Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1593

Брюксел, 28 октомври 2009 г.

Европейската комисия предлага конкретни действия за по-добро функциониране на веригата за доставка на хранителни стоки в ЕС

Европейската комисия постигна съгласие относно съобщение, с което се цели да се подобри функционирането на веригата за доставка на хранителни стоки в Европа. Скорошният остър спад в цените на селскостопанските стоки, при постоянно високите потребителски цени на храните, предизвика безпокойство относно ефикасността на този жизненоважен за европейската икономика сектор. Подобряването на търговските връзки между участниците във веригата ще бъде значителна стъпка към по-ефикасна верига на доставка на хранителни стоки и в крайна сметка ще е от полза, както за всички участници във веригата, така и за потребителите.

За участниците във веригата за доставка на хранителни стоки, потребителите и за лицата, разработващи политиките, е много важно да се увеличи прозрачността при цените във веригата. Новият европейски инструмент за мониторинг на цените на хранителните стоки е важна стъпка напред в тази насока.“ Това заяви Еврокомисарят по икономически и финансови въпроси, Хоакин Алмуния:

Мариан Фишер Боул, Еврокомисар по земеделието и развитието на селските райони, коментира: „Както личи от състоянието на пазара на млечни продукти напоследък, често няма връзка между цената, която получават производителите, и тази, която плащат потребителите в магазините. Ще увеличим усилията си заедно с националните органи, за да гарантираме, че функционирането на веригата за доставка на хранителни стоки е ефикасно от производител до потребител. Ще помоля експертната група на високо равнище за млякото да разгледа задълбочено заключенията в този доклад и да препоръча мерки, където е необходимо. Трябва да гарантираме на нашите млекопроизводители един достоен живот сега и за в бъдеще. Същото важи и за останалите производители на селскостопански продукти.“

В днешното съобщение се предлагат конкретни действия за политиките на национално и европейско равнище с цел подобряване на функционирането на веригата на доставка на хранителни стоки в Европа.

Тази верига обхваща важни сектори - селскостопанска, хранително‑вкусова промишленост и разпространение - които общо допринасят за над 7 % от заетостта в ЕС. Тези сектори оказват пряко влияние върху гражданите, тъй като средно 16 % от разходите на домакинствата отиват за храна. В този смисъл е важно веригата за доставка на хранителни стоки да функционира добре, за да се предоставят качествени и безопасни хранителни продукти на приемливи цени.

Развитието на цените на хранителните продукти поражда безпокойство относно функционирането на тази верига от известно време. Резкият спад в цените на селскостопанските стоки през 2008 г. все още не е довел до по-ниски цени на хранителните стоки на производствено и потребителско равнище. Това е особено явно в млекопроизводителния сектор през последните месеци.

В съобщението се посочва значително напрежение в договорните отношения между участниците във веригата, което се дължи на тяхното разнообразие и различните им по сила позиции за преговаряне. В него също така се подчертава липсата на прозрачност на цените във веригата, както и нестабилността на цените на стоките. На последно място в съобщението се заявява, че вътрешният хранителен пазар все още е фрагментиран в зависимост от различните продукти и държави‑членки.

С цел да се преодолеят посочените предизвикателства и да се подобри функционирането на веригата, Комисията предлага да:

  • насърчава устойчиви отношения, основаващи се на пазара, между заинтересованите страни във веригата на доставка на хранителни стоки:

  • Комисията ще работи с държавите-членки за по-добро идентифициране на несправедливите договорни практики, които произтичат от неравни позиции за преговаряне, за засилване на информираността на участниците по въпроса и за улесняване на уведомяването при евентуални злоупотреби;

  • Комисията ще продължи да наблюдава отблизо развитието на въпросите за конкуренцията във веригата в тясно сътрудничество с националните органи за защита на конкуренцията.

  • увеличава прозрачността във веригата на доставка на хранителни стоки:

  • Комисията публикува днес първа версия на инструмента за мониторинг на цените на хранителни продукти в Европа, който ще допринесе за по-доброто разбиране на развитието на цените в областта, и призовава държавите-членки да развият леснодостъпни услуги по Интернет за сравняване на продажните цени на хранителните стоки.

  • Комисията също така разработва редица мерки за подобряване на надзора на селскостопанските пазари на деривати с цел да намали нестабилността и спекулациите.

  • насърчава интегрирането във вътрешния пазар на хранителни продукти и конкурентоспособността във всички сектори от веригата на доставка на хранителни стоки.

  • Комисията ще преразгледа определени стандарти за околната среда и системите за отбелязване на произхода, които могат да възпрепятстват трансграничната търговия;

  • Комисията ще оцени мерките за справяне с практиките на териториални ограничения на доставките, чрез които доставчиците „принуждават“ търговците на дребно да се снабдяват на местно ниво.

  • По‑конкретно в първичния сектор трябва да се разучи как може да се засили позицията за преговаряне на производителите, например чрез учредяването на производителски организации, като същевременно се спазват правилата за лоялна конкуренция. Това може да се осъществи както в контекста на Политиката за развитие на селските райони, така и в по-широкия контекст на ОСП след 2013 г.

Комисията ще докладва за напредъка по тези предложения до края на 2010 г. Тъй като участието на заинтересованите страни и на държавите‑членки е от съществено значение за успеха на тези инициативи, Комисията предлага да разшири състава, статута и мандата на групата на високо равнище за конкурентоспособността в хранително-вкусовата промишленост, за да се създаде дискусионен форум за веригата за доставка на хранителни стоки.

Това съобщение е резултат от междуведомствена работна група, ръководена от Генерални дирекции „Земеделие и развитие на селските райони“ и „Икономически и финансови въпроси“, в която службите на комисари Кроен и Кунева имат значителен принос.

Контекст

Комисията следи развитието на цените на хранителните стоки, като част от процес на мониторинг на пазара, започнал по време на прегледа на единния пазар през 2007 г. През декември 2008 г. тя публикува междинен доклад относно „Цените на хранителните стоки в Европа“ с пътна карта, в който се представят ключовите насоки за дейности по политиките.

Пълният текст на съобщението може да бъде намерен на следния адрес:

http :// ec . europa . eu / economy _ finance / thematic _ articles / article 16028_ en . htm


Side Bar