Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1554

Brussels, 21 October 2009

Spotrebitelia: EÚ má stanoviť nové bezpečnostné normy pre výrobky určené na spanie pre novorodencov a malé deti

Dnes dali členské štáty EÚ zelenú novým bezpečnostným normám pre výrobky pre deti určené na spanie, ako sú detské prikrývky, spacie vaky pre deti a matrace do detských postieľok, ktoré by mali pomôcť pri predchádzaní mnohým úrazom v detských postieľkach. Hlasovanie prebiehalo vo Výbore pre všeobecnú bezpečnosť výrobkov v Bruseli. Úrazy v detských postieľkach sú každoročne častejšou príčinou úmrtí detí, ako sú úrazy súvisiace s akýmkoľvek iným výrobkom určeným na starostlivosť o deti 1 . Podľa európskej databázy o zraneniach došlo v Európskej únii v období od roku 2005 do roku 2007 u detí vo veku do 4 rokov k 17 000 úrazom v detských postieľkach. Napriek frekvencii vážnych a niekedy smrteľných úrazov spôsobených matracmi do detských postieľok, zábranami do detských postieľok, visiacimi detskými postieľkami, detskými prikrývkami a spacími vakmi pre deti v súčasnosti neexistujú v EÚ pre tieto výrobky bezpečnostné normy. Novými navrhovanými normami sa zníži riziko nešťastí spôsobených napríklad zadrhnutím sa uvoľnenými časťami, zachytením dieťaťa v dôsledku nesprávne navrhnutého matraca alebo asfyxiou v dôsledku uvoľnených šnúr alebo slučiek. S cieľom znížiť riziko pádov a zranení súvisiacich s visiacimi detskými postieľkami sa zavedú aj iné potrebné normy, ako sú požiadavky stability a konštrukcie. Navrhované požiadavky bezpečnosti sú v súčasnosti predmetom trojmesačného preskúmania v Európskom parlamente a Rade, po ktorom sa o nich bude formálne rozhodovať v kolégiu komisárov, a na záver sa zašlú európskym normalizačným orgánom.

Komisárka EÚ pre spotrebiteľské záležitosti, Maglena Kuneva, uviedla: „Je na každom rodičovi a osobe, ktorá sa o dieťa stará, aby posúdil, ako najlepšie zaistiť bezpečnosť svojho dieťaťa. V našom záujme je, aby sa rodičia, ktorí sa rozhodnú používať tieto výrobky, nemuseli obávať o ich bezpečnosť. V mene našich najzraniteľnejších spotrebiteľov musíme byť ostražití. Pokyny musia byť veľmi zreteľné, výrobky musia byť také bezpečné, aké sme len schopní vyrobiť, aby obstáli vo všetkých bezpečnostných testoch.“

Súčasná situácia:

Normy, o ktorých sa dnes hlasovalo, sú súčasťou širšieho úsilia Komisie a členských štátov o aktualizáciu celej škály bezpečnostných noriem pre výrobky pre deti v EÚ. Na celom svete existujú mnohé dôkazy o tom, že výrobky pre deti sú v ranom detstve príčinou veľkého množstva úrazov a poranení. Napríklad v Spojených štátoch bolo v roku 2007 na oddelenia pohotovosti prijatých 62 000 detí vo veku do päť rokov s poraneniami, ktoré súviseli s výrobkami pre deti. V rokoch 2007 – 2008 Európska komisia uskutočnila štúdiu, v ktorej sa v nadväznosti na konzultácie s členskými štátmi označili najrizikovejšie výrobky pre deti, pre ktoré neexistujú bezpečnostné normy alebo existujúce bezpečnostné normy nepokrývajú všetky riziká. Päť výrobkov, ktoré boli predmetom dnešného hlasovania, patria medzi výrobky označené v uvedenej štúdii.

Problémy s výrobkami pre deti určenými na spanie

Hlavné riziká súvisiace s týmito výrobkami sú tieto:

Matrace do detských postieľok. Hlavné riziká predstavujú zachytenie a horľavosť. Ide napríklad o zachytenie malých detí v dôsledku problémov vyplývajúcich z nesprávne navrhnutého výrobku, ako napr. neprimeraná veľkosť – matrac je príliš malý, čo vedie k vytvoreniu medzier, do ktorých sa dieťa môže zachytiť, alebo sa v nich môže zadusiť. Riziká vznikajú aj v dôsledku nesplnenia požiadaviek týkajúcich sa horľavosti.

Spacie vaky pre deti a zábrany do detských postieľok . Hlavné riziká predstavujú uškrtenie, zadusenie a zadrhnutie v dôsledku šnúr a slučiek, odnímateľných častí alebo uvoľneného materiálu, ktorý tvorí výplň výrobku.

Detské prikrývky. Hlavné riziká predstavujú zadusenie a prehriatie. Bez vhodných informácií o bezpečnosti môžu detské prikrývky v dôsledku prehriatia a asfyxie prispieť k výskytu syndrómu náhlej smrti dojčaťa (Sudden Infant Death Syndrome, SID).

Visiace detské postieľky. Hlavné riziká predstavujú zadusenie, zachytenie a zranenie v dôsledku nesprávne navrhnutého výrobku – najmä nestabilita a nedostatočná konštrukčná celistvosť visiacich detských postieľok.

Súvislosti

Novorodenci spávajú denne v priemere 16 hodín a deti vo veku 3 – 5 rokov ešte stále spávajú 11 – 13 hodín denne. Dojčatá a malé deti strávia počas prvých piatich rokov života minimálne pol dňa v prostredí, v ktorom spia. Výrobky v prostredí, v ktorom spia, musí byť bezpečné, pretože v tomto prostredí sa dojčatá a malé deti zvyčajne nechávajú dlhší čas bez dozoru.

Návrhy

Novými normami EÚ sa zavedú nové požiadavky bezpečnosti zamerané na zlepšenie celkovej bezpečnosti týchto výrobkov. Napríklad matrace do detských postieľok sa budú musieť navrhovať tak, aby sa riziká zachytenia alebo asfyxie obmedzili na minimum, a to takým spôsobom, že sa zabezpečí, aby medzi matracom a dnom detskej postieľky neboli medzery a aby deti v postieľke nemohli matrac ľahko zdvihnúť. Spacie vaky pre deti, detské prikrývky a zábrany do detských postieľok nebudú môcť mať šnúry, slučky, malé odnímateľné časti alebo ostré hrany, ktoré môžu spôsobiť uškrtenie, zadusenie alebo iné zranenia. Upozornenia a pokyny musia zahŕňať zrozumiteľné informácie o všetkých osobitných rizikách súvisiacich s každým výrobkom, ako aj hygienické požiadavky. Pozri MEMO/09/473 .

Aké sú ďalšie kroky

Návrh Komisie sa preskúma v Európskom parlamente a Rade (v rámci trojmesačného obdobia) a potom sa o ňom bude formálne rozhodovať v kolégiu komisárov. Následne bude Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) poverený, aby začal pracovať na nových normách pre tieto výrobky, čo môže trvať dva roky.

Odkaz na štúdiu:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/projects/ongoing-projects_en.htm#project_results .

1 :

Americká komisia pre bezpečnosť spotrebných výrobkov (US Consumer Product Safety Commission, CPSC), 2009.


Side Bar