Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1585

V Bruseli 27. októbra 2009

Deväť z desiatich Európanov očakáva okamžité opatrenia proti chudobe

73 % Európanov považuje chudobu za veľký problém vo  svojej krajine a 89 % očakáva, že ich vláda prijme okamžité opatrenia na riešenie tohto problém u. Toto sú kľúčové výsledky nového prieskumu Eurobarometer o postojoch k chudobe a sociálnemu vylúčeniu, ktoré dnes predložila Európska komisia. Výsledky prieskumu sa uverejňujú v súvislosti s budúcim Európskym rokom proti chudobe (2010).

„Tieto výsledky ukazujú, že Európania sú si veľmi dobre vedomí problémov chudoby a sociálneho vylúčenia, ktorým čelí dnešná spoločnosť, a chcú vidieť viac opatrení na ich riešenie,“ uviedol Vladimír Špidla, komisár pre sociálne záležitosti. „Zatiaľ čo väčšina ľudí si myslí, že za opatrenia proti chudobe je primárne zodpovedná ich vláda, tri štvrtiny očakávajú, že dôležitú úlohu bude zohrávať aj EÚ. Budúci rok máme v súvislosti s európskym rokom výbornú príležitosť, aby sme dali boj proti chudobe do stredobodu pozornosti v celej EÚ.“

Takmer 80 miliónov ľudí, t. j. 16 % obyvateľstva EÚ, ktorí žijú pod hranicou chudoby a čelia vážnym prekážkam v oblasti prístupu k zamestnaniu, vzdelávania, bývania, sociálnych a finančných služieb, predstavuje smutný obraz o situácii, pričom dnešný prieskum vrhá svetlo na mnohé aspekty chudoby a sociálneho vylúčenia.

Občania EÚ sú si veľmi dobre vedomí chudoby a sociálneho vylúčenia a 73 % je presvedčených, že v ich krajine je chudoba veľmi rozšírená.

Chudoba sa zo spoločenského hľadiska najčastejšie vysvetľuje vysokou nezamestnanosťou (52 %) a nedostatočnými mzdami (49 %), spolu s nedostatočnými sociálnymi dávkami a dôchodkami (29 %) a nadmernými nákladmi na dôstojné bývanie (26 %). Na druhej strane nedostatok vzdelania, odbornej prípravy alebo zručností (37 %), ako a „zdedená“ chudoba (25 %) a závislosť (23 %) predstavujú najčastejšie ponímané „osobné“ dôvody chudoby.

Vyše polovica Európanov (56 %) sa domnieva, že nezamestnaní sú najčastejšie ohrození chudobou, pričom 41 % si myslí, že najzraniteľnejší sú starší ľudia. 31 % respondentov uvádza ľudí s nízkou úrovňou vzdelania, odbornej prípravy alebo zručností.

Takmer deväť Európanov z desiatich (87 %) sa domnieva, že chudoba predstavuje pre ľudí prekážku v prístupe k dôstojnému bývaniu, osem z desiatich je toho názoru, že byť chudobným znamená obmedzený prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu alebo k vzdelávaniu  dospelých, a 74 % respondentov verí, že chudoba poškodzuje ich možnosti nájsť si zamestnanie. Väčšina Európanov (60 %) sa domnieva, že chudoba negatívne ovplyvňuje prístup k primeranému základnému školskému vzdelávaniu a 54 % je toho názoru, že schopnosť udržať si priateľov a známych je takisto obmedzená.

V priemere 89 % Európanov uvádza, že ich vláda by mala prijať okamžité opatrenia na riešenie chudoby. V Európe si 53 % ľudí myslí, že za boj proti chudobe sú primárne zodpovedné ich národné vlády. Hoci si Európania nemyslia, že by Európska únia bola primárne zodpovedná za boj proti chudobe, jej úloha je podľa mnohých respondentov veľmi dôležitá (28 % je toho názoru, že je „veľmi dôležitá“ a 46 % „dosť dôležitá“).

Prieskum Eurobarometer sa uskutočnil medzi 28. augustom a 17. septembrom 2009. Po náhodnom výbere respondentov osobne odpovedalo na otázky takmer 27 000 občanov vo všetkých členských štátoch EÚ.

Súvislosti

Pred desiatimi rokmi sa vedúci predstavitelia EÚ zaviazali, že „podniknú kroky, ktoré budú mať rozhodujúci vplyv na odstránenie chudoby“ do roku 2010. Napriek tomu dnes žije značný počet Európanov stále v chudobe a má obmedzený prístup k základným službám ako je zdravotná starostlivosť. Chudoba a vylúčenie nemajú vplyv iba na kvalitu života jednotlivcov a ich schopnosť zaradiť sa do spoločnosti, ale takisto brzdia hospodársky vývoj. EÚ to má na pamäti, keď v boji proti chudobe zdôrazňuje význam kolektívnej zodpovednosti a zapája tvorcov politík a subjekty z verejného a súkromného sektora. Cieľom Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (2010) bude dať hlas tým, ktorý každodenne zažívajú utrpenie.

Ďalšie informácie

MEMO/09/480

Správa prieskumu Eurobarometer

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_321_en.pdf

Európsky deň boja proti chudobe

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=637

Zaregistrujte sa, ak chcete zadarmo dostávať elektronický bulletin o zamestnanosti, sociálnych záležitostiach a rovnakých príležitostiach

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter


Side Bar