Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/ 1585

Брюксел, 27 октомври 2009 г.

9 от всеки 10 европейски граждани искат спешни действия срещу бедността

73  % от европейските граждани смятат, че бедността е широко разпространен проблем в страната, в която живеят, а 89 % искат правителството им да вземе спешни мерки, за да бъде преодолян — такива са резултатите от представеното днес от Европейската комисия ново изследване на Евробарометър за нагласите към бедността и социалното изключване. Представянето на изследването предхожда 2010 г., обявена за Европейска година на борбата с бедността.

„Тези резултати показват, че европейските граждани са много наясно с проблеми като бедността и социалното изключване в съвременното общество и искат да виждат повече действия, насочени към преодоляването им”, заяви комисарят по социалните въпроси Vladimír Špidla. „Въпреки че повечето граждани смятат, че отговорността за справянето с посочените проблеми лежи най-вече върху правителството на страната им, три четвърти от запитаните очакват дейно участие и от страна на ЕС. Следващата година, обявена за Европейска година, ни предоставя изключителната възможност борбата срещу бедността да заеме централно място в целия ЕС.”

На фона на безрадостната картина на близо 80 милиона души – или 16 % от населението на ЕС, които живеят под прага на бедността и са изправени пред сериозни препятствия при достъпа си до работа, образование, жилищно настаняване, социални и финансови услуги, настоящото изследване хвърля светлина върху множество аспекти на бедността и социалното изключване.

Европейските граждани ясно осъзнават бедността и социалното изключване, като 73 % от тях са на мнение, че бедността в страната им е силно разпространена.

Високото равнище на безработица ( 52 %) и недостатъчното заплащане (49 %) се възприемат от най-много хора като „обществени“ обяснения за бедността, заедно с недостатъчните социални помощи и пенсии (29 %) и прекомерно високите цени на приличните жилища (26 %). От друга страна, липсата на образование, обучение и умения (37 %), както и „наследената“ бедност (25 %) и зависимостите (23 %) са най-масово посочваните „личностни“ причини, стоящи зад бедността.

Над половината от европейските граждани ( 56 %) са на мнение, че безработните са изложени в най-голяма степен на риск от бедност, докато 41 % смятат, че най-уязвими са възрастните хора, а 31 % посочват като такива хората с ниско ниво на образование, професионално обучение и умения.

Близо девет от десет европейски граждани ( 87 %) смятат, че бедността намалява възможностите да се придобие прилично жилище, осем от десет са на мнение, че фактът да си беден ограничава достъпа до висше образование или обучение за възрастни, а 74 % считат, че бедността намалява шансовете им да си намерят работа. Повечето от европейските граждани (60 %) сочат бедността като причина за ограничаване на достъпа до прилично начално училищно образование, а 54 % мислят, че тя ограничава възможността да се поддържа мрежа от приятели и познати.

Средно 89 % от европейските граждани заявяват, че са необходими спешни действия за борба с бедността от страна националните им правителства. В различните страни на ЕС 53 % от гражданите смятат, че отговорността за борбата с бедността лежи най-вече върху правителството на страната им. < Въпреки че европейците не считат, че борбата с бедността с дело преди всичко на Европейския съюз, много от тях все пак са на мнение, че ролята му в тази борба е важна (28 % я смятат за „много важна“, а 4 6  % – като „донякъде важна“).

Изследването на Евробарометър бе проведено между 28 август и 17 септември 2009 г. Бяха интервюирани лично общо около 27 000 случайно избрани граждани във всички държави-членки на ЕС.

Контекст

Преди десет години лидерите на ЕС обещаха да „предприемат решителни действия за изкореняване на бедността“ до 2010 г. Въпреки това, понастоящем значителен брой европейски граждани все още живеят в бедност и имат ограничен достъп до основни услуги като например здравни грижи . Бедността и изключването не само нарушават благополучието на гражданите и способността им да бъдат част от обществото, те затрудняват и икономическото развитие. Като има предвид това, ЕС подчертава колко е важна общата отговорност в борбата с бедността, в която участват отговорните за вземане на решения и действащите лица от обществени и от частния сектор. Целта на обявяването на 2010 г. за Европейска година на борбата с бедността и социалното изключване е да се направи така, че да бъде чут гласът на гражданите, които страдат ежедневно.

Допълнителна информация

MEMO/09/480

Доклад за изследването на Евробарометър:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_321_en.pdf

Европейска година на борбата с бедността

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=637

Абонирайте се за безплатния електронен бюлетин на Европейската комисия относно трудовата заетост, социалните въпроси и равните възможности:

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter


Side Bar