Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1593

Brüssel, 28. oktoober 2009

Komisjon kavandab konkreetseid meetmeid toiduainete tarneahela toimimise parandamiseks ELis

Komisjon leppis kokku teatises, mille eesmärk on parandada toiduainete tarneahela toimimist Euroopas. Põllumajandusliku tooraine hiljutine järsk hinnalangus ja toiduainete jätkuvalt kõrged hinnad on tekitanud küsimusi selle Euroopa majanduses olulisel kohal asuva majandussektori tõhususe suhtes. Tarneahelas osalejate kaubandussuhete parandamine on oluline samm tarneahela tõhustamise suunas, mis tooks lõppkokkuvõttes kasu nii kõigile tarneahelas osalejatele kui ka tarbijatele.

„Toiduainete tarneahelas osalejate, tarbijate ja poliitikakujundajate jaoks on ülimalt oluline hindade läbipaistvuse suurendamine kogu tarneahela ulatuses. Uus Euroopa toiduainehindade kontrollimehhanism on suur samm selle eesmärgi saavutamise suunas,” ütles majandus- ja rahaküsimuste volinik Joaquín Almunia.

Põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Mariann Fischer Boel märkis: „Hiljutised arengud piimaturul näitavad, et piimatootjale makstav hind ja tarbija poolt kauplustes makstav hind on sageli põhjendamatult erinevad.” Me kahekordistame koostöös liikmesriikide ametiasutustega oma jõupingutusi, et tagada kogu tarneahela tõhus toimimine. Ma palun p iimandusküsimustega tegeleval kõrgetasemelisel eksperdirühmal kõnealuse aruande tulemusi põhjalikult kaaluda ja anda vajaduse korral soovitusi meetmete võtmiseks. Meie ülesanne on tagada piimatootjatele piisav sissetulek nii praegu kui ka tulevikus. Kõik see kehtib ka teiste põllumajandustoodete kohta.”

Täna avaldatav teatis sisaldab nii liikmesriikide kui ka ELi tasemel konkreetseid poliitikameetmeid toiduainete tarneahela toimimise parandamiseks Euroopas.

Toiduainete tarneahel hõlmab olulisi sektoreid – põllumajandust, toiduainete töötlemise ja hulgimüügisektorit, mis kokku moodustavad rohkem kui 7% Euroopa tööhõivest. Need sektorid mõjutavad otseselt kõiki elanikke, kuna keskmiselt 16% leibkondade sissetulekutest kulub toiduainetele. Seega on toiduainete tarneahela tõhus toimimine ülimalt oluline, et tagada kvaliteetsete ja ohutute toiduainete kättesaadavus taskukohase hinnaga.

Toiduainete hinnad on juba mõnda aega tekitanud küsimusi toiduainete tarneahela toimimise suhtes. Põllumajandusliku tooraine järsk hinnalangus 2008. aastal ei ole praeguseni kaasa toonud toiduainete hindade olulist vähenemist tootjate ja tarbijate jaoks. Viimaste kuude jooksul on see muutunud eriti silmatorkavaks eelkõige piimasektoris.

Teatises vaadeldakse toiduahelas osalejate lepingulistes suhetes valitsevaid märkimisväärseid pinged, mis on tingitud eelkõige osalejate paljususest ja erinevatest läbirääkimispositsioonidest. Lisaks sellele juhitakse tähelepanu hindade läbipaistmatusele toiduainete tarneahelas ja toorainehindade üha suurematele kõikumistele. Samuti märgitakse teatises, et toiduainete siseturg on toodete ja liikmesriikide lõikes ikka veel killustatud.

Komisjon teeb nimetatud probleemide lahendamiseks ja toiduahela toimimise parandamiseks järgmised ettepanekud.

  • Edendada jätkusuutlikke ja turupõhiseid suhteid toiduainete tarneahela sidusrühmade vahel:

  • komisjon teeb liikmesriikidega koostööd läbirääkimispositsioonide ebavõrdsusest põhjustatud ebaõiglaste lepingutingimuste täpsemaks tuvastamiseks, et suurendada osalejate teadlikkust kõnealusest probleemist ja hõlbustada võimalikest kuritarvitustest teatamist;

  • komisjon jätkab tihedas koostöös liikmesriikide konkurentsiasutustega toiduahela konkurentsiprobleemidega seotud arengute hoolikat jälgimist.

  • Suurendada toiduainete tarneahela läbipaistvust:

  • komisjon avaldab täna Euroopa toiduainehindade kontrollimehhanismi esimese versiooni, mis aitab paremini mõista toiduainete hinna kujunemist ja kutsub liikmesriike üles looma kergesti juurdepääsetavaid veebipõhiseid teenuseid toiduainete jaehindade võrdlemiseks;

  • komisjon on välja töötanud ka mitmesuguseid meetmeid, et parandada põllumajandusliku tooraine tuletisinstrumentide turu järelevalvet, et piirata hinnakõikumisi ja spekuleerimist.

  • Edendada toiduainete siseturu integratsiooni ja toiduainete tarneahela kõikide sektorite konkurentsivõimet:

  • komisjon vaatab läbi teatavad keskkonnanõuded ja päritolumärgiste kavad, mis võivad takistada piiriülest kaubandust;

  • komisjon hindab meetmeid, mis käsitlevad tarnimise territoriaalset piiramist, mille puhul tarnijad „sunnivad” jaemüüjaid kasutama kohalikke allikaid;

  • eelkõige primaarsektoris tuleks uurida, kuidas on võimalik ausa konkurentsi nõudeid järgides tugevdada põllumeeste läbirääkimispositsioone, näiteks tootjaorganisatsioonide loomise abil. Seda oleks võimalik teha nii maaelu arengu poliitika raames kui ka pärast 2013. aastat rakendatava ühise põllumajanduspoliitika laiemas kontekstis.

Komisjon esitab nimetatud ettepanekute rakendamise käiku käsitleva aruande 2010. aasta lõpuks. Kuna kõnealuste algatuste edukaks teostamiseks on ülimalt oluline koostöö sidusrühmade ja liikmesriikidega, teeb komisjon ettepaneku laiendada põllumajandus- ja toiduainetööstuse konkurentsivõimega tegeleva kõrgetasemelise töörühma koosseisu, staatust ja mandaati, et luua foorum toiduainete tarnimise ahelaga seotud küsimuste arutamiseks.

Kõnealune teatis on põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi ning majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraadi juhitava talitustevahelise töörühma tegevuse tulemus, millesse andsid olulise panuse volinikud Kroes ja Kuneva.

Taustteave

Komisjon on jälginud toiduainete hindade arengut ühtse turu 2007. aasta läbivaatamise käigus algatatud üldise turuseire raames. 2008. aasta detsembris avaldas komisjon Euroopa toiduainete hindu käsitleva vahearuande koos tegevuskavaga, milles määrati kindlaks poliitiliste meetmete põhisuunad

Teatise terviktekst asub järgmisel aadressil:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article16028_en.htm


Side Bar