Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1585

Brüssel, 27. oktoober 2009

Igast kümnest eurooplasest üheksa peab vajalikuks vaesuse vastu kiiresti samme astuda

73% eurooplasi peab vaesust oma riigis laialt levinud probleemiks, ning 89% peab vajalikuks, et nende valitsus probleemi lahendamiseks kiiresti samme astuks. Sellised tulemused selguvad uuest vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse teemalisest Eurobaromeetri uuringust, mille Euroopa Komisjon täna avaldas. Uuringut tutvustatakse ettevalmistusena Euroopa vaesusevastase võitluse aastaks 2010.

„Tulemused näitavad, et eurooplased on vägagi teadlikud vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse probleemist tänapäeva ühiskonnas ja tahavad näha, et selle suhtes võetaks rohkem ette,“ ütles sotsiaalküsimuste volinik Vladimír Špidla. „Kui enamik inimesi peab esmavastutajaks oma riigi valitsust, ootab kolm neljandikku inimestest, et ka EL täidaks seejuures olulist rolli. Järgmine Euroopa aasta annab meile suurepärase võimaluse tuua vaesusevastane võitlus kogu ELis tähelepanu keskmesse.“

Täna avaldatud uuring heidab valgust nii mõnelegi vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse tahule: allpool vaesuspiiri elab ligi 80 miljonit inimest ehk 16% ELi rahvastikust, kellel on tõsiseid raskusi juurdepääsul tööturule, haridusele, eluasemele, sotsiaal- ja finantsteenustele.

ELi kodanikud on vaesusest ja sotsiaalsest tõrjutusest vägagi teadlikud: 73% leiab, et vaesus on nende riigis laialt levinud.

Vaesuse „ühiskondlike“ põhjustena nimetatakse enim töötuse kõrget taset (52%) ja ebapiisavat palka (49%), samuti ebapiisavaid sotsiaalhüvitisi ja pensione (29%) ning inimväärse eluaseme liigset maksumust (26%). Vaesuse „isiklike“ põhjustena tuuakse aga enim välja hariduse, väljaõppe või oskuste puudumist (37%), samuti „päritavat“ vaesust (25%) ja sõltuvust (23%).

Rohkem kui pooled eurooplased (56%) usuvad, et suurimas vaesuseohus on töötud, 41% on seisukohal, et enim ohustab see eakaid inimesi, 31% aga nimetab madala haridus- või väljaõppetaseme või väheste oskustega inimesi.

Peaaegu üheksa igast kümnest eurooplasest (87%) usub, et vaesus on takistuseks juurdepääsul inimväärsele eluasemele, kümnest kaheksa leiab, et vaesus piirab juurdepääsu kõrgharidusele ja täiskasvanuõppele, ning 74% arvab, et see halvendab töö leidmise võimalusi. Suurem osa eurooplasi (60%) arvab, et see mõjutab ka juurdepääsu korralikule põhiharidusele, ning 54% on seisukohal, et vaesus piirab võimet säilitada oma sõprade ja tuttavate võrku.

Keskmiselt 89% eurooplasi ütleb, et on vaja, et nende valitsus astuks kiiresti samme vaesuse vastu. Üle kogu Euroopa on 53% seda meelt, et vaesusevastane võitlus on eeskätt riikide valitsuste ülesanne. Kuigi eurooplased ei pea Euroopa Liitu peamiseks vastutajaks vaesusevastase võitluse eest, peavad paljud ELi rolli siiski oluliseks (28% peab seda „väga oluliseks“ ja 46% „üsna oluliseks“).

Eurobaromeetri küsitlus toimus 28. augustist 17. septembrini 2009. Kokku küsitleti näost näkku ligikaudu 27 000 kodanikku kõikidest ELi liikmesriikidest; vastajad valiti juhusliku valiku teel.

Taustteave

Kümne aasta eest lubasid ELi liidrid anda aastaks 2010 „otsustava panuse vaesuse likvideerimisse“. Kuid veel tänagi elab suur hulk eurooplasi vaesuses ning neil on piiratud juurdepääs hädatarvilikele teenustele, nagu näiteks tervishoiule. Vaesus ja tõrjutus ei mõjuta mitte üksnes üksikisikute heaolu ja suutlikkust täita ühiskonnas oma rolli, vaid need kahjustavad ka majanduse arengut. Seda meeles pidades rõhutab EL kollektiivse vastutuse tähtsust vaesusevastases võitluses: kaasata tuleb nii avaliku kui ka erasektori otsusetegijad ja osalised. Aasta 2010 kui sotsiaalse tõrjutuse ja vaesusega võitlemise Euroopa aasta püüab teha kuuldavaks nende hääle, kes iga päev kannatavad.

Lisateave

MEMO/09/480

Eurobaromeetri uuringu aruanne

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_321_en.pdf

Euroopa vaesusevastase võitluse aasta

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=637

Tellige Euroopa Komisjoni elektrooniline tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste teemaline tasuta infoleht

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter


Side Bar