Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1593

V Bruselu dne 28. října 2009

Komise navrhuje konkrétní opatření na podporu fungování potravinového dodavatelského řetězce v  EU

Komise schválila sdělení, jehož cílem je zlepšit fungování potravinového dodavatelského řetězce v Evropě. Nedávný prudký propad cen zemědělských komodit spolu s trvale vysokými cenami potravin vyvolává obavy ohledně výkonnosti tohoto klíčového odvětví evropského hospodářství. Významným krokem k účinnějšímu potravinovému dodavatelskému řetězci bude zlepšení komerčních vztahů mezi aktéry tohoto řetězce, které přinese prospěch všem aktérům řetězce, jakož i spotřebitelům.

„Pro zúčastněné strany potravinového dodavatelského řetězce, spotřebitele a tvůrce politiky je velmi důležité, aby se v rámci celého řetězce zvýšila transpar entnost cen. Nový evropský nástroj pro sledování cen potravin představuje důležitý krok kupředu tímto směrem“, prohlásil komisař pro hospodářské a měnové záležitosti Joaquín Almunia.

Mariann Fischer Boelová, komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova, uved la: „Jak ukázal poslední vývoj na trhu s mlékem, velmi často neexistuje propojení mezi cenou, kterou dostane zemědělec, a cenou, kterou platí zákazník v obchodech. Spolu s orgány členských států zdvojnásobíme úsilí, abychom zajistili, že potravinový dodavatelský řetězec bude účinně fungovat od zemědělského podniku až po samotného zákazníka. Požádám skupinu odborníků na vysoké úrovni pro mléko, aby se podrobně zabývala závěry této zprávy a aby v případě potřeby doporučila opatření. Musíme našim zemědělcům v odvětví mléka zajistit důstojné životní podmínky nyní i v budoucnu. A totéž platí pro výrobce jiných zemědělských produktů.“

Komise ve svém dnešním sdělení přichází s novými konkrétními opatřeními na úrovni členských států i na úrovni EU, která mají zlepšit fungování potravinového dodavatelského řetězce v Evropě.

Potravinový dodavatelský řetězec zahrnuje důležitá odvětví – zemědělství, potravinářský průmysl a distribuci – která dohromady zaměstnávají více než 7 % evropských občanů. Tato odvětví mají přímý dopad na všechny obyvatele, neboť potraviny představují v průměru 16 % výdajů domácností. Je proto naprosto nezbytné, aby potravinový dodavatelský řetězec správně fungoval a poskytoval kvalitní a bezpečné potraviny za dostupné ceny.

Pokud jde o fungování potravinového dodavatelského řetězce, již nějakou dobu vzbuzuje obavy vývoj v cenách potravin. Prudký pokles cen zemědělských komodit v roce 2008 se dosud plně neodrazil na nižších cenách potravin na úrovni producentů a spotřebitelů. Během posledních měsíců se tato situace nejzřetelněji projevila v odvětví mléka.

Sdělení odhaluje značné napětí ve smluvních vztazích mezi aktéry dodavatelského řetězce, které vyplývá z jejich odlišnosti a z rozdílů ve vyjednávací síle. Rovněž upozorňuje na nedostatečnou transparentnost cen v celém řetězci a na zvýšenou nestálost cen komodit. Kromě toho ukazuje, že vnitřní trh s potravinami je stále roztříštěný z hlediska produktů i z hlediska členských států.

S cílem vyřešit zjištěné problémy a zlepšit fungování řetězce Komi se navrhuje:

  • Podpořit mezi zúčastněnými stranami potravinového dodavatelského řetězce udržitelné vztahy založené na trhu:

  • Komise bude s členskými státy spolupracovat na zjišťování nespravedlivých smluvních podmínek, které vyplývají z nerovnoměrnosti vyjednávací síly, na zvyšování informovanosti aktérů o této otázce a na snadnějším oznamování potenciálního zneužívání.

  • V těsné spolupráci s orgány členských států odpovědnými za hospodářskou soutěž bude Komise nadále pozorně sledovat vývoj situace v dodavatelském řetězci z hlediska konkurence.

  • Zvýšit transparentnost potravinového dodavatelského řetězce:

  • Komise dnes zveřejňuje první verzi evropského nástroje pro sledování cen potravin, který přispěje k lepšímu porozumění vývoji cen, a vyzývá členské státy, aby na internetu zřídily snadno přístupnou službu umožňující porovnávat maloobchodní ceny potravin.

  • Komise rovněž přichází s řadou opatření na zlepšení dohledu nad trhem se zemědělskými komoditními deriváty s cílem zabránit nestálosti a spekulacím.

  • Posílit integraci vnitřního trhu s potravinami a konkurenceschopnost všech odvětví potravinového dodavatelského řetězce:

  • Komise přezkoumá vybrané environmentální normy a systémy označování původu, které mohou bránit přeshraničnímu obchodu.

  • Komise posoudí opatření zaměřená na řešení teritoriálních praktik týkajících se omezení dodávek, kdy dodavatelé „nutí“ maloobchodníky, aby odebírali zboží z místních zdrojů.

  • Zejména v odvětví prvovýroby je třeba zjistit, jakým způsobem posílit vyjednávací pozici zemědělců, např. vytvořením organizací producentů, a současně zachovávat pravidla spravedlivé hospodářské soutěže. To by bylo možné provést např. v rámci politiky rozvoje venkova nebo v širším rámci SZP po roce 2013.

Komise předloží zprávu o pokroku dosaženém ohledně těchto návrhů do konce roku 2010. Vzhledem k tomu, že pro úspěch těchto iniciativ je podstatné zapojení zúčastněných stran a členských států, navrhuje Komise rozšířit členství, právní postavení a mandát skupiny na vysoké úrovni pro konkurenceschopnost zemědělství a potravinářského průmyslu, a vytvořit tak fórum pro diskuse o potravinovém dodavatelském řetězci.

Toto sdělení je výsledkem práce meziútvarové pracovní skupiny pod vedením generálních ředitelství AGRI a ECFIN, na níž se aktivně podílely útvary komisařky Kroesové a Kunevové.

Souvislosti

Komise sleduje vývoj cen potravin v rámci monitorování trhu, které bylo zahájeno v souvislosti s přezkumem jednotného trhu v roce 2007. V prosinci 2008 zveřejnila průběžnou zprávu „Ceny potravin v Evropě“ s plánem na stanovení klíčových směrů politických opatření.

Sdělení je v úplném znění k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article16028_en.htm


Side Bar