Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT

IP/09/1560

Neapel den 22 oktober 2009

EU förstärker transportsamarbetet med Afrika

Europeiska kommissionen kommer att upprätta en handlingsplan med partnerna i Afrika för att diskutera hur man successivt kan förbättra och öka transportförbindelserna mellan Europa och Afrika. Handlingsplanen tillkännagavs i dag i samband med det europeisk-afrikanska transportforumet, som anordnats inom ramen för konferensen ”TEN-T-dagarna”, som äger rum i Neapel den 21 och 22 oktober. Företrädare för EU:s medlemsstater, kommissionen, länder i Afrika och regionala organisationer deltar i forumet. Det finns en direkt koppling mellan forumet och det nyligen publicerade meddelandet ”Partnerskapet EU-Afrika: Länka samman Afrika och Europa – Stärkt samarbete på transportområdet”. Meddelande syftar till att stärka samarbetet inom denna nyckelsektor genom att ge Afrika tillgång till de erfarenheter som Europa samlat på området och påbörja ett tankearbete om hur man ska upprätta en konkret handlingsplan för att stärka sammankopplingen av de europeiska och afrikanska näten. Ytterligare samarbete förväntas leda till ökad handel, säkrare och tryggare transporter samt transportsystem som är bättre rustade för att möta de utmaningar som klimatförändringarna ställer oss inför.

”Afrika har potential för att bli en viktig handelspartner för EU. Den svaga transportinfrastrukturen och otillräckliga tjänster utgör dock ett hinder för den ekonomiska utvecklingen på denna kontinent. Ett effektivt transportsystem kommer att påskynda denna process och våra erfarenheter från TEN-T kan komma till stor nytta eftersom vi i stor utsträckning ställs inför samma problem som exempelvis nödvändigheten att ta itu med klimatförändringarna och förbättra säkerhets- och skyddsnormer. Att finna gemensamma lösningar ingår i god grannsämja”, sade Antonio Tajani, Europeiska kommissionens vice ordförande med ansvar för transportfrågor.

”Afrika har ställt sig öppet till samarbete med olika utvecklingspartner för att finna lösningar på genomförandet av infrastrukturprogrammen”, sade Mahmoud Ahmed Ibrahim som är ansvarig för infrastruktur och energi inom den Afrikanska unionens kommission. ”Infrastrukturpartnerskapet mellan EU och Afrika utgör ett av de viktigaste partnerskapen. Afrika hoppas att det kommer att leda till avsevärda framsteg när det gäller infrastrukturutvecklingen på denna kontinent. Transportforumet EU-Afrika erbjuder en särskild möjlighet till att diskutera hur man ska förverkliga denna målsättning” tillade han.

Förbättrad infrastruktur i Afrika, framför allt transportnäten, leder till bättre sammankoppling av näten och säkrare och mer tillförlitliga transporter, vilket säkerligen kommer att påverka levnadsvillkoren och den ekonomiska utvecklingen i hela Afrika. I många fall kan dock Afrika inte på egen hand ta itu med denna typ av problem.

”Transportforumet EU-Afrika kommer att utgöra en plattform för de pågående diskussionerna om hur man på ett bättre sätt ska kunna sammankoppla transporterna och stärka samarbetet mellan Europa och Afrika. Det pågår redan ett samarbete med länder i Afrika, framför allt när det gäller ett partnerskap på området civil luftfart”, förklarade vice ordförande Tajani vidare.

Resultatet av diskussionerna i forumet och identifieringen av prioriteterna kommer att tjäna som utgångspunkt för att fastställa en prioriterad handlingsplan och de finansiella medel som kan avsättas för denna handlingsplan i mitten av 2010.

Konferensen i Neapel anordnas av kommissionen, det italienska transport- och infrastrukturministeriet samt det svenska EU-ordförandeskapet. Konferensen kommer att utreda hur man ska kunna bygga ut förbindelserna med grannregioner och därutöver utvärdera genomförandet av de prioriterade projekten inom de transeuropeiska transportnäten (TEN-T) samt diskutera de framtida riktlinjerna.

Mer information om konferensen kan fås via https://www.ten-t-days-2009-naples.eu/


Side Bar