Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1593

Bryssel 28. lokakuuta 2009

Komissio ehdottaa konkreettisia toimia elintarvikeketjun toiminnan tehostamiseksi EU:ssa

Komissio on antanut tiedonannon, jolla pyritään parantamaan elintarvikeketjun toimintaa Euroopassa. Maataloushyödykkeiden hintojen hiljattainen jyrkkä lasku ja elintarvikkeiden korkeat kuluttajahinnat ovat herättäneet huolen elintarvikeketjun toimivuudesta, onhan elintarvikeala Euroopan talouden keskeisiä aloja. Yksi keino tehostaa elintarvikeketjua on parantaa toimijoiden kaupallisia suhteita. Tästä merkittävästä edistysaskeleesta tulevat hyötymään kaikkien toimijoiden lisäksi kuluttajat.

Elintarvikeketjun toimijoiden, kuluttajien ja poliittisten päättäjien kannalta on hyvin tärkeää, että hintojen avoimuus elintarvikeketjussa lisääntyy . Uusi eurooppalainen elintarvikkeiden hintaseurantaväline on tärkeä askel tähän suuntaan”, totesi talous- ja rahapolitiikasta vastaava komissaari Joaquin Almunia.

Maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komission jäsen Mariann Fischer Boel kommentoi puolestaan: ”Kuten maitomarkkinoiden viimeaikaiset tapahtumat osoittavat, viljelijän saaman hinnan ja kuluttajan maksaman hinnan välillä ei useinkaan ole yhteyttä. Aiomme yhdessä kansallisten viranomaisten kanssa lisätä ponnistelujamme sen varmistamiseksi, että elintarvikeketju toimii tehokkaasti aina maatilalta ruokapöytään asti. Pyydän maitoalan korkean tason työryhmää tutustumaan perusteellisesti tämän kertomuksen päätelmiin ja antamaan suosituksia mahdollisesti tarvittavista toimista. Meidän on varmistettava, että maidontuottajamme saavat työstään kunnollisen toimeentulon nyt ja tulevaisuudessa. Sama koskee myös muita maataloustuottajia."

Tämänpäiväisessä tiedonannossa ehdotetaan elintarvikeketjun tehokkuuden parantamiseksi Euroopassa konkreettisia toimia, joita toteutetaan sekä jäsenvaltioiden että EU:n tasolla.

Elintarvikeketjuun kuuluu kolme merkittävää alaa eli maatalousala, elintarvikkeiden jalostusteollisuus ja jakeluala, joiden osuus Euroopan työllisyydestä on yli 7 prosenttia. Ne vaikuttavat suoraan kaikkiin kansalaisiin, sillä ruoan osuus kotitalouksien menoista on keskimäärin 16 prosenttia. Sen vuoksi elintarvikeketjun on toimittava moitteettomasti ja tuotettava laadukkaita, turvallisia ja kohtuuhintaisia elintarvikkeita.

Elintarvikkeiden hintakehitys on jo jonkin aikaa herättänyt epäilyksiä elintarvikeketjun toiminnan suhteen. Vaikka maataloushyödykkeiden hinnat laskivat jyrkästi vuonna 2008, lasku ei ole vielä näkynyt alhaisempina elintarvikkeiden hintoina tuottajien ja kuluttajien tasolla. Tämä on käynyt viime kuukausina erityisen hyvin ilmi maitoalalla.

Tiedonannon mukaan elintarvikeketjun toimijoiden hankintasuhteissa on huomattavia jännitteitä, jotka johtuvat osapuolten moninaisuudesta ja erilaisesta neuvotteluvoimasta. Siinä todetaan hintojen olevan elintarvikeketjun eri vaiheissa läpinäkymättömiä. Lisäksi maataloushyödykkeiden hintojen ailahtelun on havaittu lisääntyneen. Tiedonannosta käy myös ilmi, että maatalousala on edelleen pirstoutunut, kun tarkastellaan eri tuotteita ja jäsenvaltioita.

