Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1564

Брюксел, 22 октомври 2009 г.

П отребители: според ново проучване на ЕС 60 % от трансграничните поръчки за покупки по Интернет получават отказ

Според публикувания днес нов доклад на Европейската комисия относно трансграничната потребителска електронна търговия случаите, в които потребителите в ЕС се сблъскват с отказ при опит да закупят по Интернет стоки в друга държава-членка, са често срещано явление. Комисията поръча провеждането на независим и мащабен експеримент по методиката „таен клиент“, при който купувачи от целия ЕС се опитаха да закупят по списък 100 често пазарувани продукта (напр. фотоапарати, компактдискове, книги, дрехи) от доставчик, намиращ се в друга държава-членка. Направени бяха над 11 000 пробни поръчки. Изследването показа, че в 60 % от случаите потребителите не можаха да осъществят трансграничните сделки, тъй като търговецът не изпраща продукта до тяхната държава или не предлага подходящи средства за трансгранично плащане. Латвия, Белгия, Румъния и България са държавите, в които потребителите най-трудно могат да пазаруват зад граница (пълният списък на 27-те държави-членки, подредени по този критерий, може да бъде намерен в обяснителна бележка МЕМО/09/475 ). Във всички държави обаче, с изключение на две, вероятността за успешно осъществяване на трансгранична покупка е била под 50 %. Много ясно се откроиха и пропуснатите от потребителите ползи. В повече от половината държави-членки бе възможно 50 % или повече от продуктите да бъдат намерени на уебсайт в друга държава-членка на 10 % по-ниски цени (вкл. транспортните разходи). Също така 50 % от търсените продукти не се предлагат на националните сайтове, а единствено от търговец в друга държава-членка. В съобщението са представени поредица от мерки, необходими, за да се опрости сложната регулаторна среда, която не насърчава търговците да обслужват намиращите се в друга държава-членка потребители. Освен това — с оглед засилване на доверието в интернет търговията — в рамките на форум на заинтересованите страни ще бъдат анализирани проблемите, свързани със събирането на търговски данни и с използването им за изготвяне на профили на потребителите и отправяне на насочени послания към тях.

Комисар Кунева заяви: „Резултатите от това изследване са много добри попадения — сега разполагаме с конкретни факти и данни, които разкриват до каква степен все още не успяваме да предоставим на потребителите единен европейски пазар по отношение на интернет търговията на дребно. По-изгодните сделки и по-големият избор от продукти за потребителите на нашия обширен европейски пазар може да бъдат само на един клик разстояние.

В действителност обаче действията на интернет купувачите са все още до голяма степен ограничени от националните граници. На европейските потребители е отказан по-добрият избор и възможността да получават повече срещу техните пари. Потребителите заслужават повече. Трябва да опростим правния лабиринт, който пречи на интернет търговците да предлагат стоките си в други държави“.

„Постигането на цифров единен пазар е задача от приоритетно значение за Европа“, заяви Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на информационното общество и медиите. „Няма да имаме истинска цифрова икономика, докато не премахнем пречките пред интернет транзакциите, в това число и по отношение на крайните потребители. Това трябва да бъде задача номер едно в списъка с инициативи, предприемани в рамките на всички политики с цел да се даде нов тласък на проекта за изграждане на единен пазар“.

Пазарът за електронна търговия

Счита се, че за 2006 г. европейският пазар за електронна търговия е достигнал 106 милиарда евро. Интернет е най-бързо разрастващият се канал за търговия на дребно . През 2008 г. 51 % от търговците на дребно в ЕС са осъществявали онлайн продажби.

Вследствие на съществуващите бариери пред интернет търговията обаче различията в нивата между вътрешната и трансграничната електронна търговия се задълбочават . Независимо от факта, че за две години (2006—2008 г.) делът на потребителите от ЕС, които пазаруват по Интернет, е нараснал от 27 % на 33 %, делът на онлайн пазаруващите в друга държава-членка на ЕС се е запазил на същото ниво (от 6 % до 7 %). Също така понастоящем едва 21 % от търговците осъществяват дистанционни продажби в друга държава.

Напълно ясно е, че съществува неизползван потенциал . Една трета от потребителите в ЕС твърдят, че биха пазарували по Интернет в друга държава на ЕС, ако продуктът там е по-евтин или по-качествен, а една трета са склонни да купуват, използвайки друг език. Готовност за осъществяване на търговия на повече от един език имат 59 % от търговците на дребно.

Тайното пазаруване: констатации

С цел проверка на възможностите за трансгранично онлайн пазаруване и на бариерите, пред които се изправят при това потребителите в ЕС, от името на Европейската комисия бе проведен интернет тест, пресъздаващ целия процес на пазаруване. Участниците в теста във всички държави от ЕС имаха за задача да потърсят онлайн 100 често купувани продукта (вариращи от компактдискове до компютри, цифрови фотоапарати и перални), като проверяват какво биха спестили , ако пазаруват в друга държава, и какви са затрудненията при интернет покупка от друга държава от ЕС . Общо бяха осъществени близо 11 000 пробни транзакции. Основните констатации от тях са:

  • Възможност за съществени икономии . В 13 от 27-те държави поне по отношение на половината от търсените продукти потребителите можаха да намерят в друга държава от ЕС предложение, което е поне с 10 % по-изгодно от най-доброто предложение на националния пазар (с включени всички разходи, като например разходите по доставка до държавата на потребителя).

  • Достъп до продукти, които не е възможно да бъдат намерени на местния пазар . Купувачите в 13 държави в ЕС не можаха да намерят национални предложения по Интернет за поне 50 % от търсените от тях продукти, но намериха продуктите в друга държава от ЕС.

  • Повечето поръчки не се осъществяват . Средно 61 % от интернет поръчките, направени в друга държава от ЕС, се провалиха, тъй като търговецът отказва обслужване в държавата по местоживеене на потребителя или не предлага подходящи средства за трансгранично плащане.

Бариерите пред електронната търговия

В публикуваното днес съобщение се представя стратегия за преодоляване на бариерите пред трансграничната търговия по Интернет. Ето някои от областите от приоритетно значение, към които трябва да бъдат насочени действията:

  • Създаване на прост единен набор от права на потребителите в ЕС. С предложението за директива за правата на потребителите се цели замяна на съществуващия понастоящем объркващо голям брой законодателни актове с единен прост и валиден за цялата територия на ЕС набор от права, който да предоставя равностойна защита на потребителите, като същевременно снижава разходите на търговците на дребно за привеждане в съответствие и осигурява правна яснота.

  • Насърчаване на трансграничното прилагане на законодателството. Следва да продължи използването на действия, насочени към прилагане на законодателството в областта на защитата на потребителите, координирани на равнище ЕС (като например т.н. „интернет мащабни проверки“), за да се прекратят незаконните практики и да се повиши доверието на потребителите в трансграничното пазаруване.

  • Опростяване на трансграничните правила за търговците на дребно , напр. ДДС, таксите за рециклиране и таксите за авторски права. Понастоящем някои търговци на дребно са принудени да контактуват с редица данъчни органи, да се съобразяват с различни национални правила относно рециклирането на електронните отпадъци и може в крайна сметка да трябва да заплатят такси за авторски права в няколко държави за едни и същи стоки. Предложенията на Комисията са насочени към отстраняване на първите два проблема. Решение по отношение на таксите за авторски права трябва да бъде намерено в кратки срокове.

За повече подробности: MEMO/09/ 475

Пълният текст на съобщението е на разположение на:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#E-commerce


Side Bar