Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1574

V Bruseli 23 októbra 2009

Nová platforma občianskej spoločnosti podporuje viacjazyčnosť

Dnes sa v Bruseli konalo ustanovujúce zasadnutie novej platformy občianskej spoločnosti na podporu viacjazyčnosti. Jej hlavným cieľom je podpora stáleho dialógu medzi Komisiou a občianskou spoločnosťou o rôznych aspektoch politiky viacjazyčnosti. Medzi členmi platformy sú zástupcovia z oblastí vzdelávania a kultúry, médií a ďalších organizácií občianskej spoločnosti, ako napríklad Madridský klub a Nadácia Yuste.

Význam jazykov pri snahe o sociálnu súdržnosť a prekonávanie prekážok integrácie je neoceniteľný”, uviedol Komisár Leonard Orban pri otváraní platformy.

Platforma občianskej spoločnosti na podporu viacjazyčnosti bude fungovať ako fórum zamerané na výmenu osvedčených postupov pre médiá, kultúrne organizácie a iné subjekty aktívne v neformálnom a informálnom vzdelávaní. Cieľom bude podnietiť verejnú diskusiu o možnostiach, ako podporiť širšie využívanie rôznych jazykov. Hlavné cieľové skupiny činnosti platformy sú ľudia, ktorí predčasne zanechali štúdium, študenti v procese odborného vzdelávania a prípravy na povolanie, staršie osoby, ako aj prisťahovalci.

Platforma bude takisto pripravovať pre národné vlády návrhy, ktoré by sa mali stať súčasťou ich spolupráce v otázkach viacjazyčnosti v oblasti vzdelávania a prípravy na povolanie.

Podniková platforma pre viacjazyčnosť

Dňa 22. septembra 2009 založila Komisia podobné tematické fórum pre podniky. Podniková platforma pre viacjazyčnosť zahŕňa podnikateľskú verejnosť, sociálnych partnerov, obchodné organizácie, obchodné komory, organizácie na podporu obchodu, školy a orgány aktívne v oblasti vzdelávania.

Kontext

Dôležitosť jazykov pre sociálnu súdržnosť a prekonávanie prekážok v integrácii je témou, ktorú Európska komisia starostlivo sleduje. Oznámenie o viacjazyčnosti z roku 2008 vyzvalo na zriadenie platformy občianskej spoločnosti, ktorá bude podporovať viacjazyčnosť ako svoj príspevok v medzikulturálnom dialógu.

V súvislosti s európskym rokom tvorivosti a inovácie 2009 Komisia zdôraznila, ako môžu jazykové schopnosti prispievať k prosperite jednotlivca aj spoločnosti.

Zoznam členov platformy

EEE-YFU -Youth For Understanding Federation of European Publishers

RECIT -Réseau européen des centres internationaux de traduction littéraire

Culturelink Network

Literature Across Frontiers

EFIL - European Federation for Intercultural Learning

CEATL -Conseil européen des associations de traducteurs littéraires

CMFE Community Media Forum Europe

Yuste -Fundación Academia Europea de Yuste

FUEV - Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen

EUROPEAN WRITERS’ COUNCIL

EAEA -European Association for the Education of Adults

CEPI - European Coordination of Independent Producers

European Theatre Convention

EBLUL – Eurolang Brussels

ECA - European Council of Artists

EPC - European Publishers Council

ALTE - European Projects Officer

EEU -Eŭropa Esperanto-Unio

Club of Madrid Brussels Office

European Association for Terminology

The European Forum for Vocational Education and Training (EfVET)

EUROCLIO – European Association of History Educators

EUNIC Brussels aisbl

ISSA - International Step by Step Association

Mercator Network of Language Diversity Centres

ECSWE - European Council For Steiner Waldorf Education

EFNIL - European Federation of National Institutions for Language

Ďalšie informácie:

IP/08/1340 : Cieľom Komisie je plne využívať potenciál jazykov (18. september 2008)

Výzva na vyjadrenie záujmu o platformu občianskej spoločnosti na podporu viacjazyčnosti:

http://ec.europa.eu/education/languages/news/news3577_en.htm

Internetová stránka Európskej komisie na tému „plného využívania potenciálu jazykov v Európe”:

http://ec.europa.eu/education/languages/news/news2853_en.htm

Podniková platforma pre viacjazyčnosť:

http://ec.europa.eu/education/languages/news/news3639_en.htm

Internetová stránka komisára Orbana:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/orban/index_sk.htm


Side Bar