Havaittujen haasteiden ratkaisemiseksi ja elintarvikeketjun toiminnan parantamiseksi komissio ehdottaa seuraavaa:

  • Kestävien ja markkinaehtoisten suhteiden luominen elintarvikeketjun sidosryhmien välille:

  • Komissio pyrkii yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa havaitsemaan neuvotteluvoimien epätasaisuudesta johtuvat hyvän kauppatavan vastaiset sopimuskäytännöt, lisäämään toimijoiden tietämystä ja helpottamaan mahdollisista väärinkäytöksistä ilmoittamista.

  • Komissio seuraa edelleen tiiviissä yhteistyössä kansallisten kilpailuviranomaisten kanssa elintarvikeketjussa esiintyvien kilpailuongelmien kehittymistä.

  • Elintarvikeketjun läpinäkyvyyden parantaminen:

  • Komissio on tänään julkaissut ensimmäisen version eurooppalaisesta elintarvikkeiden hintaseurantavälineestä, jonka avulla saadaan enemmän tietoa elintarvikkeiden hintakehityksestä. Se pyytää jäsenvaltioita ottamaan käyttöön verkkopohjaiset, helposti saatavilla olevat elintarvikkeiden vähittäishintojen vertailupalvelut.

  • Komissio myös toteuttaa joukon toimenpiteitä maataloushyödykkeiden johdannaismarkkinoiden valvonnan parantamiseksi sekä hinnanvaihtelujen ja keinottelun hillitsemiseksi.

  • EU:n sisäisten elintarvikevähittäismarkkinoiden yhdentymisen ja kaikkien elintarvikeketjuun kuuluvien alojen kilpailukyvyn edistäminen:

  • Komissio aikoo tarkastella uudelleen eräitä ympäristövaatimuksia ja alkuperämerkintäjärjestelmiä, jotka saattavat haitata rajatylittävää kauppaa.

  • Komissio ryhtyy arvioimaan toimenpiteitä, joilla puututaan alueellisiin tarjontarajoituksiin, joiden vuoksi vähittäiskauppiaat ovat ”pakotettuja” käyttämään paikallisia tavarantoimittajia.

  • Lisäksi olisi tutkittava, kuinka alkutuotannossa toimivien viljelijöiden neuvotteluasemaa voidaan vahvistaa kilpailusääntöjen puitteissa esimerkiksi perustamalla tuottajaorganisaatioita. Tämä voitaisiin tehdä esimerkiksi maaseudun kehittämispolitiikan yhteydessä tai osana vuoden 2013 jälkeen toteutettavaa yhteistä maatalouspolitiikkaa.

Komissio raportoi ehdotusten toteutumisesta vuoden 2010 lopulla. Koska näiden aloitteiden onnistumisen edellytyksenä on sidosryhmien ja jäsenvaltioiden aktiivinen osallistuminen, elintarviketeollisuuden kilpailukykyä käsittelevän korkean tason työryhmän toimialaa ja tehtävänantoa aiotaan laajentaa ja jäsenmäärää kasvattaa. Näin elintarvikeketjua koskeville keskusteluille saadaan oma fooruminsa.

Tämä tiedonanto on komission yksiköiden välisen erityisryhmän työn tulos. Erityisryhmää johtivat maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston sekä talouden ja rahoituksen pääosaston pääjohtajat. Aktiivisen panoksensa antoivat myös komissaarien Neelie Kroes ja Meglena Kuneva alaiset yksiköt.

Taustaa

Komissio on seurannut elintarvikkeiden hintojen kehitystä osana yleistä markkinaseurantaa, joka aloitettiin vuonna 2007 tehdyn sisämarkkinakatsauksen yhteydessä. Joulukuussa 2008 komissio julkaisi välikertomuksen ”Elintarvikkeiden hinnat Euroopassa” ja laati etenemissuunnitelman, jossa nimettiin tärkeimmät toimintalinjat.

Tiedonanto on saatavilla kokonaisuudessaan seuraavassa verkko-osoitteessa:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article16028_en.htm


Side Bar