybų sudaryta darbo grupė, kuriai vadovavo Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas ir Ekonomikos ir finansų generalinis direktoratas, aktyviai padedant Komisijos narių Kroes ir Kunevos vadovaujamoms tarnyboms.

Pagrindiniai faktai

Komisija, stebėdama rinką pagal 2007 m. bendrosios rinkos peržiūrą, stebėjo maisto kainų pokyčius. 2008 m. gruodį Komisija paskelbė vidurio laikotarpio ataskaitą „Europos maisto kainos“, kurioje pateikė politikos veiksmų pagrindinių krypčių gaires.

Visą komunikato tekstą rasite

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article16028_en.htm


Side Bar